ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slip away

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slip away-, *slip away*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slip away(phrv) ออกไปเงียบๆ, See also: หลบไปเงียบๆ, Syn. slip off, slip out, sneak away, sneak out

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลีกตัว(v) slip away, See also: break up, go off, get away, separate oneself from a group, Syn. แยก, หลีก, ปลีก, Example: เขาปลีกตัวเดินห่างออกไปจากผู้ที่มาชุมนุมกันอยู่ เพราะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงดังนัก, Thai Definition: แยกหรือหลีกออกจากหมู่จากพวกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลี้[lī] (v) EN: flee ; hide ; take refuge ; escape ; slip away  FR: se cacher ; se réfugier ; fuir
หลบหนี[lopnī] (v) EN: flee ; run away ; slip away ; abscond  FR: s'échapper ; s'enfuir ; partir discrètement
ปลีก[plīk] (v) EN: get away ; extricate oneself ; slip away ; branch off ; separate ; dissociate ; retire ; evade  FR: dissocier ; séparer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liū, ㄌㄧㄡ, ] slip away; to skate, #8,785 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふいにする[fuinisuru] (exp,vs-i) to lose completely; to waste all; to let something slip away [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] (v5s,vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slip away
   v 1: leave furtively and stealthily; "The lecture was boring and
      many students slipped out when the instructor turned
      towards the blackboard" [syn: {slip away}, {steal away},
      {sneak away}, {sneak off}, {sneak out}]
   2: pass by; "three years elapsed" [syn: {elapse}, {lapse},
     {pass}, {slip by}, {glide by}, {slip away}, {go by}, {slide
     by}, {go along}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top