ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sloppy

S L AA1 P IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sloppy-, *sloppy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sloppy(adj) ยุ่งเหยิง, See also: รกรุงรัง, ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, Syn. disorderly, messy, untidy, Ant. neat, orderly, tidy
sloppy(adj) ซึ่งเป็นโคลนเลน, See also: ซึ่งเปียกชุ่ม, Syn. muddly, slushy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sloppy(สลอพ'พี) adj. เป็นเลน,เป็นโคลน,เปื้อนเลน,เปื้อนโคลน,ทำอย่างลวก ๆ ,ลวก ๆ ,สุกเอาเผากิน,สะเพร่า,มีอารมณ์อ่อนไหว., See also: sloppily adv. sloppiness n., Syn. splashy, slushy, slovenly

English-Thai: Nontri Dictionary
sloppy(adj) สะเพร่า,เปียก,เลินเล่อ,เลอะเทอะ,เหลวไหล,ทำลวกๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sloppyHe said he dashed this proposal off in one sitting. It's pretty sloppy.
sloppyWhether national economics, family economics or personal economics it's not something where sloppy accounting is good enough.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปอน(adj) sloppy, See also: shabby, slovenly, Syn. ซอมซ่อ, มอซอ, สกปรก, มอมแมม, Ant. หรูหรา, Example: ชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ในชุดเสื้อผ้าปอนๆ เดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน
ปอน(adj) sloppy, See also: shabby, slovenly, Syn. ซอมซ่อ, มอซอ, สกปรก, มอมแมม, Ant. หรูหรา, Example: ชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ในชุดเสื้อผ้าปอนๆ เดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุ่ย[chui] (adj) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; slovenly ; casual  FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur

CMU English Pronouncing Dictionary
SLOPPY S L AA1 P IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sloppy (j) slˈɒpiː (s l o1 p ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邋遢[lā ta, ㄌㄚ ㄊㄚ˙, ] sloppy, #25,828 [Add to Longdo]
吊儿郎当[diào r láng dāng, ㄉㄧㄠˋ ㄖ˙ ㄌㄤˊ ㄉㄤ, / ] sloppy, #57,824 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlabberpullover {m}sloppy joe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐちゃぐちゃ[guchagucha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) pulpy; soppy; sloppy [Add to Longdo]
ずぼら;ズボラ;ずべら;ズベラ[zubora ; zubora ; zubera ; zubera] (adj-na,n) sloppy; slovenly; slipshod; negligent; loose; unkempt [Add to Longdo]
アバウト[abauto] (adj-na) (1) (from "about") approximate (number); rough (calculation); (2) sloppy (person); lackadaisical; (P) [Add to Longdo]
犬食い[いぬぐい;いぬくい, inugui ; inukui] (n,vs) eating like a dog; sloppy eating [Add to Longdo]
[ぞう, zou] (adj-na) (1) rough; crude; sloppy; messy; (n-pref,adj-no,n) (2) miscellaneous; (P) [Add to Longdo]
小汚い[こぎたない, kogitanai] (adj-i) dirty; sloppy [Add to Longdo]
疎慢;粗慢[そまん, soman] (adj-na,adj-no,n) slipshod; sloppy; shoddy [Add to Longdo]
締まらない[しまらない, shimaranai] (exp,adj-i) (uk) (See 締まる) loose; slovenly; sloppy; disorganized [Add to Longdo]
締まりの無い;締まりのない;締りのない[しまりのない, shimarinonai] (adj-i) (See 締まりがない) slack; loose; lax; slovenly; sloppy [Add to Longdo]
杜撰[ずさん(P);ずざん, zusan (P); zuzan] (adj-na,n) (1) (uk) careless; sloppy; faulty; (2) author who makes many mistakes; author who uses unsupported references; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sloppy
   adj 1: lacking neatness or order; "a sloppy room"; "sloppy
       habits"
   2: wet or smeared with a spilled liquid or moist material; "a
     sloppy floor"; "a sloppy saucer"
   3: (of soil) soft and watery; "the ground was boggy under foot";
     "a marshy coastline"; "miry roads"; "wet mucky lowland";
     "muddy barnyard"; "quaggy terrain"; "the sloughy edge of the
     pond"; "swampy bayous" [syn: {boggy}, {marshy}, {miry},
     {mucky}, {muddy}, {quaggy}, {sloppy}, {sloughy}, {soggy},
     {squashy}, {swampy}, {waterlogged}]
   4: not fitting closely; hanging loosely; "baggy trousers"; "a
     loose-fitting blouse is comfortable in hot weather" [syn:
     {baggy}, {loose-fitting}, {sloppy}]
   5: excessively or abnormally emotional [syn: {overemotional},
     {sloppy}]
   6: marked by great carelessness; "a most haphazard system of
     record keeping"; "slapdash work"; "slipshod spelling";
     "sloppy workmanship" [syn: {haphazard}, {slapdash},
     {slipshod}, {sloppy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top