ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sleepless

S L IY1 P L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sleepless-, *sleepless*, sleeples
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sleepless(adj) นอนไม่หลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sleepless(สลิพ'ลิส) adj. ไม่ได้นอน,นอนไม่หลับ,ตื่นตัวอยู่,ระมัดระวัง,กระฉับกระเฉงตลอดเวลา, See also: sleeplessly adv., Syn. insomniac

English-Thai: Nontri Dictionary
sleepless(adj) นอนไม่หลับ,ตื่นอยู่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sleeplessFrom my own experience, illness often comes from sleeplessness.
sleeplessHe was pale with fatigue after his sleepless night.
sleeplessPeople who regularly work in the open air do not suffer from sleeplessness.
sleeplessTell me how to beat sleeplessness.
sleeplessThe affair cost me many sleepless nights.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอนไม่หลับ[nøn mai lap] (v, exp) EN: be sleepless ; can't get to sleep  FR: avoir des insomnies ; ne pas trouver le sommeil

CMU English Pronouncing Dictionary
SLEEPLESS S L IY1 P L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sleepless (j) slˈiːpləs (s l ii1 p l @ s)
sleeplessly (a) slˈiːpləsliː (s l ii1 p l @ s l ii)
sleeplessness (n) slˈiːpləsnəs (s l ii1 p l @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コムロ[komuro] (vs) (sl) (from the name 小室哲哉, as 哲哉 and 徹夜 are read てつや) to make an all-night vigil; to spend a sleepless night [Add to Longdo]
完徹[かんてつ, kantetsu] (n) (col) (abbr) (See 完全) all nighter; sleepless night [Add to Longdo]
徹夜[てつや, tetsuya] (n,vs,adj-no) all night; all-night vigil; sleepless night; (P) [Add to Longdo]
不寝の番[ねずのばん, nezunoban] (n) sleepless vigil [Add to Longdo]
不寝番[ねずばん;ふしんばん, nezuban ; fushinban] (n) sleepless vigil; night watch; vigilance [Add to Longdo]
不眠[ふみん, fumin] (n,adj-no) sleeplessness; insomnia; wakefulness; (P) [Add to Longdo]
不眠症[ふみんしょう, fuminshou] (n) sleeplessness; insomnia; wakefulness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sleepless
   adj 1: experiencing or accompanied by sleeplessness; "insomniac
       old people"; "insomniac nights"; "lay sleepless all
       night"; "twenty watchful, weary, tedious nights"-
       Shakespeare [syn: {insomniac}, {sleepless}, {watchful}]
   2: always watchful; "to an eye like mine, a lidless watcher of
     the public weal"- Alfred Tennyson [syn: {lidless},
     {sleepless}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top