ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

singsong

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -singsong-, *singsong*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
singsong(n) การร้องเพลง

English-Thai: Nontri Dictionary
singsong(adj) น่าเบื่อหน่าย
singsong(n) เสียงทำนองเดียว,การร้องเพลงสวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สวด[sūat] (v) EN: recite ; chant ; pray ; recite the rosary ; chant ; say one's prayers ; offer a prayer ; singsong ; intone  FR: réciter

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
singsong (n) sˈɪŋsɒŋ (s i1 ng s o ng)
singsongs (n) sˈɪŋsɒŋz (s i1 ng s o ng z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 singsong
   adj 1: uttered in a monotonous cadence or rhythm as in chanting;
       "their chantlike intoned prayers"; "a singsong manner of
       speaking" [syn: {chantlike}, {intoned}, {singsong}]
   n 1: a regular and monotonous rising and falling intonation
   2: informal group singing of popular songs [syn: {singalong},
     {singsong}]
   v 1: speak, chant, or declaim in a singsong
   2: move as if accompanied by a singsong; "The porters singsonged
     the travellers' luggage up the mountain"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top