ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

simmer

S IH1 M ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simmer-, *simmer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
simmer(vi) ตุ๋น, See also: เคี่ยว, Syn. stew, seethe, steam
simmer(vt) ตุ๋น, See also: เคี่ยว, Syn. stew, seethe, steam
simmer(n) การเคี่ยว
simmer down(phrv) เคี่ยวให้ค่อยๆ เดือด, See also: ต้มให้ค่อยๆ เดือด
simmer down(phrv) ค่อยๆสงบลง, See also: ใจเย็นลง, Syn. cool down, cool off
simmer with(phrv) คุกรุ่นด้วย (มักด้วยอารมณ์โกรธ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
simmer(ซิม'เมอะ) vt.,vi.,n. (การ) เคี่ยว,ตุ๋น,ต้ม,เดือดกรุ่น ๆ ,ต้มอาหารให้ร้อนต่ำกว่าจุดเดือดหน่อย, simmer down สงบใจ,สงบจิต., See also: simmeringly adv., Syn. seethe

English-Thai: Nontri Dictionary
simmer(vi, vt) กรุ่นๆ,เคี่ยวให้เดือด,หัวเราะคิกๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
simmerBe sure to simmer on a low heat so it doesn't boil.
simmerDone! Now I just have to set it to simmer so it doesn't boil before everybody comes.
simmerPlease simmer the beans for a while over a low heat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคี่ยว(v) simmer, See also: boil, cook, Syn. ต้ม, Example: แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเคี่ยวเนื้อจนเปื่อย, Thai Definition: ต้มให้เดือดนานๆ เพื่อให้งวดให้เปื่อย
หลน(v) stew, See also: simmer (in a little water), Syn. เคี่ยว, Example: วันนี้แม่หลนเต้าเจี้ยวเป็นอาหารจานเด็ดมื้อเย็น, Thai Definition: เคี่ยวของบางอย่างให้ละลายและงวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคี่ยว[khīo] (v) EN: simmer ; boil ; cook  FR: mijoter ; mitonner
หลน[lon] (v) EN: stew ; simmer  FR: étuver ; mijoter ; cuire à feu doux
ตุ๋น[tun] (v) EN: simmer ; stew ; steam ; cook by steaming  FR: mijoter ; cuire à feu doux ; cuire en ragoût ; laisser mijoter ; faire une décoction

CMU English Pronouncing Dictionary
SIMMER S IH1 M ER0
SIMMERS S IH1 M ER0 Z
SIMMERT S IH1 M ER0 T
SIMMERED S IH1 M ER0 D
SIMMERING S IH1 M ER0 IH0 NG
SIMMERMAN S IH1 M ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simmer (v) sˈɪmər (s i1 m @ r)
simmers (v) sˈɪməz (s i1 m @ z)
simmered (v) sˈɪməd (s i1 m @ d)
simmering (v) sˈɪmərɪŋ (s i1 m @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
红烧[hóng shāo, ㄏㄨㄥˊ ㄕㄠ, / ] simmer-fried (dish), #16,104 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] simmer; to roast in ashes, #27,043 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Simmerring {m} [techn.]shaft seal; seal ring; oil-seal ring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くつくつ[kutsukutsu] (adv) (on-mim) simmering [Add to Longdo]
ぐつぐつ[gutsugutsu] (n,adv) (on-mim) simmering; boiling gently [Add to Longdo]
ことこと[kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]
しもつかれ[shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]
とろとろ[torotoro] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) dozing; drowsily; (2) simmering; (3) (See とろみ,とろっと・1) sticky; syrupy; (4) oily; brimming with melted fat [Add to Longdo]
ぶつぶつ[butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
貝焼き;貝焼[かいやき, kaiyaki] (n) (1) shellfish baked in the shell; (2) abalone, scallops, etc. simmered in the shell [Add to Longdo]
煮る[にる, niru] (v1,vt) (See 茹でる・ゆでる) to boil; to simmer; to stew; to seethe; (P) [Add to Longdo]
煮浸し;煮びたし[にびたし, nibitashi] (n) type of stew, usu. fish or vegetables in a mild broth; fish grilled unseasoned and then simmered slowly in soy and mirin broth [Add to Longdo]
煮立つ[にたつ, nitatsu] (v5t,vi) to boil or simmer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 simmer
   n 1: temperature just below the boiling point; "the stew
      remained at a simmer for hours"
   v 1: boil slowly at low temperature; "simmer the sauce";
      "simmering water"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top