ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shit

SH IH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shit-, *shit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shit(sl) เรื่องไร้สาระ (คำหยาบแสดงความโกรธ / รำคาญ), See also: เรื่องเหลวไหล
shit(n) อุจจาระ, See also: มูล, ขี้, Syn. feces, stool
shit(n) การขับถ่ายอุจจาระ
shit(n) การเสแสร้ง (คำสแลง), See also: การหลอกลวง, การโกหก
shit(vt) พูดเกินความจริง (คำสแลง), See also: พูดโกหก, พูดเท็จ, ไร้สาระ
shit(vi) ถ่ายอุจจาระ, Syn. defecate, move one's bowels
shit(int) คำอุทานแสดงความรังเกียจ ความผิดหวัง และอื่นๆ
shit on(phrv) แจ้งตำรวจ (คำสแลงต้องห้าม), See also: บอกตำรวจ, Syn. inform against
shitcan(sl) ขว้างลงถังขยะ
shitter(sl) ทวารหนัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shit(ชิท) n. อุจจาระ,การขับถ่ายอุจจาระ,การเสแสร้ง,การพูดเกิน ความจริง,การพูดเหลวไหล. vi. ถ่ายอุจจาระ. n. คำอุทานแสดงความรัง-เกียจความขยะแขยงความผิดหวังหรืออื่น ๆ
bullshit(บูล'ชิท) n. ความไร้สาระ,การพูดความจริง. interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อความไม่เห็นด้วย, Syn. nonsense
horseshitn. ความไร้สาระ,การโกหก,การพูดสุ่มสี่สุ่มห้า interj. คำอุทานที่แสดงความไม่เชื่อ,ความไม่น่าเป็นไปได้, Syn. common sense

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shit hit the fan(phrase) คำอุทานเมื่อมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้น หรือเมื่อความผิดที่ปกปิดเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ (แปลตามตัวอักษรคือ อุจจาระถูกใบพัดลมหมุนปัดกระจายไปทั่ว)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shitA shit a day keeps the doctor away.
shitHis wife caught him out with that blonde and then he was really up shit creek without a paddle.
shitI don't wanna clean up dog shit.
shitI'll kill you! Knock your block off and grind you underfoot! You shithead! Die! [XXX]
shitI sure rubbed your nose in shit.
shitIt's a living being so of course it shits.
shitShit! I've got a flat.
shitThe company was really up shit creek when a fire destroyed all their computer discs.
shitYou didn't leave me shit.
shitYour joys are counterfeit this happiness corrupt political shit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อึ(v) shit, See also: defecate, Syn. ขี้, ถ่าย, ถ่ายอุจจาระ, Notes: (ปาก)
ตายห่า(int) damn, See also: shit, Example: ตายห่า นี่มันโกงกันชัดๆ อย่างนี้ก็แย่สิ, Thai Definition: คำอุทานแสดงความรู้สึกไม่พอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้ถ่อย[ai thǿi] (x) EN: you shit !
ขี้[khī] (v) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels  FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
ว้า[wā] (interj) EN: Oh no! ; Shit! ; Damn!  FR: Merde ! (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
SHIT SH IH1 T
SHITS SH IH1 T
SHITTY SH IH1 T IY2
SHITILA SH AH0 T IH1 L AH0
SHITHEAD SH IH1 T HH EH2 D
SHITHOLE SH IH1 T HH OW2 L
SHITTING SH IH1 T IH0 NG
SHITSTORM SH IH1 T S T AO2 R M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shit (v) ʃˈɪt (sh i1 t)
shits (v) ʃˈɪts (sh i1 t s)
shitted (v) ʃˈɪtɪd (sh i1 t i d)
shitting (v) ʃˈɪtɪŋ (sh i1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
屁话[pì huà, ㄆㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] shit; nonsense, #42,656 [Add to Longdo]
石涛[Shí tāo, ㄕˊ ㄊㄠ, / ] Shitao (Chinese painter), #71,190 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
下着[したぎ, shitagi] ชุดชั้นใน
指定[してい, shitei] (vt) เลือก,กำหนด
指定席[していせき, shiteiseki] (n) ที่นั่งจอง
湿度[しつど, shitsudo] (n) ความชื้น
失業率[しつぎょうりつ, shitsugyouritsu] (n) อัตราการว่างงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
しつこい[shitsukoi, shitsukoi] (adj) ดื้อดึง, เซ้าซี้, เข้มข้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
視点[してん, shiten] TH: มุมมองหรือทัศนคติ  EN: point of view
視点[してん, shiten] TH: วิสัยทัศน์  EN: visual point
指定[してい, shitei] TH: ระบุ  EN: designation (vs)
指定[してい, shitei] TH: การระบุคุณสมบัติเฉพาะ  EN: specification
指定[してい, shitei] TH: การกำหนด  EN: assignment
下調べ[したしらべ, shitashirabe] TH: การเตรียมหาข้อมูลไว้ล่วงหน้า
親しむ[したしむ, shitashimu] TH: คุ้นเคย  EN: to be intimate with
親しむ[したしむ, shitashimu] TH: สนิทสนม  EN: to befriend
私邸[してい, shitei] TH: บ้านพักส่วนตัว  EN: private residence
下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] TH: บริษัทที่ทำสัญญารับเหมาะ  EN: contract company

Japanese-English: EDICT Dictionary
X指定[エックスしてい, ekkusu shitei] (adj-no,n) (See 18禁・じゅうはちきん) x-rated; x-rating [Add to Longdo]
ああした[aashita] (exp,adj-pn) (See ああいう) that sort of; like that [Add to Longdo]
あけおめことよろ;アケオメコトヨロ[akeomekotoyoro ; akeomekotoyoro] (exp) (col) (abbr) abbreviation of "akemashite omedetou, kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu" [Add to Longdo]
あっさりした[assarishita] (adj-f) simple; light; easy; openhearted; (P) [Add to Longdo]
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いらしてください[irashitekudasai] (exp) (See いらっしゃってください) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
うんこ[unko] (n,vs) (col) shit; faeces; feces; (P) [Add to Longdo]
うんち[unchi] (n,vs) (col) shit; faeces; feces; (P) [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception [Add to Longdo]
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
キャパシタ[きゃぱした, kyapashita] capacitor [Add to Longdo]
キャパシタンス[きゃぱしたんす, kyapashitansu] capacitance [Add to Longdo]
コードセンシティブ[こーどせんしていぶ, ko-dosenshiteibu] code-sensitive (an) [Add to Longdo]
コンテクストセンシティブ[こんてくすとせんしていぶ, kontekusutosenshiteibu] context-sensitive (an) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下唇[したくちびる, shitakuchibiru] Unterlippe [Add to Longdo]
下唇[したくちびる, shitakuchibiru] Unterlippe [Add to Longdo]
下町[したまち, shitamachi] Geschaefts-u.Vergnuegungsviertel, tiefergelegener_Stadtteil [Add to Longdo]
下相談[したそうだん, shitasoudan] Vorbesprechung [Add to Longdo]
下着[したぎ, shitagi] Unterwaesche [Add to Longdo]
下請け[したうけ, shitauke] Nebenvertrag, Zulieferung, Zulieferungsvertrag [Add to Longdo]
仕手[して, shite] Hauptdarsteller (im No usw.) [Add to Longdo]
仕立て屋[したてや, shitateya] Schneider [Add to Longdo]
使徒[しと, shito] Apostel [Add to Longdo]
失墜[しっつい, shittsui] Verlust, Einbusse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shit
   n 1: obscene terms for feces [syn: {crap}, {dirt}, {shit},
      {shite}, {poop}, {turd}]
   2: obscene words for unacceptable behavior; "I put up with a lot
     of bullshit from that jerk"; "what he said was mostly bull"
     [syn: {bullshit}, {bull}, {Irish bull}, {horseshit}, {shit},
     {crap}, {dogshit}]
   3: a small worthless amount; "you don't know jack" [syn: {jack},
     {doodly-squat}, {diddly-squat}, {diddlysquat}, {diddly-shit},
     {diddlyshit}, {diddly}, {diddley}, {squat}, {shit}]
   4: a coarse term for defecation; "he took a shit" [syn: {shit},
     {dump}]
   5: insulting terms of address for people who are stupid or
     irritating or ridiculous [syn: {asshole}, {bastard},
     {cocksucker}, {dickhead}, {shit}, {mother fucker},
     {motherfucker}, {prick}, {whoreson}, {son of a bitch}, {SOB}]
   6: something of little value; "his promise is not worth a damn";
     "not worth one red cent"; "not worth shucks" [syn: {damn},
     {darn}, {hoot}, {red cent}, {shit}, {shucks}, {tinker's
     damn}, {tinker's dam}]
   v 1: give away information about somebody; "He told on his
      classmate who had cheated on the exam" [syn: {denounce},
      {tell on}, {betray}, {give away}, {rat}, {grass}, {shit},
      {shop}, {snitch}, {stag}]
   2: have a bowel movement; "The dog had made in the flower beds"
     [syn: {stool}, {defecate}, {shit}, {take a shit}, {take a
     crap}, {ca-ca}, {crap}, {make}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top