ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shred

SH R EH1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shred-, *shred*, shr, shre
English-Thai: Longdo Dictionary
shredder(n) เครื่องทำลายเอกสาร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shred(n) ชิ้นเล็กชิ้นน้อย, See also: ส่วนเล็กน้อย, Syn. fragment, piece, tatter
shred(n) เศษผ้า
shred(vi) ถูกตัดหรือฉีกเป็นชิ้นๆ
shred(vt) ตัดหรือฉีกเป็นชิ้นๆ, Syn. tear, strip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shred(ชเรด) n. เศษ,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,เศษผ้า,เศษเนื้อ vt.,vi. (ถูก) ตัดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ฉีกออกเป็นเศษ,ฉีกขาด, See also: shredder n., Syn. piece, strip
paper shreddern. เครื่องฉีกกระดาษ

English-Thai: Nontri Dictionary
shred(n) เศษ,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shredderเครื่องฉีกบด, Example: เครื่องมือที่ใช้สำหรับฉีกหรือตัดวัตถุ เช่น โลหะ กระดาษ พลาสติก ฯลฯ ให้เป็นชิ้นเล็ก : ดู Pulverizer [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shredThe cloth was torn to shreds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวเม่า(n) pounded unripe rice, See also: shredded rice grain, Example: พี่สาวชอบทำข้าวเม่าใส่ขวดเอาไว้กินเล่น, Thai Definition: ข้าวเปลือกที่ยังไม่แก่จัดเอามาคั่วแล้วตำให้แบน
หย็อง(adj) shredded, Example: เขาดัดแปลงอาหารจากหมูหย็องมาเป็นไก่หย็อง เพื่อนำมาเป็นของฝากให้ญาติที่นับถือศาสนาอิสลาม, Thai Definition: เป็นฝอยฟู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หั่นฝอย[han føi] (v, exp) EN: shred ; slice finely  FR: râper ; découper en lanières ; découper finement
เครื่องทำลายเอกสาร[khreūang thamlāi ēkkasān] (n, exp) EN: shredder  FR: destructeur de documents [m] ; déchiqueteuse [f] ; déchiqueteur [m]
กระต่าย[kratāi] (n) EN: coconut grater ; coconut shredder  FR: grattoir pour noix de coco [m]
เม่า[mao] (n) EN: shredded rice grain ; green rice roasted and pound flat
มะพร้าวทึนทึกขูดกระต่ายจีน[maphrāo theuntheuk khūt kratāi jīn] (n, exp) EN: shredded coconut

CMU English Pronouncing Dictionary
SHRED SH R EH1 D
SHREDS SH R EH1 D Z
SHREDDED SH R EH1 D AH0 D
SHREDDED SH R EH1 D IH0 D
SHREDDER SH R EH1 D ER0
SHREDDERS SH R EH1 D ER0 Z
SHREDDING SH R EH1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shred (v) ʃrˈɛd (sh r e1 d)
shreds (v) ʃrˈɛdz (sh r e1 d z)
shredded (v) ʃrˈɛdɪd (sh r e1 d i d)
shredding (v) ʃrˈɛdɪŋ (sh r e1 d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cǎ, ㄘㄚˇ, ] shredder; grater (kitchen implement for grating vegetables); grindstone, #217,193 [Add to Longdo]
土豆丝[tǔ dòu sī, ㄊㄨˇ ㄉㄡˋ ㄙ, / ] shredded potato [Add to Longdo]
生姜丝[shēng jiāng sī, ㄕㄥ ㄐㄧㄤ ㄙ, / ] shredded ginger [Add to Longdo]
碎布条[suì bù tiáo, ㄙㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄊㄧㄠˊ, / ] shred [Add to Longdo]
礤床儿[cǎ chuáng r, ㄘㄚˇ ㄔㄨㄤˊ ㄖ˙, / ] shredder; grater (kitchen implement for grating vegetables) [Add to Longdo]
肉丝[ròu sī, ㄖㄡˋ ㄙ, / ] shredded meat; shredded pork (on menus) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とろろ昆布[とろろこんぶ;とろろこぶ, tororokonbu ; tororokobu] (n) (1) (uk) shredded kombu; (2) Kjellmaniella gyrata (species of kelp) [Add to Longdo]
シュレッダー(P);シュレッダ[shuredda-(P); shuredda] (n) shredder; (P) [Add to Longdo]
合掛けカレー[あいがけカレー, aigake kare-] (n) (uk) Japanese curry with an additional topping (e.g. shredded beef, hayashi-rice sauce, etc.) [Add to Longdo]
刻み[きざみ, kizami] (n) shredded tobacco; notch; nick; (P) [Add to Longdo]
刻みタバコ;刻みたばこ[きざみタバコ(刻みタバコ);きざみたばこ(刻みたばこ), kizami tabako ( kizami tabako ); kizamitabako ( kizami tabako )] (n) (See 煙管・キセル・1) shredded tobacco; pipe tobacco [Add to Longdo]
刻み煙草[きざみたばこ, kizamitabako] (n) shredded tobacco [Add to Longdo]
裁断[さいだん, saidan] (n,vs) (1) judgement; judgment; decision; (2) cutting (cloth); shredding (in a paper shredder) [Add to Longdo]
寸寸;寸々[ずたずた;ずだずだ, zutazuta ; zudazuda] (adv,adj-na) (uk) to pieces; into shreds [Add to Longdo]
千切る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (uk) to tear to pieces; to tear to shreds; to tear up; (2) (uk) to pick (e.g. fruit); to pluck; to tear off; (suf,v5r) (3) (uk) (after the -masu stem of a verb) to do ... heavily; to do ... heartily; to do ... vigorously; (P) [Add to Longdo]
断片[だんぺん, danpen] (n,adj-no) fragment; crumb; shred; bits and pieces; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shred
   n 1: a tiny or scarcely detectable amount [syn: {shred},
      {scintilla}, {whit}, {iota}, {tittle}, {smidgen},
      {smidgeon}, {smidgin}, {smidge}]
   2: a small piece of cloth or paper [syn: {rag}, {shred}, {tag},
     {tag end}, {tatter}]
   v 1: tear into shreds [syn: {shred}, {tear up}, {rip up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top