ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

simply

S IH1 M P L IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simply-, *simply*, simp
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
simply(adv) อย่างง่ายๆ, See also: อย่างเรียบๆ, อย่างธรรมดา, Syn. plainly, naturally, Ant. unnaturally
simply(adv) อย่างตรงไปตรงมา, See also: อย่างบริสุทธิ์ใจ, อย่างไม่เสแสร้ง, Syn. clearly, sincerely, unpretentiously, Ant. ostentatiously
simply(adv) เพียงแค่นั้น, See also: เพียงแค่, เพียง, เท่านั้น, Syn. just, merely, only
simply(adv) อย่างแท้จริง, See also: อย่างแน่นอน, Syn. really, totally, completely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
simply(ซิม'พลี) adv. ง่าย ๆ ,ชัดเจน,เรียบ ๆ ,โดยความจริงใจ,อย่างบริสุทธิ์,ตรงไปตรงมา,เท่านั้น,แท้ ๆ ,ทั้งหมด,โง่,เง่า

English-Thai: Nontri Dictionary
simply(adv) อย่างเรียบๆ,อย่างง่ายๆ,อย่างสามัญ,อย่างไม่หรูหรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
simply connected regionบริเวณเชื่อมโยงเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simply ordered setเซตอันดับเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simply periodic functionฟังก์ชันคาบเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
simplyBess is simply a child.
simplyBetween you and me, Lisa, we know that I simply don't like Nick.
simplyEducation does not consist simply in learning a lot of facts.
simplyHappiness does not consist simply in wealth.
simplyHe did it simply out of curiosity.
simplyHe simply shrugged off my suggestion.
simplyHe solved all of the problems simply.
simplyHe was dismissed, simply because he failed to work as hard as possible.
simplyI can read Spanish simply.
simplyIf the delay is simply an oversight, will you please take care of it at once?
simplyI have not spoken to our new neighbors; I simply know them by sight.
simplyI have simply nothing to say about it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ง่าย(adv) easily, See also: simply, plainly, clearly, with ease, Syn. สะดวก, Ant. ยาก, ลำบาก, Example: ผมจะกล่าวถึงพี ซี ยู สมมติขนาด 8 บิต เพื่อให้เข้าใจง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ง่าย[ngāi] (adv) EN: easily ; simply ; plainly ; clearly ; with ease  FR: facilement ; aisément ; sans difficulté
ง่ายดาย[ngāidāi] (adv) EN: easily ; certainly : surely ; clearly ; simply  FR: facilement ; simplement ; aisément
ง่าย ๆ[ngāi-ngāi] (adv) EN: easily ; simply  FR: simplement
เพียง[phīeng] (x) EN: only ; merely ; simply ; barely ; solely ; just  FR: seulement ; simplement ; tout juste ; à peine

CMU English Pronouncing Dictionary
SIMPLY S IH1 M P L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simply (a) sˈɪmpliː (s i1 m p l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
简直[jiǎn zhí, ㄐㄧㄢˇ ㄓˊ, / ] simply; at all, #2,930 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくっ;サクッ[sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
に他ならない[にほかならない, nihokanaranai] (exp) it is nothing else but; it is nothing short of; it is simply that [Add to Longdo]
一寸やそっと[ちょっとやそっと, chottoyasotto] (n) (uk) (followed by a word in negative form) (not) merely; (not) simply [Add to Longdo]
一坪本社[ひとつぼほんしゃ, hitotsubohonsha] (n) small company headquarters located in Tokyo simply for name value [Add to Longdo]
簡単に言うと[かんたんにいうと, kantanniiuto] (exp) simply put [Add to Longdo]
簡単に言えば[かんたんにいえば, kantanniieba] (exp) simply put; putting it simply [Add to Longdo]
許りに[ばかりに, bakarini] (adv) (uk) (simply) because; on account of [Add to Longdo]
只(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [Add to Longdo]
単に[たんに, tanni] (adv) (See 単) simply; merely; only; solely; (P) [Add to Longdo]
単純に言えば[たんじゅんにいえば, tanjunniieba] (exp) simply put; putting it simply [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 simply
   adv 1: and nothing more; "I was merely asking"; "it is simply a
       matter of time"; "just a scratch"; "he was only a child";
       "hopes that last but a moment" [syn: {merely}, {simply},
       {just}, {only}, {but}]
   2: absolutely; "I just can't take it anymore"; "he was just
     grand as Romeo"; "it's simply beautiful!" [syn: {just},
     {simply}]
   3: absolutely; altogether; really; "we are simply broke"
   4: in a simple manner; without extravagance or embellishment;
     "she was dressed plainly"; "they lived very simply" [syn:
     {plainly}, {simply}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top