ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sieve

S IH1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sieve-, *sieve*
Possible hiragana form: しえう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sieve(n) ตะแกรง, See also: กระชอน, แล่ง, ที่กรอง, Syn. mesh, sifter, screen
sieve(n) คนปากเปราะ, See also: คนเก็บความลับไม่อยู่
sieve(vi) กรอง, See also: ร่อนด้วยตะแกรง, Syn. screen, winnow
sieve(vt) กรอง, See also: ร่อน, Syn. screen, winnow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sieve(ซีฟว) n. ตะแกรง,กระชอน,ตาข่ายกรอง,คนปากไว,คนที่เก็บความลับไม่อยู่ vt.,vi. ร่อน,ใช้ตะแกรงหรือกระชอนร่อน, Syn. sift

English-Thai: Nontri Dictionary
sieve(n) แล่ง,ตะแกรง,กระชอน,ตระกร้า,คนเก็บความลับไม่อยู่
sieve(vt) ลอด,ร่อน,เลือกเฟ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sieve areaบริเวณตะแกรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sieve cellเซลล์ตะแกรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sieve elementเซลล์ลำเลียงอาหาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sieve of Eratosthenesตะแกรงเอราทอสเทนีส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sieve plateแผ่นตะแกรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sieve tubeท่อลำเลียงอาหาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sieve tube memberเซลล์ท่อลำเลียงอาหาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sieve gaugesieve gauge, ขนาดตะแกรง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sieve plateแผ่นตะแกรง, ด้านหน้าตัดของเซลล์หลอดตะแกรง มีลักษณะเป็นตะแกรง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sieve tubeหลอดตะแกรง, ท่อเล็ก ๆ ที่เกิดจากเซลล์หลอดตะแกรงหลาย ๆ เซลล์เรียงต่อกัน  ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารให้พืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sieve tube memberซีฟทิวบ์, กลุ่มเซลล์พวกหนึ่งของโฟลเอ็ม เป็นเซลล์ที่มีลักษณะเป็นท่อยาวปลายด้านบนและด้านล่างของเซลล์มีรูเล็ก ๆ คล้ายตะแกรง  เซลล์นี้เมื่อเจริญเต็มที่ นิวเคลียสจะเสื่อมสลายไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sievertซีเวิร์ต, หน่วยวัดปริมาณรังสีสมมูล เป็นผลคูณระหว่างปริมาณรังสีดูดกลืนที่มีหน่วยเป็นเกรย์ กับค่าปรับเทียบที่แตกต่างกันตามชนิดและพลังงานของรังสี (อาร์อีบี) หน่วยซีเวิร์ตนี้ใช้แทนหน่วยเรม โดย 1 ซีเวิร์ต เท่ากับ 100 เรม (ดู rem ประกอบ) [นิวเคลียร์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องร่อน(n) screen, See also: sieve, strainer, colander, grating, Syn. เครื่องกรอง, ตะแกรง, ที่กรอง
แร่ง(n) strainer, See also: sieve, Thai Definition: เครื่องร่อนของละเอียด
ตะแกรง(n) sieve, See also: grate, screen, Syn. กระชอน, เครื่องร่อน, เครื่องกรอง, ที่กรอง, แล่ง, Example: พ่อใช้ตะแกรงปิดฝาท่อไว้เพื่อไม่ให้ขยะตกลงไปในท่อน้ำ, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ภาชนะสานรูปแบบขอบกลม มีตาห่างสำหรับร่อนสิ่งของหรือช้อนกุ้งปลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระชอน[krachøn] (n) EN: strainer ; colander ; sieve  FR: passoire [f] ; tamis [m]
ร่อน[rǿn] (v) EN: winnow ; sift ; sieve ; pan ; separate  FR: passer au crible ; tamiser ; cribler
ร่อนแป้ง[rǿn paēng] (v, exp) EN: sieve flour ; sift flour  FR: tamiser de la farine
ตะแกรง[takraēng] (n) EN: sieve  FR: passoire [f]
ตะแกรง[takraēng] (n) EN: sieve ; grate ; screen ; sifter  FR: passoire [f] ; tamis [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SIEVE S IH1 V
SIEVER S IY1 V ER0
SIEVES S IH1 V Z
SIEVERS S IY1 V ER0 Z
SIEVERT S IY1 V ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sieve (v) sˈɪv (s i1 v)
sieved (v) sˈɪvd (s i1 v d)
sieves (v) sˈɪvz (s i1 v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
筛子[shāi zi, ㄕㄞ ㄗ˙, / ] sieve, #45,189 [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] sieve-like utensil, #156,030 [Add to Longdo]
西弗[Xī fú, ㄒㄧ ㄈㄨˊ, 西] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy, #460,307 [Add to Longdo]
[xǐ, ㄒㄧˇ, ] sieve; to sift, to strain, #462,751 [Add to Longdo]
希沃特[Xī wò tè, ㄒㄧ ㄨㄛˋ ㄊㄜˋ, ] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy; Rolf Maximilian Sievert (1896-1966), Swedish physicist [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Siebanalyse {f}sieve analysis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エラトステネスの篩[エラトステネスのふるい, eratosutenesu nofurui] (n) Eratosthenes' sieve [Add to Longdo]
コランダー[koranda-] (n) colander; strainer; sieve [Add to Longdo]
シーベルト[shi-beruto] (n) sievert (Sv) [Add to Longdo]
マイクロシーベルト[maikuroshi-beruto] (n) micro Sievert [Add to Longdo]
モレキュラーシーブ[morekyura-shi-bu] (n) molecular sieve [Add to Longdo]
灰色蓬[はいいろよもぎ;ハイイロヨモギ, haiiroyomogi ; haiiroyomogi] (n) (uk) Artemisia sieversiana [Add to Longdo]
[ざる, zaru] (n) (1) (uk) draining basket (traditionally made of bamboo); colander; strainer; sieve; (2) (abbr) (uk) (See ざる蕎麦) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce); (3) (col) (uk) strong drinker; someone who can drink like a fish [Add to Longdo]
篩;篩い(io)[ふるい, furui] (n) (See 篩に掛ける) sieve; screen [Add to Longdo]
篩う[ふるう, furuu] (v5u) (1) (See 篩に掛ける) to sieve (flour); (2) to eliminate (possibilities) [Add to Longdo]
篩に掛ける;ふるいに掛ける;篩にかける[ふるいにかける, furuinikakeru] (v1) (uk) to sieve; to sift [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sieve
   n 1: a strainer for separating lumps from powdered material or
      grading particles [syn: {sieve}, {screen}]
   v 1: examine in order to test suitability; "screen these
      samples"; "screen the job applicants" [syn: {screen},
      {screen out}, {sieve}, {sort}]
   2: check and sort carefully; "sift the information" [syn:
     {sieve}, {sift}]
   3: separate by passing through a sieve or other straining device
     to separate out coarser elements; "sift the flour" [syn:
     {sift}, {sieve}, {strain}]
   4: distinguish and separate out; "sift through the job
     candidates" [syn: {sieve}, {sift}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top