ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sloping

S L OW1 P IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sloping-, *sloping*, slop
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sloping(สโลพ'พิง) adj. เอียง,ลาด,เป็นมุมเอียง, Syn. slanting

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sloping groundพื้นที่ลาด, บริเวณภูมิประเทศที่มีพื้นที่ลาดเอียง ทำให้ดินถูกชะพังทลายได้ง่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบระกา[bairakā] (n) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)
เฉ[chē] (adj) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew  FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
สูงชัน[sūngchan] (adj) EN: steep ; sharply-sloping  FR: escarpé ; à pic

CMU English Pronouncing Dictionary
SLOPING S L OW1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sloping (v) slˈoupɪŋ (s l ou1 p i ng)
slopingly (a) slˈoupɪŋliː (s l ou1 p i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八字眉[bā zì méi, ㄅㄚ ㄗˋ ㄇㄟˊ, ] sloping eyebrows, formed like character for "eight", #121,389 [Add to Longdo]
斜径[xié jìng, ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] sloping path, #242,460 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schräglage {f} | Schräglagen {pl}sloping position | sloping positions [Add to Longdo]
schief {adj} | schiefer | am schiefstensloping | more sloping | most sloping [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
だらだら[daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
傾らか[なだらか, nadaraka] (adj-na,n) (uk) gently-sloping; gentle; easy [Add to Longdo]
傾れ;頽れ[なだれ, nadare] (n) (1) (傾れ only) sloping; slope; (2) rundown of glaze on a piece of china [Add to Longdo]
斜め(P);斜(io);傾(oK)[ななめ(P);なのめ(ok), naname (P); nanome (ok)] (adj-no,adj-na,n) (1) (See 斜) slanting; tilted; sloping; diagonal; oblique; (2) unusual; slanted (view of the world); bad (mood); (P) [Add to Longdo]
撫で肩;撫肩(io)[なでがた, nadegata] (n) sloping shoulders [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sloping
   adj 1: having an oblique or slanted direction [syn: {aslant},
       {aslope}, {diagonal}, {slanted}, {slanting}, {sloped},
       {sloping}]
   2: having a slanting form or direction; "an area of gently
     sloping hills"; "a room with a sloping ceiling"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top