ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sideways

S AY1 D W EY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sideways-, *sideways*, sideway
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sideways(adv) โดยมองไปด้านข้าง, See also: มองข้างๆ, เฉียงๆ, เอียงๆ, Syn. indirectly, from the side
sideways(adj) ซึ่งมองไปด้านข้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
sideways(adv) ข้างทาง,ทางข้าง,ไปด้านข้าง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sidewaysAs the road was wet, the car must have slipped sideways.
sidewaysHe edged sideways through the crowd.
sidewaysJill looked at John sideways.
sidewaysThis inefficiency is a result of the animal's large body and massive legs and feet, which contribute a sideways motion to its walk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างทาง(n) sideways, See also: sidelong, edgeways, Example: ฉันชอบมองของที่ขายอยู่ตามข้างทาง มันเพลินดี, Thai Definition: บริเวณที่อยู่ริมๆ ทางเดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำเลือง[chamleūang] (v) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye  FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[chamleūang tā] (v, exp) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye  FR: lorgner ; reluquer
ชม้อย[chamøi] (v) EN: coy ; glance sideways ; cast sidelong glances  FR: faire les yeux doux
ข้างทาง[khāngthāng] (n) EN: sideways ; sidelong ; edgeways
ค้อน[khøn] (v) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain  FR: porter un regard désapprobateur
ค้อนควัก[khønkhwak] (n) EN: glance sideways
ค้อนขวับ[khøn khwap] (n, exp) EN: glance sideways
เหลือบตา[leūap tā] (v, exp) EN: glance (at) ; look sideways (at)

CMU English Pronouncing Dictionary
SIDEWAYS S AY1 D W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sideways (a) sˈaɪdwɛɪz (s ai1 d w ei z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
横に[よこに, yokoni] (adv) (1) horizontally; flat; (2) across; crossways; crosswise; sideways; abreast [Add to Longdo]
横ばい(P);横這い[よこばい(P);ヨコバイ, yokobai (P); yokobai] (n,vs) (1) (よこばい only) sidewise crawl (e.g. of a crab); crawling sideways; (n) (2) (uk) leafhopper (insect); jassid; (3) (abbr) (uk) (See ヨコバイガラガラヘビ) sidewinder (Crotalus cerastes); (4) levelling off; stabilizing; (P) [Add to Longdo]
横滑り[よこすべり, yokosuberi] (n,vs) skid; slipping or skidding sideways; shifting to another post [Add to Longdo]
横向き[よこむき, yokomuki] (n) turning sideways; landscape orientation [Add to Longdo]
横向く[よこむく, yokomuku] (v5k) to turn sideways [Add to Longdo]
横行[おうこう(P);おうぎょう(ok), oukou (P); ougyou (ok)] (n,vs,adj-no) (1) walking sideways; staggering; striding; (2) being rampant; being widespread; being prevalent; (P) [Add to Longdo]
横転[おうてん, outen] (n,vs) turning sideways; barrel roll; (P) [Add to Longdo]
横倒し[よこだおし, yokodaoshi] (n) falling over; toppling sideways [Add to Longdo]
横投げ[よこなげ, yokonage] (n) throwing sideways [Add to Longdo]
横様[よこざま;よこさま, yokozama ; yokosama] (adj-na,n) wickedness; sideways; unreasonable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sideways
   adv 1: with one side forward or to the front; "turned sideways
       to show the profile"; "crabs seeming to walk sidewise"
       [syn: {sideways}, {sideway}, {sidewise}]
   2: from the side; obliquely; "a picture lit sideways"; "scenes
     viewed sidewise" [syn: {sideway}, {sideways}, {sidewise}]
   3: toward one side; "the car slipped sideways into the ditch";
     "leaning sideways"; "a figure moving sidewise in the shadows"
     [syn: {sideways}, {sideway}, {sidewise}]
   4: to, toward or at one side; "darting eyes looking sidelong out
     of a wizened face" [syn: {sidelong}, {sideways}, {obliquely}]
   adj 1: (of movement) at an angle [syn: {crabwise}, {sideways}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top