ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shuffle

SH AH1 F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shuffle-, *shuffle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shuffle(vi) เดินลากเท้า, See also: เดินงุ่มง่าม, เดินอุ้ยอ้าย, Syn. hobble, scuffle
shuffle(vt) เดินลากเท้า
shuffle(vi) หลบเลี่ยง
shuffle(vt) หลบเลี่ยง
shuffle(vi) สับไพ่, See also: ทำไพ่, Syn. rearrange, change
shuffle(vt) สับไพ่, See also: ทำไพ่
shuffle(vi) ผสม, See also: ปนกัน
shuffle(vt) ผสม, See also: ปน
shuffle(n) การเดินลากเท้า
shuffle(n) การหลีกเลี่ยง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shuffle(ชัฟ'เฟิล) vi.,vt.,n. (การ) เดินลากเท้า,เดินลากขา,เอาเท้าลากไปมาบนพื้น,เดินงุ่มง่าม,เดินอุ้ยอ้าย,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง,สับไพ่,ผสมปนเป,สับเปลี่ยน -Phr. (shuffle off ดันไปทางข้าง), See also: shuffler n., Syn. intermix, scuff, shi
shuffleboardn. กีฬาทอดจานไม้บนกระดานที่มีตารางหมายเลข,ตารางหมายเลขบนกระดานดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
shuffle(n) การสับไพ่,การเดินขาลาก,อาการยุกยิก,การสับเปลี่ยน,การหลบหลีก
shuffle(vi) ยุกยิก,เดินลากขา,สับเปลี่ยน
shuffle(vt) สับเปลี่ยน,สับไพ่,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shufflePlease shuffle the cards carefully.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้างไพ่(v) shuffle, Syn. ทำไพ่, Thai Definition: ละเลงไพ่ทั้งกองให้คละกัน คนให้ทั่วหลายๆ หนแล้วรวบเข้าเป็นกองใหม่ หลังจากกินกันหลายๆ ตาแล้ว
สับไพ่(v) shuffle the cards, Example: คุณสับไพ่แล้วหรือ
ทำไพ่(v) shuffle cards, See also: mix cards, Syn. ล้างไพ่, Thai Definition: ละเลงไพ่ทั้งกองให้คละกันแล้วรวบเข้าเป็นกองใหม่หลังจากกินแต่ละตาแล้ว การทำไพ่อาจทำให้เป็นประโยชน์แก่มือใดมือหนึ่งก็ได้
การสับเปลี่ยน(n) shuffle, See also: alteration, shift, reshuffle, change, Syn. การแทน, การแลกเปลี่ยน, การเปลี่ยน, Example: คำสั่งการสับเปลี่ยนโยกย้ายตำรวจชั้นผู้ใหญ่จะประกาศในวันพรุ่งนี้, Thai Definition: การเปลี่ยนแทนที่กัน เช่น การสับเปลี่ยนตำแหน่ง
การสับ(n) shuffle, See also: alteration, shift, reshuffle, change, Syn. การสับเปลี่ยน, การแทนที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปรับปรุงคณะรัฐบาล[kān prapprung khana ratthabān] (n, exp) EN: reshuffle of a cabinet  FR: remaniement ministériel [m]
ล้างไพ่[lāng phai] (v, exp) EN: shuffle  FR: battre les cartes
สลับไพ่[salap phai] (v, exp) EN: shuffle the cards  FR: battre les cartes
สับ[sap] (v) EN: exchange ; change ; shuffle ; switch
สับไพ่[sap phai] (v, exp) EN: shuffle the cards  FR: battre les cartes

CMU English Pronouncing Dictionary
SHUFFLE SH AH1 F AH0 L
SHUFFLED SH AH1 F AH0 L D
SHUFFLER SH AH1 F AH0 L ER0
SHUFFLER SH AH1 F L ER0
SHUFFLES SH AH1 F AH0 L Z
SHUFFLERS SH AH1 F AH0 L ER0 Z
SHUFFLERS SH AH1 F L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shuffle (v) ʃˈʌfl (sh uh1 f l)
shuffled (v) ʃˈʌfld (sh uh1 f l d)
shuffler (n) ʃˈʌflər (sh uh1 f l @ r)
shuffles (v) ʃˈʌflz (sh uh1 f l z)
shufflers (n) ʃˈʌfləz (sh uh1 f l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] shuffle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Shuffle {m} (Tanz)shuffle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class [Add to Longdo]
シャッフル[shaffuru] (n,vs) shuffle [Add to Longdo]
交流人事[こうりゅうじんじ, kouryuujinji] (n) personnel shuffle [Add to Longdo]
更迭[こうてつ, koutetsu] (n,vs) change; shake-up; reshuffle (e.g. of a cabinet); dismissal (e.g. of a minister); exchanging places; (P) [Add to Longdo]
再編[さいへん, saihen] (n,vs) reorganization; reorganisation; reshuffle; (P) [Add to Longdo]
再編成[さいへんせい, saihensei] (n,vs) reorganization; reorganisation; reshuffle [Add to Longdo]
人事異動[じんじいどう, jinjiidou] (n) personnel change; personnel shift; reshuffle; (annual) staff reassignment; (P) [Add to Longdo]
切り直す;切りなおす[きりなおす, kirinaosu] (v5s) to correct cutting; to reshuffle (playing cards) [Add to Longdo]
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P) [Add to Longdo]
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shuffle
   n 1: the act of mixing cards haphazardly [syn: {shuffle},
      {shuffling}, {make}]
   2: walking with a slow dragging motion without lifting your
     feet; "from his shambling I assumed he was very old" [syn:
     {shamble}, {shambling}, {shuffle}, {shuffling}]
   v 1: walk by dragging one's feet; "he shuffled out of the room";
      "We heard his feet shuffling down the hall" [syn:
      {shuffle}, {scuffle}, {shamble}]
   2: move about, move back and forth; "He shuffled his funds among
     different accounts in various countries so as to avoid the
     IRS"
   3: mix so as to make a random order or arrangement; "shuffle the
     cards" [syn: {shuffle}, {ruffle}, {mix}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top