ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

silly

S IH1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silly-, *silly*, sil
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silly(adj) โง่, See also: ทึ่ม, เขลา, Syn. foolish, senseless, unreasonable, stupid
silly(adj) ไร้สาระ, See also: เหลวไหล, ไร้เหตุผล
silly(adj) มึน, See also: งง
silly(adj) อ่อนแอ
silly(adj) น่าเวทนา, See also: น่าสมเพท
silly(n) คนโง่
silly season(idm) ช่วงเวลา (มักเป็นฤดูร้อน) ที่ไม่มีข่าวสำคัญทำให้ต้องลงข่าวเล็กๆ หรือให้ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
silly(ซิล'ลี) adj. เซ่อ,โง่,เง่า,เหลวไหล,ไร้เหตุผล,งงงัน,อ่อนแอ. n.. คนเซ่อ,คนโง่,คนเง่า., See also: sillily adv. silliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
silly(adj) เซ่อ,โง่,เหลวไหล,บ้า,ไร้เหตุผล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sillyAhh, silly me, I've messed up again.
sillyBob thinks it is a silly idea to call her so far, to spend so much, and to say so little.
sillyCome on, don't be silly.
sillyDon't be silly.
sillyDon't put such silly thoughts into his head.
sillyDon't worry about such a silly thing.
sillyEven the cleverest students can make silly mistakes.
sillyFather was tormented by my silly question.
sillyHe cannot have done such a silly thing.
sillyHe cried how silly he have been.
sillyHe often asks silly questions.
sillyHer anger was aroused by his silly actions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนงี่เง่า(n) fool, See also: silly person, Example: เพราะเธอเป็นคนงี่เง่าแบบนี้ ผมจึงไม่อยากสุงสิงกับเธอ, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่พูดไม่รู้เรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัดซบ[batsop] (adj) EN: stupid ; idiotic ; silly  FR: stupide ; idiot
บอ[bø] (adj) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly  FR: insensé ; déraisonnable
บ้องตื้น[bǿngteūn] (adj) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.)  FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
โฉด[chōt] (adj) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic  FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
หัวทึบ[hūatheup] (adj) EN: dull ; stupid ; silly ; foolish  FR: stupide ; idiot
เขลา[khlao] (adj) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull  FR: idiot ; stupide ; borné
เหลอ[loē] (adj) EN: blank ; deadpan ; innocent ; ignorant ; silly
โง่[ngō] (adj) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant  FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud

CMU English Pronouncing Dictionary
SILLY S IH1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
silly (n) sˈɪliː (s i1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愚蠢[yú chǔn, ㄩˊ ㄔㄨㄣˇ, ] silly; stupid, #10,276 [Add to Longdo]
[hān, ㄏㄢ, ] silly; simple-minded, #15,256 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knallkopf {m} | Knallköpfe {pl}silly ass | silly asses [Add to Longdo]
Obertrottel {m}silly great clod [Add to Longdo]
Quatschkopf {m}silly ass [Add to Longdo]
Sommerloch {n}; Saure-Gurken-Zeit {f} [ugs.]silly season; summer recess [Add to Longdo]
dumm; doof {adj} | dümmer; doofer | am dümmsten; am doofstensilly | sillier | silliest [Add to Longdo]
närrische Zeit {f}silly season [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お馬鹿さん[おばかさん, obakasan] (n) silly person; dumb-bunny; dope [Add to Longdo]
ちゃんちゃらおかしい[chancharaokashii] (adj-i) ridiculous; absurd; silly; laughable [Add to Longdo]
イージーミス[i-ji-misu] (n) (See 凡ミス) silly mistake (was easy miss) [Add to Longdo]
戯ける;戲ける(oK)[おどける;たわける, odokeru ; tawakeru] (v1,vi) to jest; to joke; to play the fool; to act indecently; to be silly over; to talk foolishly [Add to Longdo]
戯言;たわ言;戲言(oK);譫言(iK)[たわごと;ぎげん(戯言;戲言);たわこと(ok), tawagoto ; gigen ( tawagoto ; tawagoto ); tawakoto (ok)] (n) nonsense; bullshit; silly things; joke [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P) [Add to Longdo]
愚僧[ぐそう, gusou] (n) (1) silly monk; foolish monk; (pn) (2) (hum) (used by monks) I; me [Add to Longdo]
愚問愚答[ぐもんぐとう, gumongutou] (n) silly questions and silly answers; a silly dialogue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 silly
   adj 1: ludicrous, foolish; "gave me a cockamamie reason for not
       going"; "wore a goofy hat"; "a silly idea"; "some wacky
       plan for selling more books" [syn: {cockamamie},
       {cockamamy}, {goofy}, {sappy}, {silly}, {wacky},
       {whacky}, {zany}]
   2: lacking seriousness; given to frivolity; "a dizzy blonde";
     "light-headed teenagers"; "silly giggles" [syn: {airheaded},
     {dizzy}, {empty-headed}, {featherbrained}, {giddy}, {light-
     headed}, {lightheaded}, {silly}]
   3: inspiring scornful pity; "how silly an ardent and
     unsuccessful wooer can be especially if he is getting on in
     years"- Dashiell Hammett [syn: {pathetic}, {ridiculous},
     {silly}]
   4: dazed from or as if from repeated blows; "knocked silly by
     the impact"; "slaphappy with exhaustion" [syn: {punch-drunk},
     {silly}, {slaphappy}]
   n 1: a word used for misbehaving children; "don't be a silly"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top