ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

single-handed

S IH1 NG G AH0 L HH AE1 N D IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -single-handed-, *single-handed*, single-hand, single-hande
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
single-handed(adv) โดยลำพัง, See also: โดยตัวคนเดียว, อย่างไม่ต้องมีใครช่วย, Syn. without help, courageously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
single-handedadj. มีจุดประสงค์เดียว,ข้างเดียว,มือเดียว,เด็ดเดี่ยว,บุกเดี่ยว,มีกำลังคนเดียว,ยึดมั่น., See also: single-handedly adv. single-handedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
SINGLE-single-handed(adj) มือเดียว,เพียงผู้เดียว,ข้างเดียว,บุกเดี่ยว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
single-handedIt took courage to sail across the Pacific single-handed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดดเดี่ยวเดียวดาย(adv) solitarily, See also: single-handed, alone, Syn. เดียวดาย, โดดเดี่ยว, ลำพัง, เปล่าเปลี่ยว, อ้างว้าง, ว้าเหว่, เงียบเหงา, Example: ชายชราอยู่ที่กระท่อมอย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย ไร้ลูกหลานดูแล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บินเดี่ยว[bin dīo] (v, exp) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone  FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide
โดดเดี่ยว[dōtdīo] (adj) EN: alone ; solitarily ; single-handed ; single ; singleton ; solo  FR: solitaire ; isolé ; seul
ลำพัง[lamphang] (adv) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed  FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément

CMU English Pronouncing Dictionary
SINGLE-HANDED S IH1 NG G AH0 L HH AE1 N D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
single-handed (j) sˌɪŋgl-hˈændɪd (s i2 ng g l - h a1 n d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一手[ひとて;いっしゅ, hitote ; isshu] (n) move (in game); method; single-handed; monopoly; (P) [Add to Longdo]
一手に[いってに, itteni] (adv) single-handed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 single-handed
   adv 1: without assistance; "I built this house single-handedly"
       [syn: {single-handed}, {single-handedly}]
   adj 1: unsupported by other people [syn: {single-handed},
       {unassisted}, {unbacked}]
   2: without help from others; "a single-handed accomplishment"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top