ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sly

S L AY1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sly-, *sly*
English-Thai: Longdo Dictionary
posthumously(adv) หลังจากที่ตายแล้ว, หลังจากการตาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sly(adj) ซึ่งมีเล่ห์เหลี่ยม, See also: ฉลาดแกมโกง, ซึ่งไม่ซื่อ, Syn. cunning, foxy, Ant. honest
sly(adj) ซึ่งทำอย่างลับๆ, See also: ซึ่งแอบทำ, ซึ่งทำลับๆ ล่อๆ, ซึ่งลักลอบทำ, ซึ่งทำแบบหลบๆ ซ่อนๆ, Syn. evasive, furtive, secretive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sly(ซลาย) adj. มีเล่ห์กระเท่ห์,ปลิ้นปล้อน,มีนัย,เหน็บแนม,เสียดสี,แคล่วคล่อง. n. -Phr. (on the sly อย่างลี้ลับ เป็นความลับ), See also: slyly adv. slyness n.
expressly(อิคซฺเพรส'ลี) adv. ซึ่งเป็นการแสดงออก,ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างด่วน,ส่งด่วน., Syn. precisely
grisly(กรีซ'ลี) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,น่า-สยดสยอง,=gristly (ดู), See also: grisliness n., Syn. horrible
measly(มี'ซลี) adj. เป็นโรคหัด,เกี่ยวกับหรือคล้ายโรคหัด,จนมาก,ไม่น่าพอใจมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
sly(adj) มีเล่ห์เหลี่ยม,ขี้โกง,ปากว่าตาขยิบ,กลับกลอก
assiduously(adv) อย่างขยันหมั่นเพียร,อย่างเพียรพยายาม
atrociously(adv) อย่างโหดร้าย,อย่างชั่วร้าย,อย่างทารุณ,อย่างเลวร้าย
audaciously(adv) อย่างไม่เกรงกลัว,อย่างไม่ครั่นคร้าม,อย่างก๋ากั่น,อย่างอาจหาญ
expressly(adv) อย่างด่วน,โดยเจตนา,โดยแจ่มแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างชัดแจ้ง
grievously(adv) อย่างเศร้าโศก,อย่างสาหัส,อย่างมหันต์,อย่างร้ายแรง,อย่างหนัก
grisly(adj) น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุกขนพอง,น่าขนพองสยองเกล้า
previously(adv) เมื่อก่อนนี้,แต่ก่อน,แต่กาลก่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slyHe appears sly on the surface.
slyHe has come to look like a sly-as-a-fox Premier who uses his position's powers to the fullest extent, to his own advantage.
slyHe is a sly fox.
slyHe whispered slyly to me.
slyI don't like him because he is sly as a fox.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้อยเล่ห์(adj) tricky, See also: sly, crafty, wily, cunning, artful, Syn. เจ้าเล่ห์, Example: ถ้าใครเชื่อคนนิสัยร้อยเล่ห์อย่างคุณ ก็ต้องเสียใจไปจนตาย, Thai Definition: มีเล่ห์เหลี่ยมมาก
ขี้ฉ้อ(adj) swindled, See also: sly, Syn. ขี้โกง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล, หลอกลวง, Example: คนขี้ฉ้ออย่างนายเกรียงศักดิ์คงไม่มีใครอยากจะคบด้วย, Thai Definition: ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้หลงผิด
กลอกกลับ(adv) unreliably, See also: slyly, changeably, Syn. พลิกแพลง, กลับกลอก, Example: นักการเมืองบางคนชอบพูดจากลอกกลับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (adj) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly  FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
เอาเป็นเอาตาย[aopen-aotāi] (adv) EN: seriously
อัปยศ[appayot] (adv) EN: disgracefully ; ignominiously
อาราม[ārām] (n) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry
บาทาสามัคคี[bāthā sāmakkhī] (v, exp) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon
บาดเจ็บสาหัส[bātjep sāhat] (adj) EN: seriously injured  FR: sérieusement blessé ; gravement blessé
เบิกบาน[boēkbān] (adv) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily  FR: joyeusement
เบ้อเร่อ[boēroē] (adv) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily  FR: largement ; grandement
ฉะฉาน[chachān] (adv) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally  FR: clairement ; distinctement

CMU English Pronouncing Dictionary
SLY S L AY1
SLYE S L AY1
SLYLY S L AY1 L IY0
SLYTER S L AY1 T ER0
SLYNESS S L AY1 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sly (j) slˈaɪ (s l ai1)
slyer (j) slˈaɪər (s l ai1 @ r)
slyly (a) slˈaɪliː (s l ai1 l ii)
slyest (j) slˈaɪɪst (s l ai1 i s t)
slyness (n) slˈaɪnəs (s l ai1 n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, / ] sly; crafty, #32,484 [Add to Longdo]
隐密[yǐn mì, ㄧㄣˇ ㄇㄧˋ, / ] sly, #59,798 [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, ] sly, #84,915 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlitzohr {n}sly dog [Add to Longdo]
durchtrieben; schlau {adj} | durchtriebener | am durchtriebenstensly | more sly | most sly [Add to Longdo]
schlau {adj} | schlauer | am schlaustensly | slier | sliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざとい[azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy [Add to Longdo]
いけしゃあしゃ[ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly [Add to Longdo]
うかうか[ukauka] (adv,adv-to) (on-mim) carelessly; inattentively [Add to Longdo]
うっかり[ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P) [Add to Longdo]
えっちらおっちら[ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously [Add to Longdo]
えへらえへら[eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly [Add to Longdo]
おぞい[ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
おっかなびっくり[okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
おめおめ[omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sly
   adj 1: marked by skill in deception; "cunning men often pass for
       wise"; "deep political machinations"; "a foxy scheme"; "a
       slick evasive answer"; "sly as a fox"; "tricky Dick"; "a
       wily old attorney" [syn: {crafty}, {cunning}, {dodgy},
       {foxy}, {guileful}, {knavish}, {slick}, {sly}, {tricksy},
       {tricky}, {wily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top