ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

signalize

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -signalize-, *signalize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
signalize(vt) ให้สัญญาณ, Syn. applaud, acclaim, lionize
signalize(vt) แสดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
signalize(ซิก'นะไลซ) vt. ให้สัญญาณ,ส่งสัญญาณ,ชี้บ่ง,แสดง,เป็นเครื่องแสดง,บอกใบ้,บุ้ย,ติดสัญญาณ,ติดสัญญาณจราจร, Syn. indicate

English-Thai: Nontri Dictionary
signalize(vt) ทำให้เด่นชัด,ทำเครื่องหมาย,ส่งสัญญาณ,บอกใบ้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
signalize (v) sˈɪgnəlaɪz (s i1 g n @ l ai z)
signalized (v) sˈɪgnəlaɪzd (s i1 g n @ l ai z d)
signalizes (v) sˈɪgnəlaɪzɪz (s i1 g n @ l ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 signalize
   v 1: provide with traffic signals; "signalize a busy
      intersection" [syn: {signalize}, {signalise}]
   2: communicate silently and non-verbally by signals or signs;
     "He signed his disapproval with a dismissive hand gesture";
     "The diner signaled the waiters to bring the menu" [syn:
     {sign}, {signal}, {signalize}, {signalise}]
   3: point out carefully and clearly [syn: {signalize},
     {signalise}, {point out}, {call attention}]
   4: make conspicuous or noteworthy [syn: {signalize},
     {signalise}, {distinguish}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top