ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slight

S L AY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slight-, *slight*
English-Thai: Longdo Dictionary
gaslight(vt) จัดฉากให้คนหนึ่งๆ รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเข้าใจนั้นผิด, ปั่นหัวให้มีความเชื่อที่ผิดๆ จนทำให้เขาตั้งคำถามกับเกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเอง
gaslighting(n) การจัดฉากให้คนหนึ่งๆ รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเข้าใจนั้นผิด, การปั่นหัวให้มีความเชื่อที่ผิดๆ จนทำให้เขาตั้งคำถามกับเกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slight(adj) เล็กน้อยมาก, See also: น้อยมาก, นิดเดียว, Syn. feeble, petty, puny, Ant. substantial
slight(adj) เอวบางร่างน้อย, See also: แบบบาง, ไม่ค่อยแข็งแรง, Syn. delicate, frail, slender
slight(vt) มองข้าม, See also: ไม่สนใจ, ไม่แยแส, Syn. disdain, overlook
slightly(adv) อย่างเล็กน้อย, Syn. unimportantly, insignificantly
slighting(adj) ดูหมิ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slight(สไลทฺ) adj. เล็กน้อย,เบา,เบาบาง,บอบบาง,อรชร,สะโอดสะอง,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ. vt.,n. (การ) มองข้าม,ดูถูก,ดูแคลน,ดูเบา,ไม่สนใจ., See also: slightly adv. slightness n.
slighting(สไล'ทิง) adj. ดูถูก,เหยียดหยาม,ดูแคลน,ดูเบา,มองข้าม,ไม่สนใจ., See also: slightingly adv., Syn. derogatory, disparaging
slightish(สไล'ทิช) adj. ยาวเรียว,สะโอดสะอง,อรชร,ค่อนข้างผอม,ค่อนข้างอ่อนแอ

English-Thai: Nontri Dictionary
slight(adj) เบา,เล็กน้อย,อรชร,แบบบาง
slight(vt) ดูหมิ่น,ดูถูก,ดูแคลน,มองข้าม
slightly(adv) อย่างดูแคลน,อย่างดูถูก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slight rainฝนเล็กน้อย [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
slightlyเล็กน้อย, นิดหน่อย, ค่อนข้าง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slightAlthough the conditions are slightly different, the result of our experiment was identical with Robinson's.
slightAnd it seems they don't have the slightest intent of coming back so ...
slightA nerve cell responds to a slight stimulus.
slightA slight cold prevented me from going to Ibusuki with my family.
slightBut his name is slightly familiar to me.
slightCut the quartered pak-choi into, slightly wide, strips.
slightEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
slightHaving a slight cold, I went to bed early.
slightHaving a slight fever, I stayed in bed.
slightHaving a slight headache, I went to bed early.
slightHe could not refrain from smiling, though with a slight sense of guilt.
slightHe couldn't suffer the slightest disobedience in his men.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่อย(adv) slightly, See also: a little, Syn. นิดหน่อย, Example: วันนี้คนป่วยอาการดีขึ้นหน่อย
เพี้ยน(v) slightly distort, Syn. แปลก, ผิดแปลก, Example: สีของจอภาพมันเพี้ยนไปนิดนึง อาจแก้ไขได้, Thai Definition: ผิดแปลกไปจากปกติธรรมดาเล็กน้อย
ปะแล่ม(adj) sweetish, See also: slightly sweet, Example: สมัยก่อนมีเงินหนึ่งสลึงก็สามารถซื้อขนมครกรสชาติมันหวานปะแล่มๆ เค็มหน่อยๆ ถูกลิ้นและถูกปากกินได้แล้ว, Thai Definition: อ่อนๆ น้อยๆ (ส่วนมากใช้แก่สิ่งที่มีรสหวาน) เช่น หวานปะแล่มๆ
ส่อน(adj) squint-eyed, See also: slightly crossed-eyed, Syn. เอก, เหล่, เข, Thai Definition: เรียกตาที่มีตาดำที่อยู่ไม่ตรงที่ตามปกติว่า ตาส่อน
อ้อนแอ้น(adj) slender, See also: slight, slim, delicate, Syn. แบบบาง, ชดช้อย, Example: ผู้หญิงมีลักษณะผิดกับผู้ชายโดยธรรมดา ก็เพราะมีรูปร่างอ้อนแอ้นแบบบาง, Thai Definition: มีรูปร่างแบบบาง
หยักศก(adj) slightly curly, Syn. หยักโศก, Ant. เหยียดตรง, Example: คุณพจน์เป็นคนสูง ผิวคล้ำ ผมหยักศก ตัวใหญ่, Thai Definition: ที่หยิกน้อยๆ (ใช้แก่ผม)
นิดๆ(adv) slightly, See also: trivially, triflingly, Ant. เหลือเกิน, มาก
บอบบาง(adj) fragile, See also: slight, feeble, Syn. เปราะ, เปราะบาง, อ่อน, Ant. แข็ง, แข็งแกร่ง, แข็งแรง, Example: บ้านใหม่มักสร้างพื้นที่บอบบางเกินกว่าจะรับน้ำหนักมากๆ ได้, Thai Definition: ไม่คงทนแข็งแรง
ประมาท(v) slight, See also: belittle, disparage, underrate, disdain, insult, underestimate, Syn. ดูหมิ่น, หมิ่น, Example: ผมไม่มีเจตนาดูถูกหรือหมิ่นประมาทพวกพี่ๆ
ซิบๆ(adv) drizzly, See also: slightly drizzly (dripping), Example: เจ้าพ่อคว้ามีดขึ้นมาแล้วกรีดที่ลิ้น จนเลือดไหลซิบๆ, Thai Definition: อาการที่เลือดไหลออกน้อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อณู[anū] (adj) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine  FR: minuscule
บาง[bāng] (adj) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight  FR: mince ; fin
บอ[bø] (adj) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly  FR: insensé ; déraisonnable
ชัก[chak] (x) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little
ดูหมิ่น[dūmin] (v) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult  FR: mépriser ; dédaigner ; narguer
ดูถูก[dūthūk] (v) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult  FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[dūthūkdūkhlaēn] (v) EN: look down upon ; underestimate ; disparage ; disdain ; slight ; insult ; snub ; affront
ขี้ประติ๋ว = ขี้ปะติ๋ว[khīpratiū = khīpatiū] (adj) EN: trifling ; petty ; trivial ; insignificant ; negligible ; unimportant ; paltry ; slight  FR: insignifiant ; sans importance
กรอบเค็ม[krøp khem] (n, exp) EN: small pieces of pastry slightly salted
เล็ก ๆ น้อย ๆ[lek-lek nøi-nøi] (adj) EN: small ; little ; tiny ; slight ; trivial  FR: insignifiant ; menu

CMU English Pronouncing Dictionary
SLIGHT S L AY1 T
SLIGHTS S L AY1 T S
SLIGHTED S L AY1 T IH0 D
SLIGHTLY S L AY1 T L IY0
SLIGHTEST S L AY1 T AH0 S T
SLIGHTING S L AY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slight (v) slˈaɪt (s l ai1 t)
slights (v) slˈaɪts (s l ai1 t s)
slighted (v) slˈaɪtɪd (s l ai1 t i d)
slighter (j) slˈaɪtər (s l ai1 t @ r)
slightly (a) slˈaɪtliː (s l ai1 t l ii)
slightest (j) slˈaɪtɪst (s l ai1 t i s t)
slighting (v) slˈaɪtɪŋ (s l ai1 t i ng)
slightness (n) slˈaɪtnəs (s l ai1 t n @ s)
slightingly (a) slˈaɪtɪŋliː (s l ai1 t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微微[wēi wēi, ㄨㄟ ㄨㄟ, ] slight; faint; humble, #4,083 [Add to Longdo]
轻微[qīng wēi, ㄑㄧㄥ ㄨㄟ, / ] slight; light; trivial; to a small extent, #7,771 [Add to Longdo]
有点儿[yǒu diǎn er, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄦ˙, / ] slightly; a little; somewhat, #11,183 [Add to Longdo]
病痛[bìng tòng, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄨㄥˋ, ] slight illness; indisposition; ailment, #20,842 [Add to Longdo]
略为[lu:è wéi, lu:ㄜˋ ㄨㄟˊ, / ] slightly, #31,423 [Add to Longdo]
略略[lu:èlu:e4, lu:ㄜˋlu:è, ㄜˋ, ] slightly; roughly; briefly; very generally, #36,024 [Add to Longdo]
略胜一筹[lu:è shèng yī chóu, lu:ㄜˋ ㄕㄥˋ ㄧ ㄔㄡˊ, / ] slightly better; a cut above, #59,224 [Add to Longdo]
略知一二[lu:è zhī yī èr, lu:ㄜˋ ㄓ ㄧ ㄦˋ, ] slight knowledge of sth; to know very little about a subject; a smattering, #65,288 [Add to Longdo]
微溶[wēi róng, ㄨㄟ ㄖㄨㄥˊ, ] slightly soluble [Add to Longdo]
略知皮毛[lu:è zhī pí máo, lu:ㄜˋ ㄓ ㄆㄧˊ ㄇㄠˊ, ] slight knowledge of sth; superficial acquaintance with a subject; a smattering [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beleidigung {f}; Kränkung {f}; Affront {m} (gegen)slight (against) [Add to Longdo]
Silberblick {m}slight squint [Add to Longdo]
schmächtig {adj} | schmächtiger | am schmächtigstenslight | slighter | slightest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
うんともすんとも[untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
[o] (int) oh! (expression of slight surprise) [Add to Longdo]
すっきり[sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
ずれる(P);ズレる[zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
そこはかとない[sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ... [Add to Longdo]
そよ[soyo] (adv-to) (See そよ風) with a slight (breeze) [Add to Longdo]
ちょいムズ;ちょいむず[choi muzu ; choimuzu] (n,adj-na) (abbr) (sl) slightly difficult [Add to Longdo]
ちょこん;ちょこなん[chokon ; chokonan] (adv-to) (on-mim) slightly (of an action); (looking) small and quiet [Add to Longdo]
ちょん[chon] (adv-to,n) (1) (on-mim) clap clap (sound); (2) chop vigorously; (3) slight movement; (4) (See ちょんになる) the end [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slight
   adj 1: (quantifier used with mass nouns) small in quantity or
       degree; not much or almost none or (with `a') at least
       some; "little rain fell in May"; "gave it little
       thought"; "little time is left"; "we still have little
       money"; "a little hope remained"; "there's slight chance
       that it will work"; "there's a slight chance it will
       work" [syn: {little(a)}, {slight}] [ant: {much(a)}]
   2: lacking substance or significance; "slight evidence"; "a
     tenuous argument"; "a thin plot"; a fragile claim to fame"
     [syn: {flimsy}, {fragile}, {slight}, {tenuous}, {thin}]
   3: being of delicate or slender build; "she was slender as a
     willow shoot is slender"- Frank Norris; "a slim girl with
     straight blonde hair"; "watched her slight figure cross the
     street" [syn: {slender}, {slight}, {slim}, {svelte}]
   n 1: a deliberate discourteous act (usually as an expression of
      anger or disapproval) [syn: {rebuff}, {slight}]
   v 1: pay no attention to, disrespect; "She cold-shouldered her
      ex-fiance" [syn: {slight}, {cold-shoulder}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top