ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shining

SH AY1 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shining-, *shining*, shin
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shining(adj) เปล่งปลั่ง, See also: เป็นประกาย, สว่าง, สุกใส, Syn. gleaming, luminous, radiant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shining(ไช'นิง) adj. เปล่งปลั่ง,โชติช่วง,แวววาว,ระยิบระยับ,สุกใส,ส่องแสง,ส่องสว่าง,รุ่งโรจน์., See also: shiningly adv., Syn. outstanding

English-Thai: Nontri Dictionary
shining(adj) แวววาว,ส่องแสง,โชติช่วง,เปล่งเปลั่ง,ระยิบระยับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shiningA full moon is shining bright in the sky.
shiningAll of you in my memory is still shining in my heart.
shiningHe came into the room with his eyes shining.
shiningHe came in with his eyes shining.
shiningHe came out of the room with his eyes shining.
shiningHe listened to the story with his eyes shining.
shiningHe talked with his eyes shining.
shiningHe was listening to me with his eyes shining.
shiningIf the sun were to stop shining, all living things would die.
shiningIt was shining in the sky.
shiningMany stars were shining in the heavens.
shiningQuasars are brilliantly shining heavenly bodies that are extremely far away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือง(adj) shining, See also: glowing, bright, glittering, brilliant, fluorescent, Syn. สุกสว่าง, สุกใส, เรืองรอง, Ant. มืด, Example: ท้องฟ้าแห่งความหวังก็ดูจะมีทางทอแสงเรืองได้
ปลั่ง(adj) shining, See also: glowing, brilliant, Syn. ผ่องใส, มีน้ำมีนวล, Example: เพชรน้ำงามจะมีประกายสุกปลั่งแวววับ
แผ้ว(adj) glowing, See also: shining, irradiate, clear, flat, clean, Syn. สดใส, สะอาด, หมดจด, บริสุทธิ์, Ant. เศร้า, หมอง, Example: ท่านชอบเด็กที่มีหน้าตาแผ้วผ่องใส มองแล้วสบายตา, Thai Definition: ที่ปราศจากมลทิน, ที่ไม่ขุ่นมัว
พิโลน(adj) shining, See also: lustrous, bright, Syn. สุกใส, Thai Definition: ที่เปล่งประกายผุดผ่อง
แพร้ว(adj) shining, See also: luminous, dazzling, glittering, Syn. แพรว, แวววาว, แพรวพราว, Thai Definition: แวววาว, มีแสงวับๆ วาบๆ
แพรวพราย(adj) glittering, See also: shining, bright, sparkling, luminous, twinkling, flashing, Syn. พรายแพรว, พราวแพรว, Example: พระนางประดับองค์ด้วยเครื่องเพชรแพรวพราย, Thai Definition: เลื่อม, แวววาว, พรายๆ
ถ่อง(adj) bright, See also: shining, brilliant, clear, distinct, positive, confident, Syn. งาม, อร่าม, แจ่มใส, รุ่งเรือง, ชัด, จะแจ้ง, Thai Definition: สว่างเป็นประกาย, Notes: (กวี)
ดำขลับ(adj) raven, See also: shining black, glossy black, Syn. ดำขำ, ดำสนิท, Example: สาวน้อยวัย 15 ปีผิวเข้มตาคมผมดำขลับพิชิตตำแหน่งนางงามสงกรานต์
สดใส(adj) bright, See also: shining, vivid, Syn. สว่าง, เจิดจ้า, Example: ผีเสื้อในวงศ์นี้มีสีสดใส
เหน่ง(adj) shining, See also: bright, glistering, clear, Syn. ใส, เป็นมัน, Example: ใครๆ ก็ชอบล้อหัวเหน่งของเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วง[chūang] (adj) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining  FR: brillant ; lumineux
ดำขลับ[dam khlap] (x) EN: raven ; shining black ; glossy black  FR: noir brillant ; de jais
จัดจ้า[jatjā] (v) EN: be bright ; be shining ; be radiant
เรือง[reūang] (adj) EN: shining ; glowing ; bright ; glittering ; brilliant ; fluorescent  FR: brillant ; luisant
สว่าง[sawāng] (x) EN: bright ; brilliant ; luminous ; shining ; dazzling ; blazing  FR: brillant ; lumineux ; clair ; éclatant ; radieux
แวววาว[waēowāo] (adj) EN: glittering ; glistening ; sparkling ; twinkling ; shining
ยอง[yøng] (adv) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously

CMU English Pronouncing Dictionary
SHINING SH AY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shining (v) ʃˈaɪnɪŋ (sh ai1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, / ] shining metal, #25,739 [Add to Longdo]
白花花[bái huā huā, ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄚ, ] shining white, #34,913 [Add to Longdo]
皎洁[jiǎo jié, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, ] shining clean; bright (moonlight), #43,916 [Add to Longdo]
彪炳[biāo bǐng, ㄅㄧㄠ ㄅㄧㄥˇ, ] shining; splendid, #72,057 [Add to Longdo]
崭亮[zhǎn liàng, ㄓㄢˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] shining; brilliant, #426,727 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lichtgestalt {f}shining ligh [Add to Longdo]
Rosenschillerkolibri {m} [ornith.]Shining Sunbeam [Add to Longdo]
Goudotkolibri {m} [ornith.]Shining Green Hummingbird [Add to Longdo]
Glanzmonarch {m} [ornith.]Shining Flycatcher [Add to Longdo]
Glanznektarvogel {m} [ornith.]Shining Sunbird [Add to Longdo]
Azurnaschvogel {m} [ornith.]Shining Honeycreeper [Add to Longdo]
Weberstar {m} [ornith.]Shining Starling [Add to Longdo]
Glanzdrongo [ornith.]Shining Drongo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウラウラ;うらうら[uraura ; uraura] (adv-to) (on-mim) gently and clearly shining (like the sun in springtime) [Add to Longdo]
シャイニング[shainingu] (n) shining [Add to Longdo]
ピカッと;ぴかっと[pikatsu to ; pikatto] (adv,vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining) [Add to Longdo]
マシニングセンター[mashiningusenta-] (n) machining center [Add to Longdo]
一人舞台;独り舞台[ひとりぶたい, hitoributai] (n) performing solo (by oneself); having the stage to oneself; being in sole command; eclipsing (outshining) the others; field of activity in which one is unrivaled (unrivalled) [Add to Longdo]
映射[えいしゃ, eisha] (n,vs) (obsc) reflecting; shining [Add to Longdo]
赫然[かくぜん, kakuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) violent and angry; (2) shining; glittering; sparkling [Add to Longdo]
光輝有る[こうきある, koukiaru] (exp) brilliant; shining; splendid; glorious [Add to Longdo]
光照[こうしょう, koushou] (n) shining [Add to Longdo]
光耀[こうよう, kouyou] (n) (arch) shining; glittering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shining
   adj 1: marked by exceptional merit; "had shining virtues and few
       faults"; "a shining example"
   2: made smooth and bright by or as if by rubbing; reflecting a
     sheen or glow; "bright silver candlesticks"; "a burnished
     brass knocker"; "she brushed her hair until it fell in
     lustrous auburn waves"; "rows of shining glasses"; "shiny
     black patents" [syn: {bright}, {burnished}, {lustrous},
     {shining}, {shiny}]
   3: reflecting light; "glistening bodies of swimmers"; "the
     horse's glossy coat"; "lustrous auburn hair"; "saw the moon
     like a shiny dime on a deep blue velvet carpet"; "shining
     white enamel" [syn: {glistening}, {glossy}, {lustrous},
     {sheeny}, {shiny}, {shining}]
   n 1: the work of making something smooth and shiny by rubbing or
      waxing it; "the shining of shoes provided a meager living";
      "every Sunday he gave his car a good polishing" [syn:
      {shining}, {polishing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top