ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

simulate

S IH1 M Y AH0 L AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simulate-, *simulate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
simulate(vt) เลียนแบบ, See also: ลอกเลียน, ปลอมแปลง, Syn. copy, fake, imitate
simulate(adj) ซึ่งเลียนแบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
simulate(ซิม'มิวเลท) vt.,adj. ลอกเลียน,เลียนแบบ,เล่นเป็นตัว, See also: simulative adj. simulatory adj., Syn. dissemble, pretend
dissimulatevt. ซ่อนเร้น,อำพราง,แกล้งทำ. vi. อำพราง., See also: dissimulative adj. ดูdissimulate dissimulator n. ดูdissimulate

English-Thai: Nontri Dictionary
simulate(vt) ปลอม,เสแสร้ง,เล่นเป็นตัว,ลอกเลียน
dissimulate(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปิดบัง,ซ่อนเร้น,อำพราง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
simulated; false; spuriousปลอม, เทียม, ไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Simulated annealing (Mathematics)วิธีซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิง [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีหน้า(v) pretend, See also: simulate, wear an expression of, conceal one's feelings, Syn. แสร้ง, ตีสีหน้า, Example: เขาตีหน้าเหมือนกับว่าชื่นชมเธอเสียเต็มประดา, Thai Definition: แกล้งทำสีหน้าให้ผิดจากใจจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบจำลอง[baēpjamløng] (n) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up  FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]
เลียนแบบ[līenbaēp] (v) EN: copy ; imitate ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; simulate  FR: imiter ; copier ; simuler
เสแสร้ง[sēsaēng] (v) EN: pretend ; fake ; simulate  FR: simuler ; affecter ; feinter ; déguiser

CMU English Pronouncing Dictionary
SIMULATE S IH1 M Y AH0 L AH0 T
SIMULATE S IH1 M Y AH0 L EY2 T
SIMULATED S IH1 M Y AH0 L EY2 T IH0 D
SIMULATES S IH1 M Y AH0 L EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simulate (v) sˈɪmjulɛɪt (s i1 m y u l ei t)
simulated (v) sˈɪmjulɛɪtɪd (s i1 m y u l ei t i d)
simulates (v) sˈɪmjulɛɪts (s i1 m y u l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シミュレート[shimyure-to] (n,vs) simulate [Add to Longdo]
疑似体験[ぎじたいけん, gijitaiken] (n) simulated experience; simulation [Add to Longdo]
循環風呂[じゅんかんぶろ, junkanburo] (n) hot springs bath with simulated natural water supply and drainage; closed-loop hot springs bath [Add to Longdo]
本番[ほんばん, honban] (n) (1) performance; take; going before an audience or on-air; (2) game; season; crucial moment; (3) actual sexual intercourse (i.e. not simulated); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シミュレート[しみゅれーと, shimyure-to] simulate (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 simulate
   v 1: reproduce someone's behavior or looks; "The mime imitated
      the passers-by"; "Children often copy their parents or
      older siblings" [syn: {imitate}, {copy}, {simulate}]
   2: create a representation or model of; "The pilots are trained
     in conditions simulating high-altitude flights" [syn:
     {model}, {simulate}]
   3: make a pretence of; "She assumed indifference, even though
     she was seething with anger"; "he feigned sleep" [syn:
     {simulate}, {assume}, {sham}, {feign}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top