ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

single

S IH1 NG G AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -single-, *single*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
single(adj) เดี่ยว, See also: โดดๆ, ลำพัง, โดดเดี่ยว, Syn. sole, singular, only, particular;, Ant. many, numerous
single(adj) โสด, See also: ซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน, Syn. companionless, bachelor, unwed, Ant. married, united, wed
singlet(n) เสื้อกล้าม
singleton(n) คนหรือสิ่งที่มีเพียงสิ่งเดียว
single out(phrv) เลือกเฉพาะ, See also: เลือกจากกลุ่ม, Syn. center out
single-space(vt) พิมพ์บรรทัดเดียว
single-handed(adv) โดยลำพัง, See also: โดยตัวคนเดียว, อย่างไม่ต้องมีใครช่วย, Syn. without help, courageously
single-minded(adj) มุ่งมั่น
single-hearted(adj) เด็ดเดี่ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
single(ซิง'เกิล) adj. เดี่ยว,เดียว,อย่างเดียว,คนเดียว,อันเดียว,โดดเดี่ยว,รายตัว,เฉพาะคน,ใจซื่อ,บริสุทธิ์ใจ,จริงใจ,ไม่แบ่งแยก,เป็นเอก,ใช้ได้กับทั้งหมด,ไปเที่ยวเดียว,เจาะจง. vt. เลือกเฟ้น,เจาะจง,คัดเลือก. vi. (กีฬาเบสบอล) ตีได้หนึ่งป้อม. n.. คนเดียว,สิ่งเดียว,อันเดียว
single blessednessn. ความสุขสบายของคนโสด
single in-line memory modใช้ตัวย่อว่า SIMM (อ่านว่า ซิม) หมายถึงแผงวงจรขนาดเล็ก ที่บรรจุชิปจำนวนมากมาย ใช้เป็นหน่วยความจำได้ เหมาะที่จะใช้เมื่อต้องการเพิ่มหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เพราะเพียงนำแผ่นวงจรซิมนี้มาเสียบเข้าไปในช่องเสียบ (slot) ในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นดู single in-line processor เปรียบเทียบ
single in-line processorใช้ตัวย่อว่า SIP (อ่านว่า ซิป) หมายถึง แผ่นวงจรขยายหน่วยความจำคล้าย ๆ กับ แผ่นวงจรซิม (SIMM) ผิดกันแต่ว่าแผ่นวงจร SIP นั้นประกอบด้วยเข็มเล็ก ๆ เรียงกันเหมือนหวี ซึ่งมาต่อเอาเองไม่ได้ ต้องติดตั้งมาจากโรงงานเลยดู single in-line memory module เปรียบเทียบ
single-handedadj. มีจุดประสงค์เดียว,ข้างเดียว,มือเดียว,เด็ดเดี่ยว,บุกเดี่ยว,มีกำลังคนเดียว,ยึดมั่น., See also: single-handedly adv. single-handedness n.
single-heartedadj. ใจจริง,ซื่อสัตย์,เด็ดเดี่ยว,จงรักภักดี,มีน้ำใสใจจริง
single-sided diskจานบันทึกหน้าเดียวหมายถึง จานบันทึกที่สามารถนำมาใช้บันทึกข้อมูลได้เพียงหน้าเดียว สมัยปัจจุบัน คงจะหาไม่ได้เพราะเลิกใช้ไปหมดแล้ว
singleness(ซิง'เกิลนิส) n. ความเป็นเอกเทศ,การเป็นอันหนึ่งอันเดียว,ความโดดเดี่ยว,ความเจาะจง
singlet(ซิง'กลิท) n. เสื้อซับเหงื่อของผู้ชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
single(adj) โสด,เดี่ยว,โทน,เดียว,รายตัว,เฉพาะคน
single(vt) เลือกเฟ้น,เลือก,เจาะจง,คัดเลือก
SINGLE-single-handed(adj) มือเดียว,เพียงผู้เดียว,ข้างเดียว,บุกเดี่ยว
SINGLE-single-minded(adj) ซื่อตรง,ซึ่งยึดมั่น,เด็ดเดี่ยว,ใจเดียว
singleness(n) ความโสด,ความเป็นเอกเทศ,ความโดดเดี่ยว,การอยู่ตามลำพัง
singlet(n) เสื้อยืด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
singleเดี่ยว, โสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
singleเชิงเดี่ยว, เดี่ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
single birthการเกิดท้องละคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
single cause of deathสาเหตุเชิงเดี่ยวของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
single cleft lipปากแหว่งเดี่ยว [มีความหมายเหมือนกับ cheiloschisis; cleft lip; harelip; stomatoschisis; stomoschisis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
single creditorเจ้าหนี้มีประกันเหนือหลักทรัพย์รายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
single deliveryการคลอดท้องละคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
single dentureชุดฟันปลอมเดี่ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Single European Actกฎหมายยุโรปตลาดเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
single impression techniqueเทคนิคพิมพ์ครั้งเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
single bondพันธะเดี่ยว, พันธะระหว่างอะตอมคู่หนึ่ง ซึ่งคู่อะตอมนี้ใช้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ 1 คู่ เช่น พันธะระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนในสารประกอบมีเทน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Single currency interest rate swapการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินเดียวกัน [การบัญชี]
Single entry bookkeepingการบันทึกบัญชีเดียว [TU Subject Heading]
Single entry systemระบบบัญชีเดี่ยว [การบัญชี]
Single fathersบิดาที่เป็นโสด [TU Subject Heading]
single fertilizerปุ๋ยเดี่ยว, ปุ๋ยเคมีที่มีแร่ธาตุอาหารหลักเพียงอย่างเดียว เช่น ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสเฟต หรือปุ๋ยโพแทส เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
single fixed pulleyรอกเดี่ยวอยู่กับที่, รอกที่แขวนตายตัวตรึงอยู่กับที่ ไม่ช่วยผ่อนแรงแต่อำนวยความสะดวก  เช่น รอกที่ปลายเสาธง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
single lens microscopeกล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์เดี่ยว, กล้องจุลทรรศน์ที่ประกอบด้วยเลนส์อันเดียวส่องดูวัตถุ  แต่มีกำลังขยายสูงกว่าแว่นขยายธรรมดา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Single menบุรุษโสด [TU Subject Heading]
Single mothersมารดาที่เป็นโสด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
single fileเดินเป็นแถวเดียว
single-minded(vi, vt, slang) เดิมพัน ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA), See also: single-mind, Syn. single minded

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Oh, but I have, every single word.โอ้ แต่ฉันมีทุกคำเดียว Pinocchio (1940)
Not a single well-known personality in the hotel.ไม่มีผู้ดีในโรงแรมนี้เลยสักคน Rebecca (1940)
Everything-every single thing that took place in that courtroom says he's guilty.Everything-every single thing that took place in that courtroom says he's guilty. 12 Angry Men (1957)
Every single thing.Every single thing. 12 Angry Men (1957)
Form a single file.ตั้งแถวเรียงเดี่ยว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I bet Russian czars never paid that for a single horse.ฉันเดิมพัน Czars รัสเซียไม่เคยจ่ายที่ม้าเดียว The Godfather (1972)
But some morning, a sheep can come along and destroy it with one single bite.แต่สักวันนึงตอนเช้า แกะจะทำลายมันได้ด้วยการกัดแค่ครั้งเดียว The Little Prince (1974)
We must restrict our impulses to a single gestureเราต้องจำกัด impulse to ของเรา การแสดงอากัปกิริยาเดี่ยว Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Thanks to his exalted social status, enabling him to pay the price not a single one escaped himขอบคุณให้ Nenabling สถานะเกี่ยวกับสังคมสูงของเขา . ,\ที่เขาที่จะจ่ายราคา... ...ไม่มีเดี่ยวหนึ่งที่การหลบหนีที่เขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I won't take a single crackling, on principle, while this Cana gets the liver and sausages!ฉันจะไม่ใช้เสียง- แตกเดียวกับหลักการ, ขณะนี้คานาได้รับตับและไส้กรอก! Idemo dalje (1982)
This is actually the largest single collection of...นี้เป็นจริงคอลเลกชันเดียว ที่ใหญ่ที่สุดของ ... Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Miss Porter, this is one of the largest single collections... of hummingbirds in Europe.นางสาวพอร์เตอร์นี้เป็นหนึ่ง ในคอลเลกชันเดียวที่ใหญ่ที่สุด ... ของฮัมมิ่งเบิร์ในยุโรป Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
singleA mailbag from a single sender addressed to one recipient, as the name suggests, is for delivering a bag of printed matter.
singleAre you married or are you single?
singleAre you single?
singleA single mistake, and you are a failure.
singleA single step, and you will fall over the cliff.
singleBetter be still single than ill married.
singleBill was singled out for a special award.
singleBill was single until he tied the knot last week.
singleBut in spite of the merits of being single, they do want to get married some day.
singleCan I have a single to Birmingham?
singleCompared to a computer, a word processor has a single purpose.
singleCriminals generally do not single out police officers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครอบครัวเดี่ยว(n) single family, Ant. ครอบครัวใหญ่, ครอบครัวขยาย, Example: ครอบครัวของคนในสังคมเมืองหลวงมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเท่านั้นเนื่องจากสภาพในสังคมที่เปลี่ยนไป, Thai Definition: ครอบครัวขนาดเล็กประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
เตียงเดี่ยว(n) single bed, Example: โรงแรมมีห้องเตียงเดี่ยวทั้งหมด 25 ห้อง, Thai Definition: มีเตียงเดียว, เรียกห้องพักในโรงแรมที่มีเตียงนอนเตียงเดียว
อัญประกาศเดี่ยว(n) single quotation marks, Thai Definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ' '
โสด(adj) single, Syn. เดี่ยว, ไร้คู่
เสื้อยืด(n) T-shirt, See also: singlet, tee-shirt, Example: คุณปลัดแต่งกายเครื่องแบบครึ่งท่อนคือสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาวกางเกงสีกากีคาดเข็มขัดผ้าหัวตราราชสีห์, Count Unit: ตัว
หญิงโสด(n) unmarried woman, See also: single woman, spinster, Syn. สาวโสด, Example: สังคมควรจะดูแลให้ความคุ้มครองหญิงโสดเพราะพวกเธอไม่ได้มีผู้ชายของตัวเองคุ้มครองดูแลเธอ
หนึ่งเดียว(adj) single, See also: sole, only, Syn. เดียว, อันเดียว, อย่างเดียว, เพียงอย่างเดียว, Example: รัฐบาลพม่าออกมาแก้ข่าวว่า เหตุผลหนึ่งเดียวที่แรงงานพม่าต้องออกมาทำงานต่างแดน เป็นเพราะว่าต้องการรายได้เท่านั้น, Thai Definition: หนึ่งเท่านั้น ไม่มีอื่นอีก
คี่(adj) odd, See also: single, uneven, Syn. เดี่ยว, Ant. คู่, Example: เขาสั่งให้ถ่ายเอกสารเฉพาะหน้าที่เป็นเลขคี่เท่านั้น, Thai Definition: จำนวนที่หารด้วย 2 ไม่ลงตัว, เดี่ยว, ตรงข้ามกับ คู่
คำเดี่ยว(n) single word, Example: คำว่า ชาติ กับ หมา คำสองคำนี้ต่างก็เป็นคำเดี่ยวเมื่อมารวมกันถือว่าคำประสมในแง่ของโครงสร้างคำ
คำโดด(n) single word, See also: monosyllabic word, Example: ภาษาไทย เป็นภาษามีรูปเป็นคำโดดเป็นส่วนใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญประกาศเดี่ยว[anyaprakāt dīo] (n, exp) EN: single quotation marks ; ' '
บินเดี่ยว[bin dīo] (v, exp) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone  FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide
ชายโสด[chāi sōt] (n, exp) EN: bachelor ; single man  FR: célibataire [m]
เด็ดเดี่ยว[detdīo] (adj) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded  FR: décidé ; déterminé ; résolu
เดียว[dīo] (adj) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd  FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
เดี่ยว[dīo = dio] (adj) EN: alone ; single ; sole
โดด[dōt] (adj) EN: single ; singleton ; solo ; alone ; solitary  FR: seul
โดดเดี่ยว[dōtdīo] (adj) EN: alone ; solitarily ; single-handed ; single ; singleton ; solo  FR: solitaire ; isolé ; seul
เอกา[ēkā] (adj) EN: alone ; single ; one ; solitary
เอก-[ēkka-] (pref, (adj)) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary

CMU English Pronouncing Dictionary
SINGLE S IH1 NG G AH0 L
SINGLES S IH1 NG G AH0 L Z
SINGLER S IH1 NG G L ER0
SINGLER S IH1 NG G AH0 L ER0
SINGLEY S IH1 NG G L IY0
SINGLED S IH1 NG G AH0 L D
SINGLETON S IH1 NG G AH0 L T AH0 N
SINGLETARY S IH1 NG G AH0 L T EH0 R IY0
SINGLETERRY S IH1 NG G AH0 L T EH0 R IY0
SINGLETON'S S IH1 NG G AH0 L T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
single (v) sˈɪŋgl (s i1 ng g l)
singled (v) sˈɪŋgld (s i1 ng g l d)
singles (v) sˈɪŋglz (s i1 ng g l z)
singlet (n) sˈɪŋglɪt (s i1 ng g l i t)
singlets (n) sˈɪŋglɪts (s i1 ng g l i t s)
singleton (n) sˈɪŋgltən (s i1 ng g l t @ n)
singleness (n) sˈɪŋglnəs (s i1 ng g l n @ s)
singletons (n) sˈɪŋgltənz (s i1 ng g l t @ n z)
singlestick (n) sˈɪŋglstɪk (s i1 ng g l s t i k)
singlesticks (n) sˈɪŋglstɪks (s i1 ng g l s t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单一[dān yī, ㄉㄢ ㄧ, / ] single; only; sole, #4,991 [Add to Longdo]
单打[dān dǎ, ㄉㄢ ㄉㄚˇ, / ] singles (in sports), #10,813 [Add to Longdo]
单项[dān xiàng, ㄉㄢ ㄒㄧㄤˋ, / ] single-item, #12,064 [Add to Longdo]
光棍儿[guāng gùn r, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ ㄖ˙, / ] single person; bachelor, #14,147 [Add to Longdo]
专一[zhuān yī, ㄓㄨㄢ ㄧ, / ] single-minded; concentrated, #14,992 [Add to Longdo]
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, / ] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly, #20,097 [Add to Longdo]
单击[dān jī, ㄉㄢ ㄐㄧ, / ] single-click, #20,341 [Add to Longdo]
单亲[dān qīn, ㄉㄢ ㄑㄧㄣ, / ] single parent, #27,469 [Add to Longdo]
单曲[dān qǔ, ㄉㄢ ㄑㄩˇ, / ] single (music), #33,170 [Add to Longdo]
单细胞[dān xì bāo, ㄉㄢ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] single-celled (organism); unicellular, #44,379 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apostroph {m}; Hochkomma {n}single quotation mark [Add to Longdo]
Binnenmarkt {m}Single Market [Add to Longdo]
Einbettzimmer {n}; Einzelzimmer {n} | Einbettzimmer {pl}; Einzelzimmer {pl}single room | single rooms [Add to Longdo]
Einfachstangenkopf {m} [techn.]single tie rod [Add to Longdo]
Einheitsliste {n}single list; single ticket [Am.] [Add to Longdo]
Einheitswährung {f}single currency [Add to Longdo]
Einphasenwechselstrom {m} [electr.]single phase alternating current [Add to Longdo]
Einscheibenkupplung {f}single disc clutch [Add to Longdo]
Einträger-Deckenkran {m}single girder underslung crane [Add to Longdo]
Einträger-Laufkran {m}single girder overhead travelling cran [Add to Longdo]
Einzelbeleg {m}single document [Add to Longdo]
Einzelfund {m}single find [Add to Longdo]
Einzelgerät {n}single device [Add to Longdo]
Einzelkabine {f}single cabin [Add to Longdo]
Einzelkampf {m} | Einzelkämpfe {pl}single combat | single combats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP [Add to Longdo]
うんともすんとも[untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
たった一つ[たったひとつ, tattahitotsu] (exp,adj-no) (See たった) single; solo; solitary just one; only one [Add to Longdo]
として[toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) [Add to Longdo]
ばっさり[bassari] (adv) with a single stroke; resolutely; drastically; completely [Add to Longdo]
やり玉[やりだま, yaridama] (n) make an example of; singled out [Add to Longdo]
オオテンジクザメ属[オオテンジクザメぞく, ootenjikuzame zoku] (n) Nebrius (genus of a single species of nurse shark in the family Ginglymostomatidae) [Add to Longdo]
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
コンソール[konso-ru] (n) (1) {comp} (computer) console; (2) single console for multiple diving gauges [Add to Longdo]
シクリッド科[シクリッドか, shikuriddo ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シングルキャスト[しんぐるきゃすと, shingurukyasuto] single cast [Add to Longdo]
シングルクォート[しんぐるくおーと, shingurukuo-to] single quote [Add to Longdo]
シングルシフト[しんぐるしふと, shingurushifuto] single shift [Add to Longdo]
シングルステップ[しんぐるすてっぷ, shingurusuteppu] single step (debugging mode) [Add to Longdo]
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier [Add to Longdo]
シングルボードコンピュータ[しんぐるぼーどこんぴゅーた, shingurubo-dokonpyu-ta] single-board computer [Add to Longdo]
シングルモード[しんぐるもーど, shingurumo-do] single mode [Add to Longdo]
シングルモードファイバ[しんぐるもーどふぁいば, shingurumo-dofaiba] singlemode fiber [Add to Longdo]
シングルユー[しんぐるゆー, shinguruyu-] single user [Add to Longdo]
シングルリンク手順[シングルリンクてじゅん, shingururinku tejun] single-link protocol [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 single
   adj 1: being or characteristic of a single thing or person;
       "individual drops of rain"; "please mark the individual
       pages"; "they went their individual ways" [syn:
       {individual}, {single}] [ant: {common}]
   2: used of flowers having usually only one row or whorl of
     petals; "single chrysanthemums resemble daisies and may have
     more than one row of petals" [ant: {double}]
   3: existing alone or consisting of one entity or part or aspect
     or individual; "upon the hill stood a single tower"; "had but
     a single thought which was to escape"; "a single survivor";
     "a single serving"; "a single lens"; "a single thickness"
     [ant: {multiple}]
   4: not married or related to the unmarried state; "unmarried men
     and women"; "unmarried life"; "sex and the single girl";
     "single parenthood"; "are you married or single?" [syn:
     {unmarried}, {single}] [ant: {married}]
   5: characteristic of or meant for a single person or thing; "an
     individual serving"; "single occupancy"; "a single bed" [syn:
     {individual}, {single(a)}]
   6: having uniform application; "a single legal code for all"
   7: not divided among or brought to bear on more than one object
     or objective; "judging a contest with a single eye"; "a
     single devotion to duty"; "undivided affection"; "gained
     their exclusive attention" [syn: {single(a)}, {undivided},
     {exclusive}]
   n 1: a base hit on which the batter stops safely at first base
      [syn: {single}, {bingle}]
   2: the smallest whole number or a numeral representing this
     number; "he has the one but will need a two and three to go
     with it"; "they had lunch at one" [syn: {one}, {1}, {I},
     {ace}, {single}, {unity}]
   v 1: hit a single; "the batter singled to left field"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 single
 
 1. tek, bir, yalnız, ayrı, münferit
 2. bekar, evlenmemiş
 3. özel, hususi, tek kişilik
 4. iki tarafta yalnız birer rakip bulunan (oyun)
 5. sağlam
 6. sade, basit, saf
 7. bir kat, yalın kat
 8. çiçekleri yalın kat olan
 9. bir, tek
 10. (gen.) (çoğ.) teniste tekler, single
 11. golfta iki oyuncu ile oynanan oyun
 12. beysbolda vurucuyu birinci kaleye ulaştıran vuruş
 13. krikette bir sayı kazandıran vuruş
 14. tek kişilik oda. single barrel tek namlulu (tüfek) . single entry (tic.) basit defter tutma. usulü, ana deftere bir kere kaydetme
 15. bir kerelik giriş. single file birbiri arkasına dizilen sıra
 16. tek sıra. single tax (tic.) tek dereceli vergi. singletrack tek hatlı, tek yönlü
 17. tek açıdan değerlendiren.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top