ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sincere

S IH0 N S IH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sincere-, *sincere*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sincere(adj) จริงใจ, See also: ตรงไปตรงมา, Syn. honest, truthful, faithful, trustworthy, Ant. closed, secretive
sincere(adj) แท้จริง, Syn. real, actual, Ant. feigned
sincere(adj) บริสุทธ์, See also: ไม่เจือปน
sincerely(adv) อย่างจริงใจ, Syn. honestly
sincerely(adv) อย่างแท้จริง, See also: อย่างบริสุทธิ์, Syn. truly, really

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sincere(ซินเซียร์') adj. ใจจริง,ใจซื่อ,จริงใจ,แท้จริง, See also: sincerely adv., Syn. truth, honest
insincere(อินซินเซียร์') adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่จริงใจ., See also: insincerely adv., Syn. false

English-Thai: Nontri Dictionary
sincere(adj) จริงใจ,ซื่อสัตย์,แท้จริง,บริสุทธิ์
insincere(adj) ไม่ซื่อสัตย์,ไม่จริงใจ,หน้าไหว้หลังหลอก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sincerely yoursด้วยความจริงใจ, Syn. yours sincerely

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sincereAt first he sounded very sincere.
sincereBill and I have been sincere friends for a long time.
sincereHe is a very sincere person.
sincereHe is sincere about what he says.
sincereHe is sincere in his promises.
sincereHis employer was sincerely grateful for his cooperation.
sincereI admit that he is sincere.
sincereI do not doubt that he is sincere.
sincereIf only you work sincerely, you will be trusted.
sincereI sincerely hope for their happiness.
sincereI sincerely hope that you will soon recover from your illness.
sincereI sincerely hope you'll give me this second chance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างจริงใจ(adv) sincerely, See also: truly, cordially, Ant. อย่างเสแสร้ง, Example: ผู้นำต้องให้ความนับถือลูกน้องอย่างจริงใจ
ซื่อๆ(adv) sincerely, See also: uprightly and fairly, Syn. ตรงไปตรงมา, Example: เขาถามด้วยท่าทางดูจริงจัง ทำให้ผมตอบเขาไปอย่างซื่อๆ, Thai Definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, เชื่อคนง่าย
ด้วยใจจริง(adv) sincerely, See also: heartily, wholeheartedly, actually, really, Example: ด้วยใจจริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปร่วมงาน แต่ก็จำใจต้องไป
ด้วยใจจริง(adv) sincerely, See also: heartily, wholeheartedly, actually, really, Example: ด้วยใจจริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปร่วมงาน แต่ก็จำใจต้องไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริสุทธิ์[børisut] (adj) EN: innocent ; unblemished ; clean ; sincere  FR: innocent ; non coupable
บริสุทธิ์ใจ[børisutjai] (v) EN: be sincere
ใจจริง[jaijing] (adv) EN: really ; sincerily ; truly  FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
จริงใจ[jingjai] (adj) EN: sincere ; franc ; honest ; candid  FR: sincère ; franc (franche - f.) ; honnête
จริงจัง[jingjang] (adj) EN: serious ; earnest  FR: sérieux ; sincère
ขอแสดงความนับถือ[khø sadaēng khwām naptheū] (xp) EN: Respectfully yours ; Yours truly ; I assure you of my highest respect   FR: Respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre
ไม่จริงใจ[mai jingjai] (adj) EN: insincere ; dishonest ; two-faced  FR: hypocrite ; malhonnête
สะบัดสะบิ้ง[sabatsabing] (adv) EN: affectedly ; insincerely ; unnaturally
สัตย์[sat] (adj) EN: honest ; faithful ; truthful ; loyal ; sincere  FR: honnête ; loyal
ซื่อ[seū] (adj) EN: honest ; faithful ; loyal ; straightforward  FR: honnête ; sincère ; loyal ; spontané ; franc ; direct (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary
SINCERE S IH0 N S IH1 R
SINCERELY S IH0 N S IH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sincere (j) sˈɪnsˈɪəʳr (s i1 n s i@1 r)
sincerely (a) sˈɪnsˈɪəʳliː (s i1 n s i@1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
真心[zhēn xīn, ㄓㄣ ㄒㄧㄣ, ] sincere; heartfelt, #1,942 [Add to Longdo]
[yuàn, ㄩㄢˋ, ] sincere; willing, #2,326 [Add to Longdo]
纯真[chún zhēn, ㄔㄨㄣˊ ㄓㄣ, / ] sincere, #11,887 [Add to Longdo]
诚恳[chéng kěn, ㄔㄥˊ ㄎㄣˇ, / ] sincere; honest; cordial, #12,896 [Add to Longdo]
真挚[zhēn zhì, ㄓㄣ ㄓˋ, / ] sincere; sincerity, #14,179 [Add to Longdo]
诚挚[chéng zhì, ㄔㄥˊ ㄓˋ, / ] sincere; cordial, #17,510 [Add to Longdo]
正儿八经[zhèng r bā jīng, ㄓㄥˋ ㄖ˙ ㄅㄚ ㄐㄧㄥ, / ] sincere; serious, #44,367 [Add to Longdo]
至诚[zhì chéng, ㄓˋ ㄔㄥˊ, / ] sincere, #46,994 [Add to Longdo]
[xún, ㄒㄩㄣˊ, ] sincere, #87,453 [Add to Longdo]
正经八百[zhèng jīng bā bǎi, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄅㄚ ㄅㄞˇ, / ] sincere; serious, #93,434 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufrichtig {adj} | aufrichtiger | am aufrichtigstensincere | more sincere; sincerer | most sincere; sincerest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ではまた;じゃまた[dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely [Add to Longdo]
はいはい;へいへい[haihai ; heihei] (int) (col) (See はい) yeah, yeah (used for half-hearted or insincere agreement) [Add to Longdo]
めんご[mengo] (n) (sl) (See 御免) sorry (not very sincere) [Add to Longdo]
シンシア[shinshia] (adj-f) sincere [Add to Longdo]
愛想笑い;あいそ笑い;あいそ笑[あいそわらい;あいそうわらい(愛想笑い), aisowarai ; aisouwarai ( aisowarai )] (n,vs) insincere smile; ingratiating smile; forced smile [Add to Longdo]
畏;賢;恐;可祝[かしこ(畏;賢;恐);かしく(畏;恐;可祝), kashiko ( i ; satoshi ; kyou ); kashiku ( i ; kyou ; ka shuku )] (exp) (uk) (fem) yours sincerely (used to sign off on letters); respectfully yours [Add to Longdo]
益者三友[えきしゃさんゆう, ekishasanyuu] (exp) There are three types of friends worth having--honest, sincere, and well-informed ones. (Confucius) [Add to Longdo]
温厚篤実[おんこうとくじつ, onkoutokujitsu] (n,adj-na) having a gentle and sincere personality [Add to Longdo]
謹言[きんげん, kingen] (int,n) (hon) Yours Sincerely ... [Add to Longdo]
敬具[けいぐ, keigu] (int,n) (letters ending with this start with 拝啓) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sincere
   adj 1: open and genuine; not deceitful; "he was a good man,
       decent and sincere"; "felt sincere regret that they were
       leaving"; "sincere friendship" [ant: {insincere}]
   2: characterized by a firm and humorless belief in the validity
     of your opinions; "both sides were deeply in earnest, even
     passionate"; "an entirely sincere and cruel tyrant"; "a film
     with a solemn social message" [syn: {earnest}, {sincere},
     {solemn}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top