ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sixteenth

S IH0 K S T IY1 N TH   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sixteenth-, *sixteenth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sixteenth[N] ลำดับที่สิบหก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sixteenth(ซิคซฺ'ทีนธฺ) adj.,n. ที่ 16,หนึ่งใน 16 ส่วนเท่า ๆ กัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
sixteenth(adj) ที่สิบหก
sixteenth(n) อันดับที่สิบหก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sixteenth[ซิคซฺ'ทีนธฺ] (adj ) ที่สิบหก
sixteenth[ซิคซฺ'ทีนธฺ] (adj ) ที่สิบหก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sixteenthIn Shakespeare's time, in the sixteenth century, tennis was very popular at the English court.
sixteenthThe story goes back to the sixteenth century.
sixteenthToday is my sixteenth birthday.

CMU English Pronouncing Dictionary
SIXTEENTH    S IH0 K S T IY1 N TH
SIXTEENTH    S IH1 K S T IY1 N TH
SIXTEENTHS    S IH1 K S T IY1 N TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sixteenth    (n) sˈiːkstˈiːnθ (s ii1 k s t ii1 n th)
sixteenths    (n) sˈiːkstˈiːnθs (s ii1 k s t ii1 n th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
己卯[jǐ mǎo, ㄐㄧˇ ㄇㄠˇ, ] sixteenth year F4 of the 60 year cycle, e.g. 1999 or 2059, #68,504 [Add to Longdo]
第十六[dì shí liù, ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, ] sixteenth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sechzehntel {n}sixteenth part [Add to Longdo]
Sechzehntelnote {f} [mus.]sixteenth note [Am.]; semiquaver [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
己卯[つちのとう;きぼう, tsuchinotou ; kibou] (n) (See 干支) sixteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[りょう, ryou] (n,pref) (1) both (e.g. both shoulders, etc.); (n) (2) ryo (obsolete unit of currency); (3) (See 斤) 41-42 g (one sixteenth of a kin); (4) (See 反・たん) 2 tan (measure of fabric size); (ctr) (5) counter for carriages (e.g. in a train) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sixteenth
   adj 1: coming next after the fifteenth in position [syn:
       {sixteenth}, {16th}]
   n 1: position 16 in a countable series of things
   2: one part in sixteen equal parts [syn: {one-sixteenth},
     {sixteenth}, {sixteenth part}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top