ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shave

SH EY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shave-, *shave*
Possible hiragana form: しゃう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shave(vi) โกน, See also: โกนด้วยมีดโกน, Syn. mow, shorten
shave(vt) โกน, See also: โกนด้วยมีดโกน, Syn. mow, shorten
shave(vt) ลดปริมาณ, See also: ลดราคา, ลด, Syn. lower, reduce, Ant. increase
shave(n) มีดโกน, See also: เครื่องขูด, กบไสไม้
shave(n) การโกน
shaver(n) มีดโกนไฟฟ้า, See also: มีดโกน, เครื่องไส, เครื่องโกน, Syn. razor
shaver(n) เด็กหนุ่ม (คำไม่เป็นทางการ), See also: หนุ่มน้อย
shave off(phrv) โกนออก, Syn. shave away

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shave(เชฟว) {shaved,shaved/shaven,shaving,shaves} vt.,vi. โกน,โกนด้วยมีดโกน,ทำให้โกร๋น,ทำให้โล้น,ผ่านไป,เฉียด,แฉลบ,ขูด,ลอก,ตัด,ลดราคา,ชิง,รีดนาทาเร้น,เหนือกว่าเล็กน้อย. n. การโกน,แผ่นบาง,มีดโกน,กบไสไม้,เครื่องขูด,เครื่องตัดเป็นแผ่นบาง, See also: shavab
shaveling(เชฟว'ลิง) n. วัยรุ่น,คนที่ถูกโกนผมจนเกลี้ยง,พระที่โกนหัว,คนหัวโล้น
shaven(เช'เวิน) v. กริยาช่อง 3 ของ shave adj. โกนแล้ว,ตัดเรียบ,เกลี้ยงเกลา
shaver(เช'เวอะ) n. ผู้โกน,เครื่องโกน,มีดโกน,มีดโกนไฟฟ้า,มีดไสกบ,เครื่องไสกบ,เด็กผู้ชาย,อ้ายหนุ่ม,ผู้ตัดราคา,ผู้กรรโชก, Syn. electric razor
clean-shavenadj. ซึ่งโกนหนวด,โกนเคราเสียเกลี้ยง
close shaven. การโกนหนวดโกนเคราอย่างหมดจด,การหลบหนีได้อย่างหวุดหวิด
spokeshave(สโพค'เชฟว) n. กบไส (เป็นเครื่องมือช่างไม้ที่มีใบพัดอยู่ตรงกลางสำหรับไสขอบโค้ง)

English-Thai: Nontri Dictionary
shave(n) การไสไม้,การโกน,เครื่องขูด
shave(vt) เฉียด,โกน,แฉลบ,ทำให้โกร๋น,ขูด,ลอก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shave ice[เชฟ-ไอซ์] น้ำแข็งใส

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shaveA barber is a man who shaves and cuts men's hair.
shaveA shave, please.
shaveA typical nurse will put urinal bottle to dick, and shave down there for surgery! [XXX]
shaveDo you also want a shave?
shaveHe got up quickly, splashed cold water on his face, brushed his teeth, and shaved.
shaveHe shaved his mustache off.
shaveHe shaves with an electric razor every morning.
shaveHis car shaved the wall of the tunnel.
shaveI bought a new shaver.
shaveIf a door doesn't fit you might have to shave off a bit of the wood until it closes properly.
shaveI got a shave and a haircut.
shaveI had a close shave.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีดโกนหนวดไฟฟ้า(n) shaver, See also: electric razor, Example: แบตเตอร์รี่ชนิดนี้สามารถยืดอายุการใช้งานของมีดโกนหนวดไฟฟ้าได้ยาวนานขึ้น, Thai Definition: เครื่องมือใช้สำหรับโกนหนวดที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
กล้อน(v) shave, See also: cut off, Example: แต่ก่อนทาสถูกทำโทษโดยการกล้อนศีรษะ, Thai Definition: โกนผมหรือตัดผมจนสั้นติดหนังศีรษะ
ถาก(v) bark, See also: shave off, whittle, trim off, Example: ช่างแกะสลักถากไม้ เพื่อนำมาแกะช้าง, Thai Definition: ฟันเอาเปลือกหรือส่วนนอกออก
แถก(v) shave, See also: shape roughly, Syn. ถาก, Example: ผมมัวแต่ก้มหน้าอ่านหนังสือ พอเงยหน้ามองกระจกปรากฏว่าช่างแถกผมไปครึ่งหัวแล้ว, Thai Definition: โกนผมพอให้เสร็จๆ ไป
แฉลบ(v) ricochet, See also: shave, skim over, scrape, Syn. แล่นแฉลบ, เฉียด, เฉียดฉิว, Example: กระสุนแฉลบจากกำแพงเข้าไปในหน้าต่างบ้านของเขา
กัน(v) shave, See also: trim, Example: ฉันกันคิ้วที่รุงรังออก, Thai Definition: โกนให้เป็นเขตเสมอ
กันต์(v) shave, See also: trim, cut, Syn. ตัด, โกน, Example: แม่กันต์ผมให้น้อง, Notes: บาลี
กันผม(v) trim, See also: shave, Syn. โกน, Example: ช่างตัดผมกันผมที่ยาวไม่เป็นทรง
โกน(v) shave (off), Syn. ตัด, กล้อน, Example: ตอนเช้าก่อนออกนอกบ้านควรโกนหนวดโกนเคราให้ดูสะอาดสะอ้าน, Thai Definition: ตัดผมหรือขนในร่างกายโดยใช้คมมีดกวาดที่โคนใกล้ผิวหนัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวโล้น[hūalōn] (n) EN: shaven head ; bald head  FR: crâne rasé [m] ; tête d'oeuf (fam.) [f]
กัน[kan] (v) EN: shave ; trim  FR: tailler légèrement ; égaliser
เครื่องโกนหนวด[khreūang kōn nūat] (n, exp) EN: electric shaver  FR: rasoir électrique [m]
โกน[kōn] (v) EN: shave  FR: raser ; couper
โกนหนวด[kōn nūat] (v) EN: shave  FR: se raser ; raser
โล้น[lōn] (adj) EN: bald ; hairless ; shaven  FR: rasé ; tondu ; chauve
ถาก[thāk] (v) EN: hoe ; hew ; chip ; chop ; bark ; shave off ; whittle ; trim off  FR: dégrossir ; dégauchir ; équarrir

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAVE SH EY1 V
SHAVED SH EY1 V D
SHAVEN SH EY1 V AH0 N
SHAVER SH EY1 V ER0
SHAVES SH EY1 V Z
SHAVERS SH EY1 V ER0 Z
SHAVELSON SH EY1 V AH0 L S IH0 N
SHAVELSON SH AE1 V AH0 L S IH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shave (v) ʃˈɛɪv (sh ei1 v)
shaved (v) ʃˈɛɪvd (sh ei1 v d)
shaven (v) ʃˈɛɪvn (sh ei1 v n)
shaver (n) ʃˈɛɪvər (sh ei1 v @ r)
shaves (v) ʃˈɛɪvz (sh ei1 v z)
shavers (n) ʃˈɛɪvəz (sh ei1 v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tì, ㄊㄧˋ, / ] shave; to weed, #18,772 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P) [Add to Longdo]
くりくり[kurikuri] (adj-f) big and round (e.g. eyes, shaven head, etc.) [Add to Longdo]
そり上げる;剃り上げる[そりあげる, soriageru] (v1) to shave off [Add to Longdo]
アフターシェーブローション[afuta-shie-buro-shon] (n) after-shave lotion [Add to Longdo]
シェーバー[shie-ba-] (n) shaver; (P) [Add to Longdo]
スキンヘッド[sukinheddo] (n) (1) shaved head (from skinhead); person with a shaved head; (2) skinhead (shaved-headed member of a subculture often associated with Neo-nazism) [Add to Longdo]
パイパン[paipan] (n) shaved female pubic area [Add to Longdo]
円顱[えんろ, enro] (n) tonsure; shaven head [Add to Longdo]
月代[さかやき;つきしろ, sakayaki ; tsukishiro] (n) (arch) shaved part of the forehead [Add to Longdo]
[さく, saku] (n) plane; sharpen; whittle; pare; shave (leather); scrape off; crossout; reduce; curtail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shave
   n 1: the act of removing hair with a razor [syn: {shave},
      {shaving}]
   v 1: remove body hair with a razor
   2: cut closely; "trim my beard" [syn: {shave}, {trim}]
   3: cut the price of [syn: {shave}, {knock off}]
   4: cut or remove with or as if with a plane; "The machine shaved
     off fine layers from the piece of wood" [syn: {plane},
     {shave}]
   5: make shavings of or reduce to shavings; "shave the radish"
   6: touch the surface of lightly; "His back shaved the counter in
     passing"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top