ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sinew

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sinew-, *sinew*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sinew(n) เส้นเอ็น, Syn. ligament, thew
sinew(n) พละกำลัง, See also: กำลังวังชา, แหล่งกำลัง, ความแข็งแรง, Syn. force, strength, power
sinew(vt) ออกแรงช่วย, See also: เพิ่มกำลัง
sinewy(adj) ซึ่งมีพละกำลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sinew(ซิน'นิว) n. เส้นเอ็น,เอ็น,แหล่งกำลัง,แหล่งอำนาจ,กำลัง,อำนาจ,ความแข็งแรง,กำลังวังชา,แก่น. vt. ใส่เอ็น,เพิ่มกำลัง
sinewy(ซิน'นิวอี) adj. มีเอ็นที่แข็งแรง,คล้ายเส้นเอ็น,มีเอ็นมาก,เหนียว,ทรหด,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,แรง., See also: sinewiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sinew(n) กล้ามเนื้อ,เอ็น,แก่น,ความแข็งแรง,กำลังวังชา,อำนาจ
sinewy(adj) ทรหด,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,เหนียว,คล้ายเอ็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sinew; tendonเอ็นกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายตัว(n) tendon, See also: sinew, Syn. เนื้อตัว, ร่างกาย, Example: เธอทำงานจนเหนื่อยสายตัวแทบขาดก็เพื่ออนาคตของลูก
เส้นเอ็น(n) tendon, See also: sinew, Syn. เอ็น, Example: มือทั้งสองข้างของเขาเกร็งแน่น จนเส้นเอ็นที่ลำแขนเต้นระริก, Count Unit: เส้น, Thai Definition: เส้นชนิดหนึ่งอยู่ตามปลายกล้ามเนื้อ ช่วยความเคลื่อนไหวของร่างกาย
กำลังวังชา(n) strength, See also: sinews, physical power, vigour, bodily strength, physical force, energy, power, effort, Syn. กำลัง, พลัง, ความแข็งแรง, พละ, กำลัง, กำลังกาย, Example: ถึงผมแก่แล้วแต่ก็ยังมีกำลังวังชามากอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ็น[en] (n) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew  FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
สายตัว[sāitūa] (n) EN: tendon ; sinew

CMU English Pronouncing Dictionary
SINEWY S IH1 N Y UW0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sinew (n) sˈɪnjuː (s i1 n y uu)
sinews (n) sˈɪnjuːz (s i1 n y uu z)
sinewy (j) sˈɪnjuːiː (s i1 n y uu ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腱子[jiàn zi, ㄐㄧㄢˋ ㄗ˙, ] sinew, #132,672 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すじ肉;筋肉[すじにく, sujiniku] (n) sinewy meat [Add to Longdo]
どて焼き;どて焼;土手焼き;土手焼[どてやき, doteyaki] (n) beef sinew stewed in miso and mirin [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) [Add to Longdo]
筋骨[きんこつ;すじぼね, kinkotsu ; sujibone] (n) muscles (sinews) and bones; structure [Add to Longdo]
筋張った[すじばった, sujibatta] (adj-f) brawny; sinewy; stringy [Add to Longdo]
筋張る[すじばる, sujibaru] (v5r,vi) to become sinewy; to behave formally [Add to Longdo]
筋肉[きんにく, kinniku] (n,adj-no) muscle; sinew; (P) [Add to Longdo]
土手[どて, dote] (n) (1) embankment; bank; (2) (abbr) (See どて焼き) beef sinew stewed in miso and mirin; (P) [Add to Longdo]
土手煮[どてに, doteni] (n) beef sinew stewed in miso and mirin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sinew
   n 1: a cord or band of inelastic tissue connecting a muscle with
      its bony attachment [syn: {tendon}, {sinew}]
   2: possessing muscular strength [syn: {brawn}, {brawniness},
     {muscle}, {muscularity}, {sinew}, {heftiness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top