ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shine

SH AY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shine-, *shine*
Possible hiragana form: しね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shine(vi) ส่องแสง, See also: โชติช่วง
shine(vt) ทำให้ส่องแสง, See also: ทำให้สุกใส
shine at(phrv) เก่งในเรื่อง, See also: เชี่ยวชาญใน, ฉลาดในเรื่อง, Syn. shine in
shine on(phrv) ฉายบน, See also: สาดลงบน, พาดลงบน, Syn. shine over, shine upon
shine out(phrv) สาดออกมา, See also: ฉายออกมา
shine over(phrv) ฉายบน, See also: สาดลงบน, พาดลงบน, Syn. shine on
shine upon(phrv) ฉายบน, See also: สาดลงบน, พาดลงบน, ส่องลงบน, Syn. shine on
shine with(phrv) ระยิบระยับด้วย, See also: เป็นประกายด้วย, วิบวับด้วย, Syn. glow with, kindle with
shine up to(phrv) เอาอกเอาใจ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. make up to, play up to, suck up to
shine through(phrv) ส่องผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shine(ไชนฺ) {shone/shined,shone/shined,shining,shines} vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) ส่องแสง,ส่องสว่าง,ส่องแสงระยิบระยับ,เปล่งปลั่ง,สุกใส,โชติช่วง,ดีกว่า,เงาวาว,แสงอาทิตย์,ท้องฟ้าแจ่มใส,การขัดรองเท้าให้เป็นเงามัน, Syn. beam, excel brilliance
monkeyshine(มัง'คีไชน์) n. การเล่นพิเรน,การกระทำที่ไม่ค่อยสุจริต
moonshine(มูน'ไชนฺ) n. เหล้าเถื่อน,แสงจันทร์,การพูดหรือความคิดที่เหลวไหล,ความเหลวไหล,ความไร้สาระ, Syn. nonsense
moonshiner(มูน'ไชเนอะ) n. ผู้กลั่นหรือทำเหล้าเถื่อน
outshine(เอาทฺไชน') v. (ทำให้) วาวกว่า,แวววาวกว่า,สว่างไสวกว่า,ดีกว่า,เด่นกว่า,เลิศกว่า., Syn. surpass
shoeshine(ชู'ไชน) n. การขัดรองเท้า,ความเป็นมันเงาของรองเท้าจากการขัด
sunshine(ซัน'ไชนฺ) n. การส่องสว่างของดวงอาทิตย์,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความสุขสบาย,แหล่งความสุข,แหล่งความร่าเริง,อากาศที่ปลอดโปร่ง,ความผ่องใส., See also: sunshiny adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
shine(n) ความสุกใส,แสงสว่าง,ความเปล่งปลั่ง,ความแวววาว
shine(vi) ส่องแสงระยิบระยับ,เป็นมันวาว,โชติช่วง,สุกใส
moonshine(n) แสงจันทร์,เรื่องเหลวไหล,การพูดไร้สาระ,เหล้าเถื่อน
outshine(vi) เด่นกว่า,แวววาวกว่า,มีแสงมากกว่า,สว่างไสวกว่า
sunshine(n) แสงแดด,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความผ่องใส

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shine for me again Little Princeเปล่งประกายอีกสักครั้งเถอะ เจ้าชายตัวน้อย The Little Prince (1974)
Shine for me again Little Princeเปล่งประกายอีกสักครั้งเถอะ เจ้าชายตัวน้อย The Little Prince (1974)
How come the sun didn't use to shine in here?ทําไมเเดดไม่เคยส่องมาในนี่นะ Jaws (1975)
We were in this bar in Saigon, and this kid comes up, this kid carrying a shoe shine box.พวกเราอยู่ในบาร์ในไซ่ง่อนและเด็กคนหนึ่งขึ้นมา เด็กแบกกล่องขัดรองเท้า First Blood (1982)
Shine your light on his face.เปล่งแสงของคุณบนใบหน้า ของเขา 2010: The Year We Make Contact (1984)
If I was gonna break your balls, I'd say, "Go get your shine box. "ถ้าจะกวนประสาทนาย ฉันจะพูด "ไปขัดรองเท้าไป" Goodfellas (1990)
I don't shine shoes anymore.ฉันไม่ได้ขัดรองเท้าแล้ว Goodfellas (1990)
Now go home and get your fucking shine box.มึงกลับบ้านไปขัดรองเท้าต่อไป Goodfellas (1990)
I want these trees cut back so the lights can shine onto the property.ตัดต้นไม้พวกนี้ให้แสงลอดลงมาได้ The Bodyguard (1992)
And shine my shoes. I want 'em looking like mirrors.และส่องแสงรองเท้าของฉัน ฉันต้องการ 'em มองเช่นกระจก The Shawshank Redemption (1994)
You shine up like a new penny.เธอฉายแสงยังกะเหรียญเงินใหม่ Titanic (1997)
Shine up my old brown shoes!Shine up my old brown shoes 10 Things I Hate About You (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shineA customer is having his shoes shined on a slapped-together stand.
shineGive my shoes a good shine.
shineHe gave a good shine to my shoes.
shineHe'll be there, rain or shine.
shineHe shined his shoes.
shineHow does the moon shine at night?
shineIf you wash it, your car will shine in the sun.
shineI'll be there rain or shine.
shineI make it a point to shine my shoes before I go to bed.
shineI take my dog for a walk, rain or shine.
shineIt doesn't whether it rains or shines.
shineIt shines on the beautiful sea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉายแวว(v) shine, See also: glitter, Example: ดวงตาของหญิงคนนั้นฉายแววปริวิตกเล็กน้อย
ระยับ(adj) shine, See also: glitter, twinkle, sparkle, brilliant, Syn. แพรวพราว, พราวแพรว, ระยิบ, ระยิบระยับ, Example: ตาของเขาเป็นประกายวับๆ ราวดวงดาวระยับในคืนเดือนมืด, Thai Definition: ลักษณะที่มีประกายขึ้นมาแล้วหายไปสลับกัน
ส่อง(v) shine, See also: illuminate, shed, emit, throw, Example: ความรู้เปรียบเสมือนโคมไฟส่องทางไปสู่ที่หวัง, Thai Definition: ฉายแสง
ส่องสว่าง(v) illuminate, See also: shine, light up, brighten, Ant. มืดมัว, Example: โคมไฟบนโต๊ะเขียนหนังสือยังคงส่องสว่างอยู่
สุกปลั่ง(v) shine, See also: be bright, be shinning, be lustrous, glow, gleam, be radiant, shimmer, Syn. อร่าม, แวววาว, Ant. หม่น, Example: ทองคำบริสุทธิ์นั้นสุกปลั่ง ไม่มีโลหะอื่นใดเปรียบ, Thai Definition: มันเป็นเงาวาวคล้ายทองเหลืองที่ถูกขัดถู
เปล่งรัศมี(v) glow, See also: shine, gleam, glimmer, brighten, Example: สร้อยทองเปล่งรัศมีเหลืองอร่ามอยู่ที่ลำคอของชายคนนั้น
จรัสแสง(v) shine, See also: glow, glitter, glisten, radiate, beam, flash, twinkle, sparkle, glare, Syn. เปล่งแสง, ฉายแสง, Example: ดาวบนฟ้าจรัสแสงแข่งกันสว่างใสไปทั่วท้องฟ้า, Thai Definition: ฉายแสงออกมาอย่างสดใสสว่างแจ่มแจ้ง
เปล่ง(v) shine, See also: radiate, glow, illuminate, emit, irradiate, Syn. ส่งแสง, ส่องแสง, ฉาย, Example: รอบๆ องค์พระปฏิมากรจะปรากฏเส้นรัศมีเปล่งออกมาจากองค์พระ
เปล่งประกาย(v) radiate, See also: shine, glisten, glister, flash, gleam, sparkle, twinkle, Syn. ฉายแสง, ขับแสง, แผ่รัศมี, เปล่งรัศมี, ส่งประกาย, ส่องแสง, Ant. หมอง, Example: ขนรอบคอของนกน้อยเปล่งประกายวาม, Thai Definition: สะท้อนแสงจากสิ่งที่เป็นมันเป็นเงา
เปล่งปลั่ง(v) glow, See also: shine, bright, radiant (of look), glow (with health), lustrous, Syn. สดใส, ผ่องแผ้ว, ผ่อง, ผุดผ่อง, ผ่องใส, ปลั่ง, Ant. หมอง, Example: หน้าของเธอเปล่งปลั่งขึ้นมากเพราะกำลังมีครรภ์, Thai Definition: มีน้ำมีนวลดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาย[chāi] (v) EN: shine ; emit ; radiate ; illuminate ; light up  FR: éclairer ; rayonner
แดด[daēt] (n) EN: sunlight ; sun ; sunshine  FR: soleil [m] ; lumière du soleil [f]
ขัดเงา[khat-ngao] (v) EN: polish ; burnish ; furbish ; shine ; brighten ; wax  FR: polir ; faire briller ; cirer
ขัดรองเท้า[khat røngthāo] (v, exp) EN: polish the shoes ; shine the shoes  FR: cirer les chaussures
เลื่อม[leūam] (v) EN: shine ; glow
หงาย[ngāi] (v) EN: shine ; wax
เปล่ง[pleng] (v) EN: shine ; glow  FR: luire ; briller
เปล่งปลั่ง[plengplang] (v) EN: glow ; shine ; bright
เรือง[reūang] (v) EN: glow ; shine  FR: briller ; luire
รุ่งเรือง[rungreūang] (v) EN: shine ; prosper ; thrive ; become a success ; flourish ; progress ; be prosperous  FR: prospérer ; être florissant

CMU English Pronouncing Dictionary
SHINE SH AY1 N
SHINED SH AY1 N D
SHINER SH AY1 N ER0
SHINES SH AY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shine (v) ʃˈaɪn (sh ai1 n)
shines (v) ʃˈaɪnz (sh ai1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
照射[zhào shè, ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, ] shine; irradiate, #8,370 [Add to Longdo]
发光[fā guāng, ㄈㄚ ㄍㄨㄤ, / ] shine, #11,958 [Add to Longdo]
照耀[zhào yào, ㄓㄠˋ ㄧㄠˋ, 耀] shine; illuminate, #16,266 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
しなしな;しねしね[shinashina ; shineshine] (adv,adv-to,vs) (on-mim) soft and elastic; plexible; pliant [Add to Longdo]
アサシネイション[asashineishon] (n) assassination [Add to Longdo]
アサシネイト[asashineito] (vs) assassinate [Add to Longdo]
インシネレタ;インシネレター[inshinereta ; inshinereta-] (n) incinerator [Add to Longdo]
サイネリア;シネラリア;シネラリヤ[saineria ; shineraria ; shinerariya] (n) cineraria [Add to Longdo]
サンシャイン[sanshain] (n) sunshine; (P) [Add to Longdo]
サンシャインフィッシュ;キオスズメダイ[sanshainfisshu ; kiosuzumedai] (n) sunshinefish (Chromis insolata); olive chromis [Add to Longdo]
シネカメラ[shinekamera] (n) cinecamera [Add to Longdo]
シネクティクス[shinekuteikusu] (n) synectics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shine
   n 1: the quality of being bright and sending out rays of light
      [syn: {radiance}, {radiancy}, {shine}, {effulgence},
      {refulgence}, {refulgency}]
   v 1: be bright by reflecting or casting light; "Drive carefully
      --the wet road reflects" [syn: {reflect}, {shine}]
   2: emit light; be bright, as of the sun or a light; "The sun
     shone bright that day"; "The fire beamed on their faces"
     [syn: {shine}, {beam}]
   3: be shiny, as if wet; "His eyes were glistening" [syn:
     {glitter}, {glisten}, {glint}, {gleam}, {shine}]
   4: be distinguished or eminent; "His talent shines"
   5: be clear and obvious; "A shining example"
   6: have a complexion with a strong bright color, such as red or
     pink; "Her face glowed when she came out of the sauna" [syn:
     {glow}, {beam}, {radiate}, {shine}]
   7: throw or flash the light of (a lamp); "Shine the light on
     that window, please"
   8: touch or seem as if touching visually or audibly; "Light fell
     on her face"; "The sun shone on the fields"; "The light
     struck the golden necklace"; "A strange sound struck my ears"
     [syn: {fall}, {shine}, {strike}]
   9: experience a feeling of well-being or happiness, as from good
     health or an intense emotion; "She was beaming with joy";
     "Her face radiated with happiness" [syn: {glow}, {beam},
     {radiate}, {shine}]
   10: make (a surface) shine; "shine the silver, please"; "polish
     my shoes" [syn: {polish}, {smooth}, {smoothen}, {shine}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top