ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sloth

S L OW1 TH   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sloth-, *sloth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sloth[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูล Bradypus Choloepus
sloth[N] ความขี้เกียจ, See also: ความเกียจคร้าน, ความเฉื่อยชา, Syn. idlenes, laziness, slouch, Ant. diligence, energy
slothful[ADJ] ขี้เกียจ
sloth bear[N] หมีพันธุ์หนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sloth(สลอธ) n. ความขี้เกียจ,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา,สัตว์เฉื่อยชา มีขนยาวและมีอุ้งเท้ายาวเหมือนตะขอสำหรับจับกิ่งไม้,ฝูงหมี, Syn. indolence,laziness,lethargy
slothbearn. หมีจมูกยาวขนหยาบจพวกMelursusur sinus พบในอินเดียและแหลมอินโดจีน
slothful(สลอธ'ฟูล) adj. ขี้เกียจ,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา., See also: slothfully adv. slothfulness n., Syn. leisurely,lazy

English-Thai: Nontri Dictionary
sloth(n) ความเชื่องช้า,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
slothful(adj) เชื่องช้า,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Isn't there anyone who cares about Sid the Sloth?ไม่มีใครสนใจ สล็อตชื่อซิดเลยเหรอ? Ice Age (2002)
OK, if either of you make it across that sinkhole in front of ya, you get the sloth.ตกลง,ถ้าคนไหนกล้าข้ามหลุมโคลนดูดนั่นมา ก็มาเอาสล็อทไป. Ice Age (2002)
I'm a sloth.ฉันเป็น สล็อท. Ice Age (2002)
Can't even find a sloth.หาสล็อทไม่เจอ. Ice Age (2002)
- Move, sloth!- ไปได้แล้ว, สล็อท! Ice Age (2002)
OK, OK, OK, where are the sloths?ตกลง, ตกลง, ตกลง, แล้วสล็อทอยู่ไหน? Ice Age (2002)
You never see any sloths.เธอยังไม่เห็นสล็อท. Ice Age (2002)
- I'm putting sloths on the map.- ฉันใส่สล็อทลงไปในแผนที่. Ice Age (2002)
I see the sloth.ฉันเห็นสล็อท. Ice Age (2002)
Make me, sloth.บังคับฉันสิ สล็อต Ice Age: The Meltdown (2006)
- Hey, it's my turn to hit the sloth. - Mine.เฮ้ ตาฉันตี สล็อต มั่ง ตาฉัน Ice Age: The Meltdown (2006)
Hey, whoa. Who said you kids could torture the sloth?เฮ้ๆ ใครบอกว่าเด็กๆ จะทรมาน สล็อตได้ Ice Age: The Meltdown (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงื่อง[ADJ] sluggish, See also: slothful, slow, tardy, inactive, indolent, Syn. เชื่อง, เชื่องช้า, เงื่องๆ, เงื่องหงอย, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, กระฉับกระเฉง, Example: เขาเป็นคนเงื่องหงอย
เงื่องหงอย[ADV] slothful, See also: sluggish, slow, inactive, tardy, indolent, Syn. เซื่องๆ, เฉื่อยชา, ซึมเซา, เซื่องซึม, Ant. ว่องไว, กระฉับกระเฉง, กระตือรือร้น, Example: เราเดินกลับเข้าบ้านอย่างเงื่องหงอย, Thai definition: ซึมเซาไม่ชื่นบาน
ความขี้เกียจ[N] laziness, See also: slothfulness, indolence, Syn. ความเฉื่อยชา, Ant. ความขยัน, ความพากเพียร, Example: บุคคลที่มีความขี้เกียจอยู่ในตัวไม่มีทางจะได้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้คร้าน[adj.] (khīkhrān) EN: lazy ; indolent ; slothfull (lit.)   FR: indolent ; paresseux
คร้าน[adj.] (khrān) EN: lazy ; indolent ; indifferent ; slothful (lit.)   FR: paresseux ; indolent
ความขี้เกียจ [n.] (khwām khīkīet) EN: laziness ; slothfulness ; indolence ; inactivity   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SLOTH    S L OW1 TH
SLOTHOWER    S L AA1 TH OW0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sloth    (n) slˈouθ (s l ou1 th)
sloths    (n) slˈouθs (s l ou1 th s)
slothful    (j) slˈouθfəl (s l ou1 th f @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
树獭[shù tǎ, ㄕㄨˋ ㄊㄚˇ, / ] sloth (family Bradypodidae) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
三指樹懶[みゆびなまけもの;ミユビナマケモノ, miyubinamakemono ; miyubinamakemono] (n) (uk) three-toed sloth [Add to Longdo]
樹懶[なまけもの;ナマケモノ, namakemono ; namakemono] (n) (uk) (See 怠け者) sloth (Sth. Am. tree-dwelling mammal) [Add to Longdo]
怠け者(P);懶け者[なまけもの, namakemono] (n) (See 樹懶) lazy person; lazy fellow; slothful person; (P) [Add to Longdo]
怠惰(P);怠情(iK)[たいだ, taida] (adj-na,n) laziness; idleness; sloth; (P) [Add to Longdo]
二指樹懶[ふたゆびなまけもの;フタユビナマケモノ, futayubinamakemono ; futayubinamakemono] (n) (uk) two-toed sloth [Add to Longdo]
貧歯類[ひんしるい, hinshirui] (n,adj-no) edentates (i.e. anteaters, sloths, armadillos) [Add to Longdo]
無精(P);不精[ぶしょう, bushou] (adj-na,n) indolence; laziness; sloth; (P) [Add to Longdo]
懶熊[なまけぐま;ナマケグマ, namakeguma ; namakeguma] (n) (uk) sloth bear (Melursus ursinus) [Add to Longdo]
懶惰;嬾惰[らんだ;らいだ(懶惰)(ik), randa ; raida ( ran da )(ik)] (adj-na) (1) lazy; idle; (n) (2) indolence; laziness; sloth; idleness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sloth
   n 1: a disinclination to work or exert yourself [syn: {sloth},
      {slothfulness}]
   2: any of several slow-moving arboreal mammals of South America
     and Central America; they hang from branches back downward
     and feed on leaves and fruits [syn: {sloth}, {tree sloth}]
   3: apathy and inactivity in the practice of virtue (personified
     as one of the deadly sins) [syn: {sloth}, {laziness},
     {acedia}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top