ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

silently

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silently-, *silently*, silent
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silently(adv) อย่างเงียบๆ, Syn. noiselessly, quietly

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
silentlyAll I can do is to work silently.
silentlyHe sat silently with his legs crossed.
silentlyHe silently went out of the room.
silentlyI cannot silently overlook this problem.
silentlyIt waited, silently.
silentlyLeaves were dropping silently to the ground.
silentlyNot knowing what to do, I stood there silently.
silentlyShe sat there silently with tears in her eyes.
silentlySnow falls silently and piles up ... on top of me.
silentlyThey went out of the room very silently.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างสงบ(adv) calmly, See also: silently, quietly, Syn. อย่างเงียบๆ, อย่างสงบเงียบ, Ant. อย่างอึกทึกครึกโครม, Example: ประชาชนชุมนุมกันอย่างสงบ ณ ท้องสนามหลวง
ใบ้(adv) dumbly, See also: silently, mutely, Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ, นิ่งเฉย, Ant. ช่างพูด, Example: เขานั่งเป็นใบ้โดยไม่พูดกับใครสักคำ, Thai Definition: โดยปริยายหมายความว่า นิ่งไม่พูด
ค่อย(adv) quietly, See also: silently, softly lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: เขาได้ยินเสียงบางอย่างดังแว่วมาจากแดนสนธยาอันไกลโพ้น มันดังค่อยเหลือเกินจนเขาเกือบไม่ได้ยิน
ค่อยๆ(adv) quietly, See also: silently, softly, lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, นุ่มนวล, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: แม่บอกให้ผมพูดจาค่อยๆ หน่อย
เงียบ(adv) silently, See also: quietly, softly, still, Syn. สงบ, นิ่ง, เงียบเชียบ, Ant. ดัง, เอิกเกริก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: เขาเป็นคนชอบแหกคอกอาจมีการต่อต้านเราอย่างเงียบๆ, Thai Definition: ไม่มีเสียงพูด เช่น นั่งเงียบ, ไม่มีเสียงอื้ออึง เช่น บ้านนี้เงียบ, สงบ, ปราศจากเสียงรบกวนหรือการก่อกวน, เช่นเหตุการณ์เงียบลงแล้ว โดยปริยายหมายความว่า ไม่เอิกเกริกอื้ออึง เช่น ทำอย่างเงียบๆ, ไม่กระโตกกระตาก เช่น เก็บเรื่องเงียบ
เงียบกริบ(adv) quietly, See also: silently, still, reticently, soundlessly, Syn. เงียบสนิท, เงียบเชียบ, Ant. เสียงดัง, อึกทึก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: พวกเรานั้งฟังกันอย่างเงียบกริบไม่มีการซักถามหรือแสดงความเห็นแม้แต่คนเดียว
เงียบๆ(adv) quietly, See also: silently, Syn. เฉยๆ, Ant. อึกทึก, ครึกโครม, Example: คุณพ่ออยากนั่งอ่านหนังสือเงียบๆ คนเดียวในห้องสมุด ห้ามใครเข้าไปรบกวนเป็นอันขาด
เป็นเบื้อ(adv) silently, See also: speechlessly, dumbly, mutely, Syn. นิ่ง, เงียบ, Example: เขานั่งเป็นเบื้ออีกพักใหญ่ก่อนจะกลับออกไปด้วยความอึดอัด
นิ่งเฉย(adv) silently, Syn. เฉย, อยู่เฉย, Example: เขายืนนิ่งเฉยอยู่ที่ขอบสระ
เฉย(adv) quietly, See also: silently, Syn. นิ่ง, สงบ, Example: เมื่อได้รับยาแล้วผู้ป่วยก็นอนเฉยไม่แสดงอาการทุรนทุรายเหมือนทุกวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อย ๆ[khǿi-khǿi] (adv) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently
กริบ[krip] (adv) EN: quietly ; noiselessly ; silently  FR: silencieusement
น้ำตาตกใน[nāmtā toknai] (v, exp) EN: grieve ; be tormented ; cry silently  FR: souffrir en silence
เงียบ[ngīep] (adv) EN: silently ; quietly ; softly  FR: silencieusement ; calmement
เงียบกริบ[ngīepkrip] (adv) EN: quietly ; silently ; still ; reticently ; soundlessly
เงียบ ๆ[ngīep-ngīep] (adv) EN: quietly ; silently

CMU English Pronouncing Dictionary
SILENTLY S AY1 L AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
silently (a) sˈaɪləntliː (s ai1 l @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しいんと;シーンと[shiinto ; shi-n to] (adv,vs) (on-mim) silently (as the grave); quietly (as in death) [Add to Longdo]
むっつり[muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P) [Add to Longdo]
雁首をそろえる;雁首を揃える;がん首をそろえる[がんくびをそろえる, gankubiwosoroeru] (exp,v1) (See 雁首揃える) to sit silently at a meeting [Add to Longdo]
雁首揃える;雁首そろえる;がん首そろえる[がんくびそろえる, gankubisoroeru] (exp,v1) (See 雁首を揃える) to sit silently at a meeting [Add to Longdo]
熟思黙想[じゅくしもくそう, jukushimokusou] (n,vs) considering (a matter) carefully and silently; being lost in silent contemplation [Add to Longdo]
念じる[ねんじる, nenjiru] (v1,vt) to have in mind; to be anxious about; to pray silently [Add to Longdo]
念ずる[ねんずる, nenzuru] (vz,vt) to pray silently; to have in mind; to be anxious about [Add to Longdo]
黙座[もくざ, mokuza] (n) sit silently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  silently
      adv 1: without speaking; "he sat mutely next to her" [syn:
             {mutely}, {wordlessly}, {silently}, {taciturnly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top