ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sheriff

SH EH1 R AH0 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sheriff-, *sheriff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sheriff(n) นายอำเภอ
sheriffs badge(sl) ทวารหนัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sheriff(เชอ'รีฟ) n. นายอำเภอ, (อเมริกา) เจ้าพนักงานปราบปรามผู้ร้าย, See also: sheriffdom n.
undersheriff(อัน'เดอะเ?'ริฟ) n. ผู้ช่วยนายอำเภอ,รองนายอำเภอ,รองผู้ว่าการแคว้นหรือมลฑล., See also: undersheriffship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sheriff(n) นายอำเภอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sheriffนายอำเภอ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sheriffThe sheriff beat the suspect until he was almost dead.
sheriffThe sheriff established order in the town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นายอำเภอ(n) sheriff, See also: district-chief officer, Example: นายอำเภอคนใหม่เป็นที่รักของชาวบ้าน เพราะมีความยุติธรรมและความจริงใจต่อทุกคน, Count Unit: คน, Thai Definition: เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ซึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอำเภอ และรับผิดชอบในการบริการราชการของอำเภอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นายอำเภอ[nāi amphoē] (n, exp) EN: district officer ; chief of a district ; sheriff  FR: sous-préfet [m] ; chef de district [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHERIFF SH EH1 R AH0 F
SHERIFF SH EH1 R IH0 F
SHERIFFS SH EH1 R AH0 F S
SHERIFF'S SH EH1 R AH0 F S
SHERIFF'S SH EH1 R IH0 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sheriff (n) ʃˈɛrɪf (sh e1 r i f)
sheriffs (n) ʃˈɛrɪfs (sh e1 r i f s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
郡治安官[jùn zhì ān guān, ㄐㄩㄣˋ ㄓˋ ㄢ ㄍㄨㄢ, ] sheriff [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sheriff {m}sheriff [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シェリフ[shierifu] (n) sheriff [Add to Longdo]
郡保安官[ぐんほあんかん, gunhoankan] (n) county sheriff [Add to Longdo]
州長官[しゅうちょうかん, shuuchoukan] (n) sheriff [Add to Longdo]
保安官[ほあんかん, hoankan] (n) peace officer; sheriff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sheriff
      n 1: the principal law-enforcement officer in a county

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top