ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

skilfully

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skilfully-, *skilfully*, skilful
English-Thai: Nontri Dictionary
skilfully(adv) อย่างชำนาญ,อย่างมีฝีมือ,อย่างว่องไว,อย่างฉลาด,อย่างแคล่วคล่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It was skilfully done.- ชั้นเชิงดีทีเดียว งั้นหรือ The Disir (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skilfullyHe can ski as skilfully as his father.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skilfully    (a) skˈɪlfəliː (s k i1 l f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
為熟す[しこなす, shikonasu] (v5s,vt) to handle (skilfully) [Add to Longdo]
旨く;巧く;上手く[うまく, umaku] (adv) (1) skilfully; skillfully; well; aptly; cleverly; (2) successfully; smoothly; (3) deliciously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skilfully
   adv 1: with skill; "fragments of a nearly complete jug,
       skillfully restored at the institute of archaeology"
       [syn: {skillfully}, {skilfully}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top