ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sign up

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sign up-, *sign up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sign up(phrv) เซ็นชื่อเข้า, See also: ลงชื่อเข้าร่วม, Syn. join up, sign on

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sign upI went down to the sports office to sign up for the last position on the basketball team, but somebody else beat me to it.
sign upTomorrow we go to school to sign up for the classes we want to take.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมัครสมาชิก[samak samāchik] (v, exp) EN: apply for a membership ; sign up for ; subscribe (to)  FR: s'abonner

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンラインサインアップ[onrainsain'appu] (n) {comp} on-line sign up; online sign-up [Add to Longdo]
サインアップ[sain'appu] (n) sign up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sign up
   v 1: engage by written agreement; "They signed two new pitchers
      for the next season" [syn: {sign}, {contract}, {sign on},
      {sign up}]
   2: join a club, an activity, etc. with the intention to join or
     participate, "Sign up for yoga classes"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top