ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slang

S L AE1 NG   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slang-, *slang*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slang[N] ถ้อยคำที่เป็นภาษาพูดและใช้ในกลุ่มคนบางกลุ่ม, See also: ภาษารหัสของขโมยหรือโจร, คำสแลง, ภาษาสแลง, Syn. cant, argot
slang[VI] ใช้ภาษาหยาบคาย
slang[VT] ใช้ภาษาหยาบคายกับ, See also: พูดด้วยคำหยาบคาย
slanging match[IDM] การโต้เถียงที่รุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slang(สแลง) n.,vi. (ใช้) ภาษาตลาด,คำตลาด,ภาษาสแลง,ภาษาที่ใช้เฉพาะในหมู่คนหมู่หนึ่งหรืออาชีพใดอาชีพหนึ่ง,ภาษารหัสของขโมยหรือโจร,กริยาช่อง 3 ของ sling (ดู), Syn. argot,cant

English-Thai: Nontri Dictionary
slang(n) คำสแลง,ภาษาตลาด,ภาษาปาก,คำเฉพาะกลุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slangสแลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slangภาษาตลาด [TU Subject Heading]
Slang dictionaryพจนานุกรมคำสะแลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Captains of the Hall have asked that pursuit officers refrain from using the slang "Bronze" for the Main Force Patrol.แม่ทัพของฮอลล์ได้ถามว่า เจ้าหน้าที่แสวงหาละเว้นจาก การใช้ คำแสลง บรอนซ์ หลักกองทัพ ตำรวจ Mad Max (1979)
- Oh, it's, like, slang. From England.มันเป็นคำสแลงน่ะ ของอังกฤษ Mean Girls (2004)
Maybe it's some kind of slang, like hip-hop.บางทีมันอาจจะเป็นคำสแลง อย่างเช่นภาษาฮิป ฮอปของวัยรุ่นก็ได้ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Reap is slang for...เก็บวิญญาณเป็นคำแสลงของ... Dead Like Me: Life After Death (2009)
Reap is slang for when we take the soul out of a body who's just...เก็บวิญญาณเป็นคำแสลงของ เมื่อเราดึงวิญญาณออกจากร่าง คนที่เพิ่งจะ... . Dead Like Me: Life After Death (2009)
Noun. It's definitely slang. Think British.คำนาม เป็นภาษาวัยรุ่น คิดถึงกระเทยไว้ Easy A (2010)
If that was slang, I'm unfamiliar with it.ถ้านั่นเป็นคำสแลง ฉันไม่คุ้นกับมัน The Lunar Excitation (2010)
How can you poop so much. *When you do a 'ppeok', in Korean slang it's called poopingทำไมถึงโง่ขนาดนี้นะ โง่อภิมหาโง่บรมเลย *เมื่อคุณทำอะไร'โง่' ในเกาหลีจะมีคำแสลงว่า'ชิ' Episode #1.11 (2010)
No, no, no... no, it's a slang term for fighter-- for...ก็แค่ฉายาของนักสู้... Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
It's slang also for "fighter aircraft," so there's that.จอมโจรคือคนอัจฉริยะ ก็นั้นแหละ Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
Have a look. I've written this all in rhyming slang.ดูนี่ ผมเขียนไว้เป็นบทกวีสแลง Episode #18.3 (2012)
this could be a big problem. {find more slangy det. term for this}คุณนักสืบคาซามาซึริครับ ครั้งนี้มันเป็นปัญหาใหญ่อย่างแน่นอน The After-Dinner Mysteries (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slangDon't use slang if you can help it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษาตลาด[N] informal language, See also: slang, Syn. ภาษาปาก, Example: ในงานเขียนที่ค่อนข้างเป็นทางการมักจะไม่ค่อยพบภาษาตลาดหรือภาษาปากให้เห็น, Thai definition: ภาษาที่ใช้พูดจากันอย่างไม่เป็นทางการในระดับที่ต่ำกว่าภาษาพูด
สแลง[N] slang, Syn. คำสแลง, Example: วัยรุ่นสมัยใหม่นิยมใช้คำสแลงกันมาก, Thai definition: ถ้อยคำหรือสำนวนที่ใช้เข้าใจกันเฉพาะกลุ่มหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้องตามหลักภาษา, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาตลาด[n. exp.] (phāsā talāt) EN: vernacular language ; informal language ; slang ; vulgar speech ; vulgar language ; marketplace language   FR: langage populaire [m] ; argot [m]
ภาษาท้องถิ่น[n. prop.] (phāsā thøngthin) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech ; slang   FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
ผู้ให้บริการ[n. exp.] (phū hai børikān) EN: facilitator ; servant ; service person ; fixer (slang)   

CMU English Pronouncing Dictionary
SLANG    S L AE1 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slang    (v) slˈæŋ (s l a1 ng)
slangs    (v) slˈæŋz (s l a1 ng z)
slangy    (j) slˈæŋiː (s l a1 ng ii)
slanged    (v) slˈæŋd (s l a1 ng d)
slangier    (j) slˈæŋɪəʴr (s l a1 ng i@ r)
slangily    (a) slˈæŋɪliː (s l a1 ng i l ii)
slanging    (v) slˈæŋɪŋ (s l a1 ng i ng)
slangiest    (j) slˈæŋɪɪst (s l a1 ng i i s t)
slanginess    (n) slˈæŋɪnəs (s l a1 ng i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切口[qiè kǒu, ㄑㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] slang; argot; private language used as secret code, #9,368 [Add to Longdo]
俚语[lǐ yǔ, ㄌㄧˇ ㄩˇ, / ] slang, #57,941 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
bislangจนถึงขณะนี้แล้ว
lebenslang(adj) ตลอดชีวิต ชั่วชีวิต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Slang {m}argot [Add to Longdo]
Slang der kubanischen Immigranten in den USACubonics [Add to Longdo]
slangartig; slangliebendslangy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband) [Add to Longdo]
こった[, kotta] (exp) (col) (from 事だ) slang form of "koto da" [Add to Longdo]
こんち[, konchi] (n-t) (sl) (esp. 下町 slang) (See 今日・1) today; this day [Add to Longdo]
ごっつあん[, gottsuan] (exp) (sl) thank you (sumo slang) [Add to Longdo]
ご飯(P);御飯(P)[ごはん(P);おまんま(御飯), gohan (P); omanma ( gohan )] (n) (1) (おまんま is slang and uk) cooked rice; (2) meal; (P) [Add to Longdo]
にこよん;ニコヨン[, nikoyon ; nikoyon] (n) (See 日雇い労働者) day laborer (slang term) [Add to Longdo]
ぬこ[, nuko] (n) (col) (See 猫) cat (net slang) [Add to Longdo]
ぼぼ[, bobo] (n) baby; doll; pussy(cat); slang for cunt [Add to Longdo]
まいうー;まいう[, maiu-; maiu] (n,adj-f) (sl) delicious (slang reversal of "umai") [Add to Longdo]
やりコン;ヤリコン[, yari kon ; yarikon] (n) blind date party, with the object of sex (slang) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slang
   n 1: informal language consisting of words and expressions that
      are not considered appropriate for formal occasions; often
      vituperative or vulgar; "their speech was full of slang
      expressions" [syn: {slang}, {slang expression}, {slang
      term}]
   2: a characteristic language of a particular group (as among
     thieves); "they don't speak our lingo" [syn: {slang}, {cant},
     {jargon}, {lingo}, {argot}, {patois}, {vernacular}]
   v 1: use slang or vulgar language
   2: fool or hoax; "The immigrant was duped because he trusted
     everyone"; "You can't fool me!" [syn: {gull}, {dupe},
     {slang}, {befool}, {cod}, {fool}, {put on}, {take in}, {put
     one over}, {put one across}]
   3: abuse with coarse language

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top