ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shun

SH AH1 N   
98 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shun-, *shun*
Possible hiragana form: しゅん
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[shùn, ㄕㄨㄣˋ] (vi ) กะพริบตา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shun[VT] หลบเลี่ยง, See also: หลีกเลี่ยง, หนี, Syn. dodge, evade, Ant. accept
shunt[VI] สับเปลี่ยน, See also: สับราง, เปลี่ยนเส้นทาง, Syn. avert, divert, turn
shunt[VT] สับเปลี่ยน, See also: สับราง, เปลี่ยนเส้นทาง, Syn. avert, divert, turn
shunt[N] การสับราง, See also: การเปลี่ยนเส้นทาง
shunt[N] เครื่องไฟฟ้าที่ใช้ในการแยก
shunt[N] ทางหรือหลอดเลือดที่สร้างขึ้นใหม่
shunt onto[PHRV] สับราง, See also: สับเปลี่ยน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shun(ชัน) vt. หนี,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง., See also: shunnable adj. shunner n.
shunt(ชันทฺ) vt.,vi.,n. (การ) สับราง,เปลี่ยนราง,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนเส้นทาง,ปัด,แยก,เก็บ,ระงับ,หันไปอีกทางหนึ่ง,เปลี่ยนเส้นทาง,เครื่องสับราง,เครื่องแยกทางไฟฟ้า,รถไฟเปลี่ยนราง, (ศัลยกรรมผ่าตัด) ทางหรือหลอดที่สร้างขึ้นใหม่,การเชื่อมต่อระหว่างท่อสองท่อในร่างกาย
dachshund(ดาช'ฮูนดฺ) n. ชื่อสุนัขเยอรมนีพันธุ์หนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
shun(vt) หลบหลีก,หลีกเลี่ยง,รังเกียจ
shunt(n) การปลีกตัว,ทางหลีกรถไฟ,การปัด,การสับราง
dachshund(n) สุนัขพันธุ์ดัชชุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shunt๑. ทำทางเลี่ยง, ทำทางลัด, เปลี่ยนทาง๒. ทางเลี่ยง, ทางลัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shunt operationศัลยกรรมเลี่ยงทาง, ศัลยกรรมลัดทาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shunt, ventriculoatrialทางลัดโพรงสมองร่วมหัวใจห้องบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
shuntชันต์, ตัวต้านทานที่มีความต้านทานต่ำ ใช้ต่อขนานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้าเพื่อให้กระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งผ่าน  เช่น ต่อขนานกับแกลแวนอมิเตอร์ ชันต์จะให้กระแสส่วนเกินกระแสสูงสุดของแกลแวนอมิเตอร์ผ่าน และแกลแวนอมิเตอร์นี้จะเป็นแอมมิเตอร์ที่วัดกระแสไฟฟ้าได้มากกว่ากระแสส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shunt (vt) ถูกย้ายอย่างไม่เต็มใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I took her to the station to see the engines shunt.ไปที่สถานีเพื่อดูเครื่องยนต์ปัด How I Won the War (1967)
If I had shunned death or feared it, I would not be here now nor would you be concerned for me.ถ้าผมเลี่ยงหรือกลัวความตาย ผมคงไม่มาที่นี่ และคุณก็ไม่ต้องห่วง Gandhi (1982)
Three days he has been in the neighbourhood, and still he shuns us!สามวันแล้วที่เขามาอยู่ละแวกบ้านเรา แล้วเขายังคงหลบเลี่ยงพวกเราอยู่ Episode #1.6 (1995)
A Shunji Iwai FilmA Shunji Iwai Film April Story (1998)
My name is Shun.ฉันชื่อ "ชุน" Street Fighter Alpha (1999)
Shun, I...ชุน ฉัน Street Fighter Alpha (1999)
Shun!ชุน! Street Fighter Alpha (1999)
Shun...ชุน... Street Fighter Alpha (1999)
Shun...ชุน... Street Fighter Alpha (1999)
Shun, he's... He's still alive!ชุนน่ะ ยังมีชีวิตอยู่นะ Street Fighter Alpha (1999)
Shun...ชุน... Street Fighter Alpha (1999)
SHUN!ชุน! Street Fighter Alpha (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shunHe's completely shunned. I'm surprised he's still working here.
shunShun will take over my job while I'm away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลบหลีก[V] avoid, See also: shun, Syn. หลบ, หลีก, เบี่ยง, หลบเลี่ยง, Example: กระต่ายวิ่งวนไปมาอยู่ในกรง เพื่อหลบหลีกมือและไม้ที่พวกเด็กๆ ใช้แหย่เล่น ด้วยความสนุกสนาน, Thai definition: ไปให้พ้นสิ่งที่จะปะทะ และสิ่งที่กีดขวาง
สับราง[V] shunt, Example: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่สับรางไม่ทัน, Thai definition: เปลี่ยนทางหลีกของรถไฟ
สับหลีก[V] shunt, Example: ตำรวจจราจรพยายามสับหลีกการเดินทางของเส้นทางรถสองสาย, Thai definition: เปลี่ยนทางหลีกไปไม่ให้เจอกัน
หน่ายหนี[V] shun, See also: evade, eschew, Example: ต่อให้เธอไปอยู่ที่ไหนก็จะอาสาตามไปทุกที่ เพราะรักเธอแน่วแน่ ความรู้สึกก็ไม่เปลี่ยนแปลง หน่ายหนี, Thai definition: หลบไปเพราะทนไม่ได้, จากไปเพราะเบื่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลบหลีก[v.] (loplīk) EN: avoid ; evade ; shun   FR: se soustraire (à) ; éviter ; éluder ; se dérober (à) ; fuir
หนี[X] (nī) EN: run away ; escape ; flee ; fly ; shun   FR: fuir ; s'enfuir ; se sauver

CMU English Pronouncing Dictionary
SHUN    SH AH1 N
SHUNK    SH AH1 NG K
SHUNS    SH AH1 N Z
SHUNT    SH AH1 N T
SHUNTO    SH AH1 N T OW0
SHUNNED    SH AH1 N D
SHUNTED    SH AH1 N T AH0 D
SHUNNING    SH AH1 N IH0 NG
SHUNTING    SH AH1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shun    (v) ʃˈʌn (sh uh1 n)
shuns    (v) ʃˈʌnz (sh uh1 n z)
shunt    (v) ʃˈʌnt (sh uh1 n t)
shunts    (v) ʃˈʌnts (sh uh1 n t s)
shunned    (v) ʃˈʌnd (sh uh1 n d)
shunted    (v) ʃˈʌntɪd (sh uh1 n t i d)
shunter    (n) ʃˈʌntər (sh uh1 n t @ r)
shunning    (v) ʃˈʌnɪŋ (sh uh1 n i ng)
shunters    (n) ʃˈʌntəz (sh uh1 n t @ z)
shunting    (v) ʃˈʌntɪŋ (sh uh1 n t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顺利[shùn lì, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] smoothly; without a hitch, #1,541 [Add to Longdo]
瞬间[shùn jiān, ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ, / ] moment; momentary; in a flash, #2,391 [Add to Longdo]
[shùn, ㄕㄨㄣˋ, / ] to obey; to follow; to arrange; to make reasonable; along; favorable, #2,456 [Add to Longdo]
顺便[shùn biàn, ㄕㄨㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] conveniently; in passing; without much extra effort, #6,106 [Add to Longdo]
顺序[shùn xù, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ, / ] sequence; order, #6,908 [Add to Longdo]
顺差[shùn chā, ㄕㄨㄣˋ ㄔㄚ, / ] (trade or budget) surplus, #10,437 [Add to Longdo]
[Shùn, ㄕㄨㄣˋ, ] Shun (c. 22nd century BC), mythical sage and leader, #11,734 [Add to Longdo]
顺手[shùn shǒu, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ, / ] handy; convenient and easy to use; smoothly, #12,337 [Add to Longdo]
[shùn, ㄕㄨㄣˋ, ] to wink, #12,448 [Add to Longdo]
顺畅[shùn chàng, ㄕㄨㄣˋ ㄔㄤˋ, / ] smooth and unhindered; fluent, #12,784 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
瞬間[しゅんかん, shunkan] (n) ตำแหน่งเวลา,ขณะ
首脳会談[しゅのうかいだん, shunoukaidan] (vt) การประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
春寒[しゅんかん, shunkan] อากาศหนาวในช่วงต้นฤดูหนาว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
shunten [naut.]to shunt [Add to Longdo]
Shunt {m} [med.]shunt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゅんと[, shunto] (vs) to feel despondent [Add to Longdo]
のけ者にする;除け者にする[のけものにする, nokemononisuru] (exp,vs-i) to shun somebody; to send a person to Coventry; to ignore someone [Add to Longdo]
はい作業主任者[はいさぎょうしゅにんしゃ, haisagyoushuninsha] (n) bulk loading safety officer [Add to Longdo]
ウィンナーシュニッツェル[, uinna-shunittsueru] (n) Wiener schnitzel [Add to Longdo]
クリシュナ[, kurishuna] (n) Krishna [Add to Longdo]
シャント[, shanto] (n) shunt [Add to Longdo]
シュナウツァー[, shunautsua-] (n) schnauzer (ger [Add to Longdo]
シュナップス[, shunappusu] (n) liquor (ger [Add to Longdo]
シュノーケル;スノーケル[, shuno-keru ; suno-keru] (n) snorkel [Add to Longdo]
シュンガ[, shunga] (n) Shunga (dynasty of India, approx. 180-68 BCE); Sunga [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回避番号[かいひばんごう, kaihibangou] shunned number [Add to Longdo]
回避文字[かいひもじ, kaihimoji] shunned character [Add to Longdo]
種の用語[しゅのようご, shunoyougo] specific term [Add to Longdo]
有意瞬間[ゆういしゅんかん, yuuishunkan] significant instant [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
主の祈り[しゅのいのり, shunoinori] Vaterunser [Add to Longdo]
主任[しゅにん, shunin] verantwortlicher_Leiter [Add to Longdo]
[しゅん, shun] HERVORRAGEN, UEBERTREFFEN [Add to Longdo]
俊傑[しゅんけつ, shunketsu] herausragende_Persoenlichkeit [Add to Longdo]
俊才[しゅんさい, shunsai] hervorragendes_Talent [Add to Longdo]
俊敏[しゅんびん, shunbin] Scharfsinn, Schlagfertigkeit [Add to Longdo]
俊秀[しゅんしゅう, shunshuu] hervorragender_Geist [Add to Longdo]
俊英[しゅんえい, shun'ei] Talent, hochbegabter_Mensch [Add to Longdo]
春分[しゅんぶん, shunbun] Fruehlings-Tagundnachtgleiche [Add to Longdo]
春分の日[しゅんぶんのひ, shunbunnohi] Fruehlings_Tagundnachtgleiche [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shun
   v 1: avoid and stay away from deliberately; stay clear of [syn:
      {shun}, {eschew}]
   2: expel from a community or group [syn: {banish}, {ban},
     {ostracize}, {ostracise}, {shun}, {cast out}, {blackball}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top