ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sharply

SH AA1 R P L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sharply-, *sharply*, sharp
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sharplyCompared with the level of a year ago, the price is sharply lower.
sharplyCorporate earnings in the first quarter improved sharply.
sharplyHe looked sharply at me over his spectacles.
sharplyHideo turned the steering wheel sharply to avoid the bicyclist.
sharplyIndustrial production in July rose sharply.
sharplyPlant growth and productivity react sharply to a complex combination of temperature and moisture.
sharplyShe pinched my arm sharply.
sharplyThanks to the heavy rain, vegetable prices rose sharply.
sharplyThe airplane climbed sharply.
sharplyThe bus stopped sharply.
sharplyThe company's fourth quarter results sharply improved from the preceding quarter.
sharplyThe path turns sharply at the bridge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผ็ดร้อน(adv) sharply, See also: harshly, severely, , Syn. pungently, Ant. รุนแรง, Thai Definition: ทั้ง 2 ฝ่าย ต่างก็ต่อสู้ด้วยคารมกันอย่างเผ็ดร้อน, Notes: อย่างรุนแรง
อย่างรวดเร็ว(adv) increasingly, See also: sharply, dramatically, Syn. อย่างเร็ว, ฉับพลัน, Example: ความต้องการใช้รถยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ราคารถยนต์มีราคาขายสูงขึ้น
เฉียบขาด(adv) sharply, See also: resolutely, absolutely, decisively, Syn. เด็ดขาด, Ant. โลเล, ลังเล, Example: เขาเป็นผู้นำที่มีความเชื่อมั่น สามารถตัดสินใจได้เฉียบขาดถูกต้องทันท่วงที
สูงชัน(adj) steep, See also: sharply-sloping, Ant. ราบต่ำ, Example: ตามเส้นทางที่คุณขับรถไป จะมีจุดที่สามารถพักเพื่อชมความงามของทัศนียภาพบนภูเขาอันสูงชัน, Thai Definition: ลักษณะที่สูงตรงขึ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adv) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly  FR: intelligemment ; ingénieusement
เฉียบขาด[chīepkhāt] (adv) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply  FR: résolument ; rigoureusement
กระชาก[krachāk] (v) EN: pull sharply ; jerk  FR: arracher ; tirer violemment ; tirer brutalement
เผ็ดร้อน[phetrøn] (adv) EN: sharply ; harshly ; severely ; pungently
รุนแรง[runraēng] (adv) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously
สูงชัน[sūngchan] (adj) EN: steep ; sharply-sloping  FR: escarpé ; à pic

CMU English Pronouncing Dictionary
SHARPLY SH AA1 R P L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sharply (a) ʃˈaːpliː (sh aa1 p l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がたん[gatan] (adv-to,adv) (on-mim) (with a) bump; (with a) bang; (with a) crash; sharply [Add to Longdo]
はたと[hatato] (adv) suddenly; sharply (to cast a glance, to make a sound) [Add to Longdo]
スカスカ;すかすか[sukasuka ; sukasuka] (adj-na) (1) hollow; (adv,adv-to) (2) sharply; cleanly (of cutting); (3) smoothly [Add to Longdo]
激減[げきげん, gekigen] (n,vs) dropping sharply; decreasing rapidly; (P) [Add to Longdo]
差し固める;差固める[さしかためる, sashikatameru] (v1,vt) to close or shut tight; to warn sharply [Add to Longdo]
声を尖らす[こえをとがらす, koewotogarasu] (exp,v5s) to speak sharply; to sharpen one's tone; to raise one's voice [Add to Longdo]
大漁貧乏[たいりょうびんぼう, tairyoubinbou] (n) impoverishment of fishermen because of a bumper catch; decline in fishermen' s income caused by the sharply lower fish prices as a result of an overabundant catch [Add to Longdo]
転折[てんせつ, tensetsu] (n) in calligraphy, a brush movement where a horizontal line turns sharply downwards [Add to Longdo]
突兀[とっこつ, tokkotsu] (adj-t,adv-to) lofty; soaring; towering; precipitous; high and steep; sharply sticking out; jutting upward [Add to Longdo]
反発(P);反撥[はんぱつ, hanpatsu] (vs) (1) to repel; to oppose; to revolt; to react sharply (against); (n) (2) opposition; rebellion; resistance; backlash; (3) rally; recovery (e.g. in stock prices); rebound; (vs) (4) to rally; to recover; to rebound; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sharply
   adv 1: in an aggressive manner; "she was being sharply
       questioned" [syn: {aggressively}, {sharply}]
   2: in a well delineated manner; "the new style of Minoan pottery
     was sharply defined" [syn: {sharply}, {crisply}]
   3: changing suddenly in direction and degree; "the road twists
     sharply after the light"; "turn sharp left here"; "the visor
     was acutely peaked"; "her shoes had acutely pointed toes"
     [syn: {sharply}, {sharp}, {acutely}]
   4: very suddenly and to a great degree; "conditions that
     precipitously increase the birthrate"; "prices rose sharply"
     [syn: {precipitously}, {sharply}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top