ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slash

S L AE1 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slash-, *slash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slash(sl) การฉี่
slash(vi) ฟัน, See also: ตัด, เฉือน, กรีด, เชือด, แทง, Syn. cut, incise, score
slash(vt) ฟัน, See also: ตัด, เฉือน, กรีด, เชือด, แทง, Syn. cut, incise, score
slash(vt) วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: กล่าวโจมตี, ตำหนิรุนแรง, Syn. scathe, lash
slash(vt) ตัดทอน, See also: ลดราคา, ย่อลง, ตัดออก, แก้ไข, ดัดแปลง, Syn. cut, decrese, Ant. increase
slash(n) รอยฟัน, See also: รอยเชือด, รอยกรีด, รอยแทง, รอยแผล, Syn. puncture, cut
slash(n) เส้นแบ่ง (สัญลักษณ์คือ / ), See also: เส้นทแยง, Syn. virgule
slash(n) การลดราคาอย่างมโหฬาร, See also: การตัดราคาอย่างมาก, Syn. decrease, cutback, lessening, Ant. increase, growth
slashing(adj) ร้ายแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slash(สแลช) vt.,vi.,n. (การ) เฉือน,ฟัน,ฟันอย่างแรง,แทงอย่างแรง,หวด,สลัดแส้,เฆี่ยน,ตี,ตัดลง,ตัดราคา,ลดราคา,วิจารณ์อย่างรุนแรง n.. การฟัน (เฉือน...) อย่างแรง,รอยฟันที่ลึก,การเย็บเป็นทางยาว,รอยฟัน,บาดแผลที่ฟัน,การตัด,การลด,การเปลี่ยนแปลง,ใบมีดโกน,มีดโกน,เครื่องตัด,
slashing(สแลช'ชิง) n. = slash (ดู) . adj. เฉียบแหลม,เจ็บแสบ,รุนแรง,ร้ายแรง,สาหัส,ดุเดือด,มากมาย,ใหญ่ยิ่ง., See also: slashingly adv.
backslash\ (อักขระ) <เครื่องหมาย>หมายถึงสัญลักษณ์ \ เครื่องหมายนี้ดูเผิน ๆ คล้ายกับ / (slash) แต่กลับทิศทางกัน บางคนคิดว่าเหมือนกัน แต่ความหมายจะแตกต่างกันมาก ในระบบดอส สัญลักษณ์นี้ใช้แยกระหว่างชื่อสารบบ (directory) กับชื่อแฟ้มข้อมูล (file) เช่น DIR C:\Taksina\June.xlsคำสั่งข้างบนนี้เป็นคำสั่งให้แสดงแฟ้มข้อมูลชื่อ June.xls ซึ่งอยู่ภายใต้สารบบชื่อ Taksina และเก็บอยู่ในหน่วยบันทึก C:

English-Thai: Nontri Dictionary
slash(n) การฟัน,การเฉือน,การหวด,การเฆี่ยน,การทำให้เจ็บแสบ
slash(vt) ฟัน,เฉือน,หวด,เฆี่ยน,ทำให้เจ็บแสบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slashJapanese corporations are slashing their capital spending programs.
slashThe Federal Reserve slashed interest rates.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉะ(v) slash, See also: chop, hack, cut, hit, Syn. ฟัน, Example: ลุงก้มหน้าก้มตาฉะมะพร้าวไม่หยุดพัก เพราะยังเหลือมะพร้าวกองอยู่เป็นภูเขา, Thai Definition: ฟันลงไป
ทอน(v) slash, See also: cut, reduce, Syn. ตัด, ตัดทอน, หักออก, ตักออก, ลบออก, ผ่า, ฟัน, ซอย, Ant. เพิ่ม, เติม, Example: คณะกรรมาธิการพิจารณาทอนงบประมาณปี 2538 ลงอีก, Thai Definition: ตัดหรือหั่นให้เป็นท่อน, ทำให้ลดลงหรือให้สั้นลง
กรีดเลือด(v) draw blood, See also: slash, cut, Syn. กรีด, Example: ผู้หญิงคนนั้นกรีดเลือดประชดสามี
ตัดงบประมาณ(v) cut the budget, See also: slash the budget, Syn. ตัดงบ, หักงบประมาณ, หักงบ, Example: รัฐบาลนี้ต้องตัดงบประมาณเพื่อจะได้กู้เงินไอเอ็มเอฟต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั่น[ban] (v) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab  FR: couper ; sectionner ; ôter
ฉะ[cha] (v) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit
เชือด[cheūat] (v) EN: cut ; carve ; slash ; slice  FR: trancher ; sectionner
เฉือน[cheūoen] (v) EN: slice ; cut ; carve ; slash  FR: couper ; trancher ; entailler
ฟัน[fan] (v) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; sever ; hew  FR: sabrer ; couper à grands coups
หั่น[han] (v) EN: cut ; slice ; shop ; reduce ; cut down ; cut up ; slash  FR: couper ; découper
หั่นงบประมาณ[han ngoppramān] (v, exp) EN: slash the budget  FR: sabrer dans le budget
เครื่องหมายทับ[khreūangmāi thap] (n, exp) EN: « » ; backslash  FR: « » ; antislash [m] ; barre oblique inverse [f]
ไร่เลื่อนลอย[rai leūoenløi] (n, exp) EN: swidden field ; swidden agriculture ; slash-and-burn agriculture
ตัดงบประมาณ[tat ngoppramān] (v, exp) EN: slash the budget

CMU English Pronouncing Dictionary
SLASH S L AE1 SH
SLASHED S L AE1 SH T
SLASHER S L AE1 SH ER0
SLASHES S L AE1 SH IH0 Z
SLASHING S L AE1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slash (v) slˈæʃ (s l a1 sh)
slashed (v) slˈæʃt (s l a1 sh t)
slashes (v) slˈæʃɪz (s l a1 sh i z)
slashing (v) slˈæʃɪŋ (s l a1 sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
割伤[gē shāng, ㄍㄜ ㄕㄤ, / ] slash, #53,956 [Add to Longdo]
[tuán, ㄊㄨㄢˊ, ] slash [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スラッシャーフィルム[surassha-firumu] (n) slasher film [Add to Longdo]
スラッシュ[surasshu] (n,vs) (1) slash character (ASCII 057); (2) slash (fan fiction) [Add to Longdo]
バックスラッシュ[bakkusurasshu] (n) backslash (character) [Add to Longdo]
リスカ[risuka] (n,vs) (abbr) wrist cutting; slashing one's wrists [Add to Longdo]
リストカット[risutokatto] (n,vs) wrist cutting; slashing one's wrists [Add to Longdo]
火田[かでん, kaden] (n) slash-and-burn agriculture [Add to Longdo]
袈裟懸け[けさがけ, kesagake] (n) (1) (See 袈裟) wearing a kasaya; wearing an article of clothing in the same manner as a kasaya (i.e. draped over one shoulder); (2) (See 袈裟切り) slashing a sword diagonally from the shoulder [Add to Longdo]
袈裟切り;袈裟斬り[けさぎり, kesagiri] (n) slashing a sword diagonally from the shoulder [Add to Longdo]
斬撃[ざんげき, zangeki] (n,vs) slash; slashing attack [Add to Longdo]
斜線[しゃせん, shasen] (n) oblique line; forward slash [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スラッシュ[すらっしゅ, surasshu] slash character (ASCII 057), thrash (vs) [Add to Longdo]
円記号[えんきごう, enkigou] yen sign, back slash [Add to Longdo]
斜線[しゃせん, shasen] forward slash(, ) [Add to Longdo]
バックスラッシュ[ばっくすらっしゅ, bakkusurasshu] back-slash (mark) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slash
   n 1: a wound made by cutting; "he put a bandage over the cut"
      [syn: {cut}, {gash}, {slash}, {slice}]
   2: an open tract of land in a forest that is strewn with debris
     from logging (or fire or wind)
   3: a punctuation mark (/) used to separate related items of
     information [syn: {solidus}, {slash}, {virgule}, {diagonal},
     {stroke}, {separatrix}]
   4: a strong sweeping cut made with a sharp instrument [syn:
     {slash}, {gash}]
   v 1: cut with sweeping strokes; as with an ax or machete [syn:
      {slash}, {cut down}]
   2: beat severely with a whip or rod; "The teacher often flogged
     the students"; "The children were severely trounced" [syn:
     {flog}, {welt}, {whip}, {lather}, {lash}, {slash}, {strap},
     {trounce}]
   3: cut open; "she slashed her wrists" [syn: {slash}, {gash}]
   4: cut drastically; "Prices were slashed"
   5: move or stir about violently; "The feverish patient thrashed
     around in his bed" [syn: {convulse}, {thresh}, {thresh
     about}, {thrash}, {thrash about}, {slash}, {toss},
     {jactitate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top