ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sire

S AY1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sire-, *sire*
Possible hiragana form: しれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sire(n) คำกล่าวแสดงความเคารพกษัตริย์หรือบุคคลสำคัญ, See also: เช่น ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
sire(n) บิดา, See also: พ่อ, พ่อพันธุ์, Syn. father, dad, daddy
sire(vt) เป็นพ่อพันธุ์, See also: สืบพันธุ์, มีลูก, Syn. breed, give birth to
siren(n) เสียงหวอ, See also: ไซเรน, สัญญาณเตือนภัย, Syn. horn, signal, whistle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sire(ไซ'เออะ) n. ฝ่าบาท,บิดา,บรรพบุรุษชาย,พ่อม้า,บุคคลผู้มีตำแหน่งสำคัญ,ม้าพันธุ์ตัวผู้,พ่อพันธุ์สัตว์ vt. แพร่พันธุ์,สืบพันธุ์,มีลูก,เป็นพ่อพันธุ์, Syn. beget
siren(ไซ'อะรีน) n. ปีศาจทะเลครึ่งคน (ผู้หญิง) ครึ่งนก,หญิงสวยงามที่มีเส่น่ห์ดึงดูดใจคนมาก (โดยเฉพาะที่หลอกลวงชาย) ,หวอ,หวูด,แตรลม adj. เกี่ยวกับหวอ,หวูดหรือแตรลม,ล่อลวง,ดึงดูดใจ
desire(ดิไซ'เออะ) n. ความต้องการ,ราคะ,สิ่งที่ต้องการ. vt. ปรารถนา,ต้องการ,ประสงค์, Syn. longing
grandsiren. ปู่,ตา,บรรพบุรุษ

English-Thai: Nontri Dictionary
sire(n) พ่อม้า,พ่อ,ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
siren(n) หวูด,พรายน้ำ,แตรสัญญาณ,หญิงล่อลวง,หญิงสวย,เสียงคราง
desire(n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความประสงค์,ความอยาก,ราคะ
desire(vi, vt) ต้องการ,ปรารถนา,ประสงค์,อยากได้
grandsire(n) ปู่,ตา,คนชรา,บรรพบุรุษ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sireThe noon siren is blowing.
sireThe siren blew.
sireThe siren sounded an emergency.
sireWhen Yoko and I heard the sirens stop nearby, we quickly decided to go check it out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถหวอ(n) fire-engine, See also: siren-equipped car, fire-truck, Example: รถหวอเปิดสัญญาณไซเรนดังมาแต่ไกล, Count Unit: คัน, Thai Definition: รถดับเพลิงที่มีเครื่องเปิดเสียงไซเรนได้
ไซเรน(n) siren, Example: เสียงไซเรนและเสียงรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ คำรามสนั่นตลอดเส้นทาง, Thai Definition: เครื่องส่งสัญญาณเสียงเพื่อเตือนภัย บอกหมดภัย หรือเตือนให้ยวดยานอื่นหลีกทางให้เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
หวอ(n) siren, Example: รถตำรวจเปิดหวอวิ่งเข้าไปในซอยบ้านผมสองคัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่[fai] (v) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish
ฝันใฝ่[fanfai] (v) EN: dream ; hope for ; desire
ฝันค้าง[fan khāng] (v, exp) EN: dream on ; be unsuccessful in obtaining a desired end
ฝืนใจ[feūnjai] (v) EN: act against one's will ; control the desire ; force oneself against one's will  FR: se forcer ; s'obliger ; s'astreindre
จำนง[jamnong] (v) EN: aim ; have in view ; have in mind ; desire ; wish ; want ; intend  FR: avoir l'intention de ; vouloir
กาม[kām] (n) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama  FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
กามารมณ์[kāmārom] (n) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido  FR: instinct sexuel [m]
กามคุณ[kāmmakhun] (n) EN: five sensual pleasures ; the five desires  FR: sensualité [f] ; plaisir sensuel [m]
กามตัณหา[kāmmatanhā] (n) EN: sensuality ; sexual desire ; lust ; carnal desire ; lasciviousness ; concupiscence  FR: volupté [f] ; jouissance [f] ; sensualité [f] ; plaisir charnel [m] ; lascivité = lasciveté [f] ; concupiscence [f]
กำหนัด[kamnat] (n) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion  FR: désir sexuel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SIRE S AY1 ER0
SIREK S AY1 R IH0 K
SIREN S AY1 R AH0 N
SIRES S AY1 R Z
SIRENA S IH0 R EH1 N AH0
SIRENS S AY1 R AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sire (v) sˈaɪər (s ai1 @ r)
sired (v) sˈaɪəd (s ai1 @ d)
siren (n) sˈaɪərən (s ai1 @ r @ n)
sires (v) sˈaɪəz (s ai1 @ z)
sirens (n) sˈaɪərənz (s ai1 @ r @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
警笛[jǐng dí, ㄐㄧㄥˇ ㄉㄧˊ, ] siren, #46,290 [Add to Longdo]
警报器[jǐng bào qì, ㄐㄧㄥˇ ㄅㄠˋ ㄑㄧˋ, / ] siren, #50,352 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
指令[しれい, shirei] (n) คำสั่ง, See also: R. 命令

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sirene {f} | Sirenen {pl}siren | sirens [Add to Longdo]
Sirenen {pl}; Manateen und Dugong; Seekühe [zool.]sirenians; manatees and dugong [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がつがつ;ガツガツ[gatsugatsu ; gatsugatsu] (adv,n,vs) (on-mim) greedily; burning with desire for something [Add to Longdo]
したがる[shitagaru] (exp,v5r) (1) to wish (to do); to desire; to want; (2) to be ready; to be eager [Add to Longdo]
じゅるり[jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food) [Add to Longdo]
ないか[naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you [Add to Longdo]
なつい[natsui] (adj-i) (abbr) (sl) (See 懐かしい・なつかしい) dear; desired; missed [Add to Longdo]
ませんか[masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P) [Add to Longdo]
もがな[mogana] (prt) particle used to indicate the speaker's hope, desire, wish, etc. (e.g. "it would be nice if ...", "I wish there were ...", etc.) [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
サイレン[sairen] (n,adj-no) siren; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sire
   n 1: a title of address formerly used for a man of rank and
      authority
   2: the founder of a family; "keep the faith of our forefathers"
     [syn: {forefather}, {father}, {sire}]
   3: male parent of an animal especially a domestic animal such as
     a horse
   v 1: make children; "Abraham begot Isaac"; "Men often father
      children but don't recognize them" [syn: {beget}, {get},
      {engender}, {father}, {mother}, {sire}, {generate}, {bring
      forth}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top