ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slacken off

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slacken off-, *slacken off*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา slacken off มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *slacken off*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slacken off[PHRV] คลายออก, Syn. slack away, slack off
slacken off[PHRV] ขี้เกียจ, See also: ไม่กระตือรือร้น, ซังกะตาย, Syn. ease off, ease up

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懈气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] to slacken off; to take it easy, #551,114 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  slacken off
      v 1: become less intense [syn: {ease up}, {ease off}, {slacken
           off}, {flag}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top