ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smack

S M AE1 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smack-, *smack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smack(vi) ตบ, See also: ตี, Syn. slap, spank
smack(vt) ตบ, See also: ตี, Syn. slap, spank
smack(vi) ปะทะกันเสียงดัง, See also: ชนกันเสียงดัง, กระทบกันเสียงดัง, Syn. hit, pelt, slap
smack(vt) จูบเสียงดัง, Syn. kiss, smooch
smack(n) การตบ, See also: การตี, Syn. hit, pat, spank
smack(n) เสียงตีดังผัวะ, See also: เสียงดังเพี้ยะ
smack(n) การจูบเสียงดัง
smack(adv) อย่างเสียงดัง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ด้วยเสียงกระแทกดังๆ
smack(adv) โดยตรง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตรง
smack(n) รสชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smack(สแมค) n. รสชาติ,รส,กลิ่น,ปริมาณเล็กน้อย,จำนวนนิดหน่อย,ท่าทาง,ทำนอง,เรือจับปลา vi. มีรส,มีรสชาติ,เป็นนัย,มีท่าทาง vt.,vi.,n. (การ) ตี,ตบ,ตีผาง,จูบเสียงดัง,ดูดเสียงดัง,กระทบดัง,ตีดัง,ตบดัง adv. ฉับพลันและรุนแรง,โดยตรง
smacking(สแมค'คิง) adj. รุนแรง,คล่องแคล่ว

English-Thai: Nontri Dictionary
smack(n) กลิ่น,รส,ทำนอง,ท่วงท่า
smack(n) การตี,การหวีดร้อง,การต่อยผาง,การจูบเสียงดัง
smack(vi) ตี,หวีดร้อง,ตบ,ต่อยผาง,จูบเสียงดัง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smackShe gave me a smack on the cheek.
smackShe smacked him across the face.
smackThis soup smacks of fish.
smackYesterday I was on my way home from work when I ran smack into my old girlfriend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุ๊บ(v) smack, See also: kiss, Syn. จูบ, Example: กรกมลอิงเข้ามาหาเขาแล้วจุ๊บเขาเบาๆ ข้างแก้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผียะ[phia] (x) EN: slapping sound ; slap ; smack
รส[rot] (n) EN: taste ; flavour = flavor (Am.) ; savour = savor (Am.) ; smack ; tang  FR: goût [m] ; saveur [f] ; parfum [m] ; relent [m] ; odeur [f]
รสชาติ[rotchāt] (n) EN: taste ; smack ; flavour = flavor (Am.) ; savour ; relish ; gustation ; savour = savor (Am.)  FR: saveur [f] ; goût [m] ; relent [m] ; appétit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SMACK S M AE1 K
SMACKS S M AE1 K S
SMACKED S M AE1 K T
SMACKING S M AE1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smack (v) smˈæk (s m a1 k)
smacks (v) smˈæks (s m a1 k s)
smacked (v) smˈækt (s m a1 k t)
smacker (n) smˈækər (s m a1 k @ r)
smackers (n) smˈækəz (s m a1 k @ z)
smacking (v) smˈækɪŋ (s m a1 k i ng)
smackings (n) smˈækɪŋz (s m a1 k i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zā, ㄗㄚ, ] smack one's lips, #35,220 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(leichter) Geschmack {m}; Geruch {m}; Hauch {m}; Spur {f} (von)smack (of) [Add to Longdo]
Heroin {n}smack [slang] [Add to Longdo]
Schlag {m}; Klaps {m} | ein Schlag ins Gesichtsmack | a smack in the eye [Add to Longdo]
direkt; genau; mitten {adv}smack [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding [Add to Longdo]
がましい[gamashii] (suf) look like; sound like; savor of; smack of [Add to Longdo]
どすっ[dosutsu] (adv-to) (See どすん) kerplunk; smack; bang [Add to Longdo]
ばしっと[bashitto] (adv) (on-mim) whack; smack [Add to Longdo]
ばちん[bachin] (adv-to) (on-mim) (with a) slap; smack [Add to Longdo]
ぺんぺん[penpen] (n,vs) smack; spanking [Add to Longdo]
アイススマック[aisusumakku] (n) ice smack (ice cream, icecream) [Add to Longdo]
スマック[sumakku] (n) smack [Add to Longdo]
ヘキヘキ;へきへき[hekiheki ; hekiheki] (n,vs) (See 辟易) being gobsmacked; being struck dumb; being fed up with something [Add to Longdo]
官僚臭[かんりょうしゅう, kanryoushuu] (n) smack of the bureaucrat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smack
   adv 1: directly; "he ran bang into the pole"; "ran slap into
       her" [syn: {bang}, {slap}, {slapdash}, {smack}, {bolt}]
   n 1: a blow from a flat object (as an open hand) [syn: {slap},
      {smack}]
   2: the taste experience when a savoury condiment is taken into
     the mouth [syn: {relish}, {flavor}, {flavour}, {sapidity},
     {savor}, {savour}, {smack}, {nip}, {tang}]
   3: a sailing ship (usually rigged like a sloop or cutter) used
     in fishing and sailing along the coast
   4: street names for heroin [syn: {big H}, {hell dust}, {nose
     drops}, {smack}, {thunder}, {skag}, {scag}]
   5: an enthusiastic kiss [syn: {smack}, {smooch}]
   6: the act of smacking something; a blow delivered with an open
     hand [syn: {smack}, {smacking}, {slap}]
   v 1: deliver a hard blow to; "The teacher smacked the student
      who had misbehaved" [syn: {smack}, {thwack}]
   2: have an element suggestive (of something); "his speeches
     smacked of racism"; "this passage smells of plagiarism" [syn:
     {smack}, {reek}, {smell}]
   3: have a distinctive or characteristic taste; "This tastes of
     nutmeg" [syn: {smack}, {taste}]
   4: kiss lightly [syn: {smack}, {peck}]
   5: press (the lips) together and open (the lips) noisily, as in
     eating

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top