ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shirk

SH ER1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shirk-, *shirk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shirk(vt) หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, evade, neglect, Ant. attend
shirker(n) ผู้หลีกเลี่ยง
shirk one's duty(idm) ละเลยหน้าที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shirk(เชิร์ค) vt. หนีงาน,หนีภาระหน้าที่,หนีความรับผิดชอบ., Syn. soldier, malinger
shirker(เชิร์ค'เคอะ) n. ผู้หนีงาน,ผู้หนีความรับผิดชอบ, Syn. idler, slacker, quitter

English-Thai: Nontri Dictionary
shirk(vt) ปัดภาระ,เลี่ยงหน้าที่,หนีงาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โยน(v) shift, See also: shirk, avoid, dodge, evade, Syn. ปัด, Example: สิ่งต่างๆ เหล่านี้ยังเป็นแพะรับบาปสำหรับให้คนโยนความผิดมาให้, Thai Definition: ปัดให้พ้นตัวไป
หลบมุม(v) shirk, Syn. หลบ, หลบเลี่ยง, หลบฉาก, หลีกเลี่ยง, Ant. เข้าร่วม, Example: พอมีงานเข้ามาเขาเป็นต้องหลบมุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี่ยงบ่าย[bīengbāi] (v) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively  FR: éviter ; esquisser
บิดพลิ้ว[bitphliū] (v) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk
เก[kē] (v) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent  FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)
เลี่ยงความรับผิดชอบ[līeng khwām rapphitchøp] (v, exp) EN: avoid responsibility ; evade one's responsibility ; shirk one's responsibility  FR: échapper à ses responsabilités ; fuir ses responsabilités
โยน[yōn] (v) EN: shift ; shirk ; avoid ; dodge ; evade  FR: éluder ; esquiver ; éviter ; échapper à

CMU English Pronouncing Dictionary
SHIRK SH ER1 K
SHIRKED SH ER1 K T
SHIRKEY SH ER1 K IY0
SHIRKING SH ER1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shirk (v) ʃˈɜːʳk (sh @@1 k)
shirks (v) ʃˈɜːʳks (sh @@1 k s)
shirked (v) ʃˈɜːʳkt (sh @@1 k t)
shirker (n) ʃˈɜːʳkər (sh @@1 k @ r)
shirkers (n) ʃˈɜːʳkəz (sh @@1 k @ z)
shirking (v) ʃˈɜːʳkɪŋ (sh @@1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推委[tuī wěi, ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, ] shirking responsibilities; to blame others; to pass the buck; to unload one's responsibilities, #76,346 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
忌避[きひ, kihi] (n,vs) (1) evasion; shirking; avoidance; (2) challenge; (taking) exception; (P) [Add to Longdo]
責任を逃れる[せきにんをのがれる, sekininwonogareru] (exp,v1) (See 責任を避ける・せきにんをさける) to shirk one's responsibility [Add to Longdo]
責任を避ける[せきにんをさける, sekininwosakeru] (exp,v1) to shirk a responsibility [Add to Longdo]
責任回避[せきにんかいひ, sekininkaihi] (n,vs) avoidance of responsibility; shirking (one's) responsibility [Add to Longdo]
怠る[おこたる, okotaru] (v5r,vt) (See 怠ける) to be negligent in doing something; to shirk; to be off one's guard; (P) [Add to Longdo]
踏み倒す[ふみたおす, fumitaosu] (v5s,vt) (1) to trample underfoot; to kick down; (2) to bilk; to shirk payment; to jump a bill [Add to Longdo]
狡ける[ずるける, zurukeru] (v1,vi) (1) (uk) to shirk one's duties; to be idle; to play truant; (2) (uk) to come loose; to come undone; to get untied [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shirk
   v 1: avoid (one's assigned duties); "The derelict soldier
      shirked his duties" [syn: {fiddle}, {shirk}, {shrink from},
      {goldbrick}]
   2: avoid dealing with; "She shirks her duties"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top