ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sidetrack

S AY1 D T R AE2 K   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sidetrack-, *sidetrack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sidetrack[VT] ทำให้ออกนอกประเด็น, See also: หันเห, เปลี่ยนหัวข้อ, เปลี่ยนประเด็น, Syn. push aside

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I guess you got sidetracked on your way to our appointment yesterday.ฉันว่าเธอเลี่ยงจะมาพบฉัน ตามที่นัดกันไว้เมื่อวานนี้ The Haunting of Molly Hartley (2008)
We got sidetracked.เราถูกเบี่ยงเบนความสนใจ Innocents of Ryloth (2009)
I think I see what sidetracked you.ข้าคิดว่าข้าเห็นสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจเจ้าแล้วล่ะ Innocents of Ryloth (2009)
I've been, uh, sidetracked,ผมมีเรื่องต้องทำ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
I hired you to do a job. Don't get sidetracked. I thought bankers were all supposed to be heartless bastards.ฉันจ้างนายให้มาทำงานน่ะ อย่าล้ำเส้นสิ พวกเจ้าของธนาคารนี่ช่างไร้หัวใจ ฉันอยากให้นายไปที่ คริสเปียน The Blind Banker (2010)
I don't want her presence to get us sidetracked.อย่าให้สถานะของเธอมาทำให้เราเขว What Happens at Home... (2010)
Sorry. I got sidetracked.โทษที ชั้นพยายามจะเลี่ยงนะ Picture This (2011)
Yes. Sorry, I got sidetracked.ใช่ ผมแวะที่อื่นด้วย The Poor Kids Do It Everyday (2011)
- I mean, maybe we've been sidetracked by our feelings about Sergeant Doakes.- เราออกนอกประเด็น เพราะความรู้สึกของเราเรื่องจ่าโด๊กส์ Chemistry (2012)
Got sidetracked by this case.แต่ดันมาติดพันเรื่องคดี แบบนี้ใช่ไหม Kalele (2012)
Yeah, I got sidetracked.ใช่ ผมทำอย่างอื่น Single Fright Female (2012)
I get sidetracked sometimes.บางทีผมก็ชอบหลุดออกนอกเรื่อง Quill (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พูดนอกเรื่อง[v. exp.] (phūt nøk reūang) EN: speak beside the point ; get off the track (while talking) ; get sidetracked   

CMU English Pronouncing Dictionary
SIDETRACK    S AY1 D T R AE2 K
SIDETRACKED    S AY1 D T R AE2 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sidetrack    (v) sˈaɪdtræk (s ai1 d t r a k)
sidetracks    (v) sˈaɪdtræks (s ai1 d t r a k s)
sidetracked    (v) sˈaɪdtrækt (s ai1 d t r a k t)
sidetracking    (v) sˈaɪdtrækɪŋ (s ai1 d t r a k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
側線[そくせん, sokusen] (n) (1) sidetrack; siding; (2) lateral line (of a fish) [Add to Longdo]
待避線[たいひせん, taihisen] (n) a sidetrack; a turnout [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sidetrack
   n 1: a short stretch of railroad track used to store rolling
      stock or enable trains on the same line to pass [syn:
      {siding}, {railroad siding}, {turnout}, {sidetrack}]
   v 1: wander from a direct or straight course [syn: {sidetrack},
      {depart}, {digress}, {straggle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top