ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

showing

SH OW1 IH0 NG   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -showing-, *showing*, show
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
showing[N] การแสดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
showing(โช'อิง) n. การแสดง,การนำออกแสดง,การเผยให้เห็น,นิทรรศการ,การบรรยาย,ลักษณะภายนอก, Syn. airing,display

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was just wondering if you meant what you said the other day - about showing me the run of things.ฉันแค่สงสัยว่าวันก่อนคุณพูดจริงรึเปล่าที่ว่า จะแสดงให้ฉันดูเรื่องการบริหารจัดการนี่ Rebecca (1940)
Since the grownups were not able to understand it, I made another, showing the elephant inside the boa constrictor, so they could see it clearly.ในเมื่อพวกผู้ใหญ่ดูแล้วไม่เข้าใจ ผมเลยวาดอีกรูปหนึ่ง ให้เห็นช้างที่อยู่ในท้องงูเหลือมชัด ๆ The Little Prince (1974)
In time, I stopped showing my drawing and never again mentioned boa constrictors, elephants or stars.ผมเลิกเอาภาพวาดของผมให้ผู้ใหญ่ดู และไม่เคยพูดถึงงูเหลือม ช้างหรือดวงดาวอีกเลย The Little Prince (1974)
The wire's showing.- ลวดโผส่ขึ้นมา Jaws (1975)
And you'd better start showing me some results... or you won't have that very much longer.คุณรีบโชว์ผลงานเร็วๆจะดีกว่า ไม่งั้นจะทำได้อีกไม่นาน Day of the Dead (1985)
I'm afraid of showing what I amกลัวจะแสดงออกมาในสิ่งที่ผมเป็น 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
It was at a closed showing of a foreign film.มันอยู่ที่การแสดงปิดของภาพยนตร์ต่างประเทศ The Russia House (1990)
- Why are you showing me these people?- ทำไมเธอถึงได้แสดงให้ฉันคนเหล่านี้หรือไม่ In the Name of the Father (1993)
What are you showing me these for?คุณมีอะไรที่แสดงให้ฉัน เหล่านี้ใช่หรือไม่ In the Name of the Father (1993)
Your balls are showing.ไข่โผล่ออกมาแหนะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
The hull's intact, but there's no gravity, and the thermal units are off-line. I'm showing deep cold.เครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน ในนั้นอากาศหนาวจัด Event Horizon (1997)
You got guts, kid, showing yourself like that. I appreciate that. I do.คุณมีความอดทน บอกตัวคุณเอง / แบบนั้น ฉันยกย่องคุณ จริงๆ City of Angels (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
showingAre you saying that our plan was accepted? I hope you're not showing me any premature happiness here.
showingBut showing off the presents could embarrass the guests who did not bring one.
showingDo you think they will invite us to the film showing?
showingEvery effort will be made to obtain tickets to his showing.
showingEveryone more or less likes showing off in public.
showingHe amused the children by showing them some magic.
showingHe had graduated from the university and was always showing off.
showingHelen Moody was noted as a tennis player for not showing any expression on the court.
showingHe's just showing off in front of the girls.
showingHe was the kind of kid who was always showing off to his classmates.
showingHow about my showing you around the town?
showingI explained the situation, as this, that and such and such, but they just nodded along without showing much interest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฉาย[N] projection, See also: showing a film, having a film show, Syn. การฉายฟิล์ม, Example: พรุ่งนี้ทางอำเภอจะจัดให้มีการฉายภาพยนต์เพื่อฉลองปีใหม่ในหมู่บ้านเรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้โอ่[adj.] (khī-ō) EN: given to showing off ; boastful ; braggard   FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; enclin à l'exagération
ขี้อวด[adj.] (khī-ūat) EN: given to showing off ; boastful ; braggart   FR: frimeur ; prétentieux
โอ่[v.] (ō) EN: brag ; boast ; talk big ; exaggerate ; be fond of showing off   FR: se vanter ; fanfaronner ; cabotiner
ยกครู[v. exp.] (yok khrū) EN: perform the ceremony of showing respects to teachers ; pay one's respect to one's teacher   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHOWING    SH OW1 IH0 NG
SHOWINGS    SH OW1 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
showing    (v) ʃˈouɪŋ (sh ou1 i ng)
showings    (n) ʃˈouɪŋz (sh ou1 i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großtuerei {f}showing off; boasting; bragging [Add to Longdo]
Verlust aufweisendshowing a loss [Add to Longdo]
herumführendshowing around [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
これ見よがし;此れ見よがし;此見よがし;是見よがし[これみよがし, koremiyogashi] (adj-no,adj-na) for show; ostentatious; flaunting; showing off [Add to Longdo]
そうにない[, souninai] (exp) (after masu-stem of verb) showing no signs of (verb); extremely unlikely to (verb) [Add to Longdo]
とどまるところを知らない;止まるところを知らない;留まるところを知らない[とどまるところをしらない, todomarutokorowoshiranai] (exp) knowing no bounds; showing no signs of stopping or slowing down [Add to Longdo]
ともあろうもの[, tomoaroumono] (exp) of all people (expression showing surprise at a high standing person's misbehavior) [Add to Longdo]
チャラチャラ[, charachara] (n,vs) messing around; showing off [Add to Longdo]
パンチラ[, panchira] (n,vs) (abbr) (from パンツをちらり) showing underwear [Add to Longdo]
プレオープン[, pureo-pun] (n) pre-opening (party or showing) [Add to Longdo]
ヘアヌード[, heanu-do] (n) nude photograph showing pubic hair (wasei [Add to Longdo]
レ点[レてん, re ten] (n) mark showing character order in Chinese texts; tick mark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 showing
   n 1: the display of a motion picture [syn: {screening},
      {showing}, {viewing}]
   2: something shown to the public; "the museum had many exhibits
     of oriental art" [syn: {display}, {exhibit}, {showing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top