ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sick

S IH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sick-, *sick*
English-Thai: Longdo Dictionary
sick leave(n) การลาป่วย
morning sickness(n) อาการแพ้ท้อง เช่น You're delighted to be pregnant, but morning sickness, heartburn, fatigue and other early-pregnancy symptoms are making your condition less than fun.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sick(adj) ป่วย, See also: คลื่นไส้, เจ็บป่วย, ไม่สบาย, เป็นโรค, Syn. ailing, ill, unwell, Ant. healthy, well
sick(adj) ไม่สบายใจ, See also: รำคาญใจ, เบื่อ
sick(adj) รังเกียจ, See also: ขยะแขยง
sick(adj) มีเชื้อโรค
sick(n) คนไข้, See also: คนป่วย
sicken(vi) ป่วย, See also: เจ็บไข้, ไม่สบาย, คลื่นไส้อาเจียน, Syn. become ill, fall ill, become diseased, Ant. heal
sicken(vt) ทำให้เจ็บป่วย, See also: ทำให้ป่วย, ทำให้ไม่สบาย, ทำให้คลื่นไส้อาเจียน
sickle(n) เคียว, Syn. crescent, hook, machete
sickle(n) กลุ่มดาวรูปเคียวในกลุ่มดาวลีโอ
sickly(adj) เจ็บป่วยบ่อย, See also: ป่วยเรื้อรัง, ซีดเซียว, บอบบาง, ไม่แข็งแรง, กระเสาะกระแสะ, Syn. feeble, weak, Ant. healthy, well

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sick(ซิค) adj. ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นไส้,คลื่นเหียน,เป็นไข้,ไม่สบายใจ,รำคาญใจ,เอียน,ร้อนใจ,เจ็บใจ,รังเกียจ,ขยะแขยง,เสื่อมเสีย,ซีด,ขาวซีด,อมโรค,ได้พืชผลไม่ค่อยดี,มีเชื้อโรค,เปราะ,กลิ่นไม่ดี. n. คนป่วย,คนไข้, Syn. ill, ailing, queasy, bored, t
sickbed(ซิค'เบด) n. เตียงคนไข้,เตียงคนป่วย
sicken(ซิค'เคิน) vt.,vi. ทำให้ป่วย,ทำให้คลื่นเหียน,กลายเป็นป่วย,กลายเป็นไม่สบาย,กลายเป็นคลื่นเหียน,ทำให้รังเกียจ
sickening(ซิค'คะนิง) adj. ทำให้ป่วย (ไม่สบาย,คลื่นเหียน,คลื่นไส้) ., See also: sickeningly adv., Syn. nauseating
sickle(ซิค'เคิล) n. เคียว
sickly(ซิค'ลี) adj. ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ,ขี้โรค,อมโรค,เป็นโรคมาก,มีโรคแพร่หลาย,ชวนให้คลื่นไส้,ชวนให้สะอิดสะเอียน,เบื่อหน่าย,ซีด,ไม่มีกำลัง,มืด,สลัว. adv. อย่างขี้โรค,อย่างไม่แข็งแรง. vt. ใช้สีอ่อนทา., See also: sickliness n. -S...
sickness(ซิค'นิส) n. โรค,การเป็นโรค,การไม่สบาย,อาการคลื่นไส้อาเจียน, Syn. illness
african sleeping sicknessn. = African trypanosomiasis, โรคติดเชื่อปรสิต Trypanosoma gambiense หรือ T. rhodesiense โดยมีแมลง tsetse fly เป็นพาหะนำโรค
airsick(แอร์' ซิค) adj. เมาเครื่องบิน. -airsickness n. (ill with airsickness)
altitude sicknessโรคความสูงซึ่งมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หายใจแรงเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน

English-Thai: Nontri Dictionary
sick(adj) ป่วย,ไม่สบาย,อมโรค,คลื่นไส้,เอียน
sicken(vi) ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นเหียน,เจ็บใจ,ร้อนใจ
sicken(vt) ทำให้ป่วย,ทำให้ไม่สบาย,ทำให้คลื่นไส้,ทำให้คลื่นเหียน
sickle(n) เคียว
sickly(adj) น่าคลื่นไส้,ขี้โรค,เผือด,ซีด,อ่อนแอ
sickness(n) โรคภัยไข้เจ็บ,ความเจ็บไข้,ความไม่สบาย
airsick(adj) เมาเครื่องบิน
carsick(adj) เมารถ
carsickness(n) อาการเมารถ
heartsick(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,เสียใจ,ช้ำใจ,เป็นไข้ใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sick๑. ป่วย๒. คลื่นไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sick bayห้องพยาบาลในเรือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sick leaveช่วงเวลาให้ลาป่วย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sicknessความป่วยไข้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sickness benefitค่ารักษาพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sickness rate; rate, morbidityอัตราเป็นโรค [มีความหมายเหมือนกับ morbidity ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sickness tableตารางความเจ็บป่วย มีความหมายเหมือนกับ morbidity table [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sickness, aerial; sickness, air; sickness, airplane; sickness, aviationการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sickness, air; sickness, aerial; sickness, airplane; sickness, aviationการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sickness, airplane; sickness, aerial; sickness, air; sickness, aviationการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sick ; Patientsผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Sick building syndromeโรคแพ้ตึก [TU Subject Heading]
Sick childrenผู้ป่วยเด็ก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sick(adj, slang) เจ๋ง
sick leave(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) ฉันป่วย ไม่สามารถไปทำงานได้
Sickle cell diseaseกลุ่มของความผิดปกติที่มีผลต่อฮีโมโกลโมเลกุลในเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ให้ออกซิเจนไปยังเซลล์ทั่วร่างกาย คนที่มีความผิดปกตินี้มีโมเลกุลของโมโกลเศร้าที่เรียกว่าฮีโมโกล S ซึ่งสามารถบิดเบือนเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นเคียวหรือเสี้ยว, รูปร่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sickAfter her sickness, she's only a shadow of her former self.
sickAre you feeling sick?
sickAre you sick? You look pale.
sickAs I was sick, I did not go to school.
sickA sudden wave of sickness overpowered him.
sickAt first I thought it was sick.
sickAtushi may have been sick.
sickBecause I am sick today, I want to absent myself from the company.
sickBecause I want to help sick people.
sickBecause my mother is sick, my father will cook today.
sickBecause she felt sick.
sickBeing sick, I had to stay home.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคภัยไข้เจ็บ(n) illness, See also: sickness, disease
ผู้เจ็บป่วย(n) patient, See also: sick people, case, Syn. ผู้ป่วย, Example: ยามีสำรองให้กับผู้เจ็บป่วยที่มีอาการหนักเท่านั้น, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่มีอาการไม่สบายเพราะเป็นโรคหรือเหตุอื่นที่ทำให้รู้สึกเช่นนั้น
ขี้โรค(adj) sickly, See also: frail, weak, ailing, Example: ฉันมีเพื่อนขี้โรคหลายคน มักเจ็บออดๆ แอดๆ อยู่เสมอ, Thai Definition: ที่เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ อยู่บ่อยๆ
คนไข้(n) patient, See also: sick person, Syn. คนป่วย, คนเจ็บ, ผู้ป่วย, Example: ตามโรงพยาบาลรัฐมีคนไข้แน่นจนแพทย์ให้บริการไม่ทัน, Count Unit: คน, ราย, Thai Definition: ผู้เจ็บป่วยที่มาตรวจรักษาในโรงพยาบาล
คิลานะ(n) illness, See also: sickness, Syn. ความเจ็บป่วย, ความเจ็บไข้, Notes: (บาลี)
เคียว(n) sickle, See also: scythe, Example: เคียวเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเกี่ยวข้าวของชาวนา, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: เครื่องมือเกี่ยวข้าวและหญ้าเป็นต้น ทำด้วยเหล็ก รูปโค้ง มีคม
ป่วยไข้(v) ill, See also: sick, get ill, feel sick, have a fever, feel unwell, ail, Syn. เจ็บป่วย, ป่วยไข้, เจ็บไข้, ไม่สบาย, Example: เราหลงคิดว่าชีวิตน่ารื่นรมย์ แต่มีหลายครั้งที่ป่วยไข้ เสียใจ และทุกข์โศก และที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความตาย, Thai Definition: รู้สึกไม่สบายเพราะโรคหรือความไข้
ป่วย(v) sick, See also: ill, get ill, feel sick, have a fever, feel unwell, Syn. เจ็บป่วย, ป่วยไข้, เจ็บไข้, เจ็บ, Ant. สบาย, Example: หมอที่นี่ไม่ค่อยยอมอธิบายว่าคนไข้ป่วยเป็นอะไร, Thai Definition: รู้สึกไม่สบายเพราะโรค หรือเหตุอื่นที่ทำให้รู้สึกเช่นนั้น
พยาธิ(n) sickness, See also: ailment, illness, malady, disease, Syn. โรคาพยาธิ, Example: การวัดการได้ยินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะสามารถบอกตำแหน่งพยาธิสภาพที่ทำให้หูตึงหรือหูหนวกได้, Thai Definition: ความเจ็บไข้, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ออดแอด(adv) sickly, Syn. กระเสาะกระแสะ, Example: ตอนที่หล่อนจากไป เขากำลังเจ็บออดแอดอยู่, Thai Definition: อาการที่ป่วยอยู่บ่อยๆ เรียกว่า เจ็บออดแอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเจียน[ājīen] (v) EN: vomit ; be sick  FR: vomir ; rendre
เบื่อ[beūa] (v, exp) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of  FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[beūanāi] (v) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore  FR: être dégoûté ; en avoir marre
ฝากไข้[fākkhai] (v) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness
ฝากผีฝากไข้[fākphī-fākkhai] (v, exp) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness
เหียน[hīen] (v) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting  FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
เจ็บ[jep] (v) EN: be sick ; be ill ; ail ; get sick  FR: être malade
เจ็บใจ[jepjai] (v) EN: be indignant ; be provoked ; be heart-sick ; hurt  FR: être indigné ; être froissé ; être offensé ; être vexé
เจ็บป่วย[jeppūay] (v) EN: be sick
กะหร่องเทศ[karǿngthēt] (adj) EN: thin ; emaciated ; sickly

CMU English Pronouncing Dictionary
SICK S IH1 K
SICKER S IH1 K ER0
SICKLY S IH1 K L IY0
SICKLE S IH1 K AH0 L
SICKEN S IH1 K AH0 N
SICKEL S IH1 K AH0 L
SICKELS S IH1 K AH0 L Z
SICKEST S IH1 K AH0 S T
SICKLES S IH1 K AH0 L Z
SICKLER S IH1 K L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sick (v) sˈɪk (s i1 k)
sicks (v) sˈɪks (s i1 k s)
sicked (v) sˈɪkt (s i1 k t)
sicken (v) sˈɪkən (s i1 k @ n)
sickle (n) sˈɪkl (s i1 k l)
sickly (j) sˈɪkliː (s i1 k l ii)
sickbay (n) sˈɪkbɛɪ (s i1 k b ei)
sickbed (n) sˈɪkbɛd (s i1 k b e d)
sickens (v) sˈɪkənz (s i1 k @ n z)
sicking (v) sˈɪkɪŋ (s i1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
病人[bìng rén, ㄅㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, ] sick person; [medical] patient; invalid, #1,513 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] sickness; disease; hate; envy, #5,255 [Add to Longdo]
伤感[shāng gǎn, ㄕㄤ ㄍㄢˇ, / ] sick at heart; psychologically wounded, #8,157 [Add to Longdo]
镰刀[lián dāo, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ, / ] sickle; curved blade to cut grain, #28,475 [Add to Longdo]
[huī, ㄏㄨㄟ, ] sick; with no ambition, #35,121 [Add to Longdo]
病号[bìng hào, ㄅㄧㄥˋ ㄏㄠˋ, / ] sick personnel; person on the sick list; patient, #37,753 [Add to Longdo]
病假[bìng jià, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˋ, ] sick leave, #38,183 [Add to Longdo]
病员[bìng yuán, ㄅㄧㄥˋ ㄩㄢˊ, / ] sick personnel; person on the sick list; patient, #41,006 [Add to Longdo]
[yàng, ㄧㄤˋ, ] sickness, #43,976 [Add to Longdo]
病容[bìng róng, ㄅㄧㄥˋ ㄖㄨㄥˊ, ] sickly look, #68,331 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kranke {m,f}; Kranker | Kranken {pl}; Kranke | unheilbar Kranke {m,f}; unheilbar Krankersick person | sick people | incurable [Add to Longdo]
Lazarett {n} [mil.]sick bay; hospital [Add to Longdo]
Sicke {f} [techn.]bead; beading; corrugation; creasing; rip [Add to Longdo]
Sicken {n} [techn.]beading [Add to Longdo]
Sickenmaschine {f}beading machine [Add to Longdo]
Sickerbrunnen {m}infiltration well [Add to Longdo]
Sickergrube {f}soakaway [Add to Longdo]
Sickerwasser {n}seeping water; seepage water; percolating water [Add to Longdo]
Sickerwasser {n}leachate [Add to Longdo]
krank an; unwohl {adj} | kranker | am kränkstensick of; sick with | sicker | sickest [Add to Longdo]
sickern; durchsickernto soak [Add to Longdo]
sickern | sickernd | gesickert | sickert | sickerteto ooze | oozing | oozed | oozes | oozed [Add to Longdo]
sickern | sickernd | sickert | sickerteto seep | seeping | seeps | seeped [Add to Longdo]
sickernddripping [Add to Longdo]
sickert durchinfiltrates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きしょい;キショイ[kishoi ; kishoi] (adj-f) (sl) (See 気色悪い) feel sick; (something is) weird [Add to Longdo]
ひ弱[ひよわ, hiyowa] (adj-na,n) weak; delicate; sickly [Add to Longdo]
ひ弱い[ひよわい, hiyowai] (adj-i) weak; sickly [Add to Longdo]
むかつく[mukatsuku] (v5k,vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry [Add to Longdo]
エアシック[eashikku] (n) air sick [Add to Longdo]
エアシックネス[eashikkunesu] (n) airsickness [Add to Longdo]
エアシックバッグ[eashikkubaggu] (n) airsick bag [Add to Longdo]
エチケット袋[エチケットぶくろ, echiketto bukuro] (n) airsickness bag; motion sickness bag [Add to Longdo]
サドルバックバタフライフィッシュ;インドスダレ[sadorubakkubatafuraifisshu ; indosudare] (n) blackwedged butterflyfish (Chaetodon falcula); saddled butterflyfish; pigface coralfish; sickle butterflyfish; Indian double-saddle butterflyfish [Add to Longdo]
シーシック[shi-shikku] (n) seasickness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sick
   adj 1: affected by an impairment of normal physical or mental
       function; "ill from the monotony of his suffering" [syn:
       {ill}, {sick}] [ant: {well}]
   2: feeling nausea; feeling about to vomit [syn: {nauseated},
     {nauseous}, {queasy}, {sick}, {sickish}]
   3: affected with madness or insanity; "a man who had gone mad"
     [syn: {brainsick}, {crazy}, {demented}, {disturbed}, {mad},
     {sick}, {unbalanced}, {unhinged}]
   4: having a strong distaste from surfeit; "grew more and more
     disgusted"; "fed up with their complaints"; "sick of it all";
     "sick to death of flattery"; "gossip that makes one sick";
     "tired of the noise and smoke" [syn: {disgusted}, {fed
     up(p)}, {sick(p)}, {sick of(p)}, {tired of(p)}]
   5: (of light) lacking in intensity or brightness; dim or feeble;
     "the pale light of a half moon"; "a pale sun"; "the late
     afternoon light coming through the el tracks fell in pale
     oblongs on the street"; "a pallid sky"; "the pale (or wan)
     stars"; "the wan light of dawn" [syn: {pale}, {pallid},
     {wan}, {sick}]
   6: deeply affected by a strong feeling; "sat completely still,
     sick with envy"; "she was sick with longing"
   7: shockingly repellent; inspiring horror; "ghastly wounds";
     "the grim aftermath of the bombing"; "the grim task of
     burying the victims"; "a grisly murder"; "gruesome evidence
     of human sacrifice"; "macabre tales of war and plague in the
     Middle ages"; "macabre tortures conceived by madmen" [syn:
     {ghastly}, {grim}, {grisly}, {gruesome}, {macabre}, {sick}]
   n 1: people who are sick; "they devote their lives to caring for
      the sick"
   v 1: eject the contents of the stomach through the mouth; "After
      drinking too much, the students vomited"; "He purged
      continuously"; "The patient regurgitated the food we gave
      him last night" [syn: {vomit}, {vomit up}, {purge}, {cast},
      {sick}, {cat}, {be sick}, {disgorge}, {regorge}, {retch},
      {puke}, {barf}, {spew}, {spue}, {chuck}, {upchuck}, {honk},
      {regurgitate}, {throw up}] [ant: {keep down}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top