ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shape

SH EY1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shape-, *shape*
Possible hiragana form: しゃぺ
English-Thai: Longdo Dictionary
shape(n) สภาพ, สุขภาพ เช่น In the middle of a very difficult period of my life, when I was in really, really bad shape, somebody very nice showed up.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shape(n) รูปร่าง, See also: สัณฐาน, รูปทรง, ทรวดทรง, โครงร่าง, รูปแบบ, ฟอร์ม, ท่าทาง, Syn. figure, form, frame, outline
shape(n) สภาพ, See also: สุขภาพ, ความสมบูรณ์
shape(vt) มีอิทธิพลต่อบางสิ่ง
shape(vt) ทำให้เป็นรูปร่าง, See also: ทำให้เป็นรูปแบบ, Syn. build, cast, make, mold, style, Ant. destroy, deconstruct
shape(vi) บังเกิดขึ้น, See also: ปรับให้เข้ารูปเข้าร่าง, เป็นรูปเป็นร่างขึ้น, เป็นรูปแบบขึ้นมา, Syn. become, develop
shapely(adj) ซึ่งมีรูปร่างดี, See also: มีรูปแบบที่ดี, มีท่าทางดี, Syn. comely, proportioned, symmetrical, Ant. awkward, ungraceful
shape to(phrv) ทำให้เข้ากับ
shape up(phrv) ทำให้ก้าวหน้า, See also: ทำให้เป็นรูปเป็นร่าง
shapeless(adj) ึ่ซึ่งไม่มีรูปร่าง, Syn. indefinite, indistinct, unformed, Ant. formed
shape into(phrv) ทำให้เป็นรูปร่าง, See also: ปั้นให้เป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shape(เชพ) n. สัณฐาน,รูป,รูปแบบ,รูปโฉม,ร่าง,รูปร่าง,โฉม,ทรวดทรง,การกำหนดสัณฐาน (รูป,รูปแบบ,รูปโฉม..) การจัดอย่างมีระเบียบ,การซ่อมแซม,วิถีทางชีวิต,สภาพการณ์,เครื่องอาภรณ์แสดงละคร, -Phr. (take shape ก่อร่าง,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น) vt.,vi. ก่อร่าง,แสดงออกเป็นถ้อยคำ
shapely(เชพ'ลี) adj. มีรูปร่างที่ดี,มีรูปแบบที่ดี,ดูงามตา,ท่าทางดี,หุ่นดี, See also: shapeliness n.
misshapen(มิสเช'เพิน) adj. ผิดรูปผิดแบบ,ผิดสัณฐาน., See also: misshapenly adv. misshapenness n., Syn. deformed
pear-shapedadj. เป็นรูปผลแพร์,กลมกล่อม,นิ่มนวล,
v-shaped(วี'เ?พทฺ) adj. มีรูปคล้ายตัวV

English-Thai: Nontri Dictionary
shape(n) สัณฐาน,รูปร่าง,ทรวดทรง,แบบ,สถานการณ์,วิถีทาง
shape(vt) ทำให้เป็นรูปเป็นร่าง,ปรับ,กำหนด,วิถีทาง
shapeless(adj) ไม่มีรูปแบบ,ไม่มีรูปร่าง,เสียรูป
shapely(adj) รูปร่างดี,หุ่นดี,ท่าทางดี
misshape(vt) ทำให้ผิดรูป,ทำให้วิปลาส,ทำให้ผิดลักษณะ,สร้างผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shape parameterพารามิเตอร์บ่งรูปร่าง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
shapeรูปร่าง, การนำเส้นตรงหรือเส้นโค้งมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปปิด ลักษณะเป็น 2 มิติ คือมีความกว้างและความยาว แต่ไม่มีความลึกหรือความหนา แบ่งได้เป็น รูปร่างเรขาคณิต รูปร่างในธรรมชาติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Shape memory alloyโลหะผสมจำรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Shapersเครื่องไส [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shapewear(n) ชุดกระชับส่วน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shape2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
shapeAn apple is round in shape.
shapeDon't get all bent out of shape over little things. A short temper can make you poor.
shapeHe identifies colors and shapes.
shapeHe is a devil in human shape.
shapeHe is really in good shape.
shapeHer futuristic vision helped shape the company's mission statement.
shapeHe shaped the statue from clay.
shapeHe was out of shape when he took a long hike with his sons, and he was stiff and sore the next day.
shapeHis business affairs are in good shape.
shapeIf you watch the sun setting on a warm, damp day, the moisture changes the shape of the sun.
shapeI'll try to shape my ideas into a book.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัณฐาน(n) figure, See also: shape, Syn. รูปร่าง, โครงสร้าง, โครงร่าง, เค้าโครง
รูปทรง(n) shape, See also: figure, build, contours, outline, configuration, Syn. ทรง, รูปร่าง, Example: บ้านที่มีรูปทรงประหลาดเหล่านั้นมันเกิดขึ้นทุกๆ วัน
สัณฐาน(n) shape, See also: outline, contours, form, configuration, Syn. ลักษณะ, รูปทรง, Example: โลกของเรามีสัณฐานกลมและมีขนาดกว้างใหญ่มาก
สัดส่วน(n) shape, See also: form, figure, stature, Syn. ส่วนสัด, ขนาด, Example: ไม่ว่าจะเป็นวัยหรือสัดส่วนทางร่างกาย เขาด้อยกว่าผมทุกอย่าง
ป้านลม(n) gable, See also: shaped board, ornamental gable-end of Thai houses, Syn. ปั้นลม, Example: วัดถ้ำเขาวงใช้หลังคาที่นำมาจากลำพูน ช่างที่เข้าตัวเรือน รวมทั้งทำส่วนตัวเหงา ป้านลม และจั่ว มาจากอยุธยา, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อไม้แผ่นที่พาดบนหัวแป ใช้ปิดริมหลังคาด้านหัวและท้ายเรือนกันลมตี
ตัวตน(n) body, See also: shape, physique, form, human body, appearance, substance, Syn. ตัว, Example: คำสอนของศาสนาพุทธเน้นเรื่องความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนั้น พุทธศาสนิกชนจึงไม่ควรยึดติดกับความเป็นตัวตนของตนให้มาก, Thai Definition: สิ่งที่เป็นรูป, ความเป็นมนุษย์
ตัวตน(n) body, See also: shape, physique, form, human body, appearance, substance, Syn. ตัว, Example: คำสอนของศาสนาพุทธเน้นเรื่องความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงไม่ควรยึดติดกับความเป็นตัวตนของตนให้มาก, Thai Definition: สิ่งที่เป็นรูป, ความเป็นมนุษย์
แถก(v) shave, See also: shape roughly, Syn. ถาก, Example: ผมมัวแต่ก้มหน้าอ่านหนังสือ พอเงยหน้ามองกระจกปรากฏว่าช่างแถกผมไปครึ่งหัวแล้ว, Thai Definition: โกนผมพอให้เสร็จๆ ไป
ทรวดทรง(n) shape, See also: contour, figure, appearance, outline, carriage, posture, stature, Syn. รูปร่าง, หุ่น, รูปทรง, สัณฐาน, Example: เด็กหญิงเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมทรวดทรงให้งดงาม
ระหง(adj) slender, See also: shapely, Syn. สูงโปร่ง, Example: หล่อนรวบผมเป็นหางม้าเผยให้เห็นต้นคอระหง และไรผมอ่อนแนบต้นคอ, Thai Definition: สูงสะโอดสะอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบโพ[bai phō] (n, exp) EN: metal made in heart shaped form
ใบโพ[bai phō] (adj) EN: heart-shaped
เบี้ยว[bīo] (adj) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting  FR: déformé ; tordu
บุบ[bup] (v) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments  FR: être bosselé ; être cabossé
บูดเบี้ยว[būtbīo] (adj) EN: distorted ; out of shape ; twisted   FR: déformé
แฉก[chaēk] (n) EN: prong ; notch ; v-shaped projection
แฉก[chaēk] (adj) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections  FR: pointu
แฉก ๆ[chaēk-chaēk] (adj) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections
เชพ[Chēp] (org) EN: SHAPE  FR: SHAPE
ฉิ่ง[ching] (n) EN: small cymbals ; small cup-shaped cymbals ; alto-cymbals  FR: petite cymbale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAPE SH EY1 P
SHAPED SH EY1 P T
SHAPES SH EY1 P S
SHAPELY SH EY1 P L IY0
SHAPERO SH AH0 P IH1 R OW0
SHAPELESS SH EY1 P L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shape (v) ʃˈɛɪp (sh ei1 p)
shaped (v) ʃˈɛɪpt (sh ei1 p t)
shapes (v) ʃˈɛɪps (sh ei1 p s)
shapely (j) ʃˈɛɪpliː (sh ei1 p l ii)
shapeless (j) ʃˈɛɪpləs (sh ei1 p l @ s)
shapelier (j) ʃˈɛɪplɪəʳr (sh ei1 p l i@ r)
shapeliest (j) ʃˈɛɪplɪɪst (sh ei1 p l i i s t)
shapelessly (a) ʃˈɛɪpləsliː (sh ei1 p l @ s l ii)
shapelessness (n) ʃˈɛɪpləsnəs (sh ei1 p l @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
形态[xíng tài, ㄒㄧㄥˊ ㄊㄞˋ, / ] shape; form; pattern; morphology, #3,581 [Add to Longdo]
脸形[liǎn xíng, ㄌㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] shape of face, #57,819 [Add to Longdo]
面形[miàn xíng, ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, ] shape of face, #67,940 [Add to Longdo]
面型[miàn xíng, ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, ] shape of face, #76,767 [Add to Longdo]
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, ] shape; statute, #344,911 [Add to Longdo]
型状[xíng zhuàng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] shape [Add to Longdo]
没有形状[méi yǒu xíng zhuàng, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] shapeless [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebilde {n} | Gebilde {pl}shape | shapes [Add to Longdo]
Gestalt {f}; Form {f}; Fasson {f} | Gestalten {pl} | Gestalt annehmen; Form annehmen | in Gestalt vonshape | shapes | to take shape | in the shape of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
8の字;八の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
U字溝[ユーじこう, yu-jikou] (n) U-shaped gutter [Add to Longdo]
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly! [Add to Longdo]
お猪口;御猪口[おちょこ, ochoko] (n) (1) (uk) (See 猪口) small cup; sake cup; (2) cup-shaped [Add to Longdo]
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face [Add to Longdo]
かん体;杆体[かんたい, kantai] (n) (See 桿状体) rod (shape of cell) [Add to Longdo]
くさび形;楔形[くさびがた, kusabigata] (adj-na,n) (uk) wedge-shape [Add to Longdo]
くし形;櫛形[くしがた, kushigata] (adj-no) comb-shaped [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリフ形状[ぐりふけいじょう, gurifukeijou] glyph shape [Add to Longdo]
シェイパ[しえいぱ, shieipa] shaper [Add to Longdo]
ベル型[ベルがた, beru gata] bell-shaped (e.g. curve) [Add to Longdo]
ループ状[ループじょう, ru-pu jou] loop shape, loop configuration [Add to Longdo]
[けい, kei] mold, model, style, shape, data-type, type [Add to Longdo]
形状[けいじょう, keijou] shape [Add to Longdo]
形状明示配列[けいじょうめいじはいれつ, keijoumeijihairetsu] explicit-shape array [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shape
   n 1: any spatial attributes (especially as defined by outline);
      "he could barely make out their shapes" [syn: {shape},
      {form}, {configuration}, {contour}, {conformation}]
   2: the spatial arrangement of something as distinct from its
     substance; "geometry is the mathematical science of shape"
     [syn: {shape}, {form}]
   3: alternative names for the body of a human being; "Leonardo
     studied the human body"; "he has a strong physique"; "the
     spirit is willing but the flesh is weak" [syn: {human body},
     {physical body}, {material body}, {soma}, {build}, {figure},
     {physique}, {anatomy}, {shape}, {bod}, {chassis}, {frame},
     {form}, {flesh}]
   4: a concrete representation of an otherwise nebulous concept;
     "a circle was the embodiment of his concept of life" [syn:
     {shape}, {embodiment}]
   5: the visual appearance of something or someone; "the delicate
     cast of his features" [syn: {form}, {shape}, {cast}]
   6: the state of (good) health (especially in the phrases `in
     condition' or `in shape' or `out of condition' or `out of
     shape') [syn: {condition}, {shape}]
   7: the supreme headquarters that advises NATO on military
     matters and oversees all aspects of the Allied Command Europe
     [syn: {Supreme Headquarters Allied Powers Europe}, {SHAPE}]
   8: a perceptual structure; "the composition presents problems
     for students of musical form"; "a visual pattern must include
     not only objects but the spaces between them" [syn: {form},
     {shape}, {pattern}]
   v 1: shape or influence; give direction to; "experience often
      determines ability"; "mold public opinion" [syn:
      {determine}, {shape}, {mold}, {influence}, {regulate}]
   2: make something, usually for a specific function; "She molded
     the rice balls carefully"; "Form cylinders from the dough";
     "shape a figure"; "Work the metal into a sword" [syn:
     {shape}, {form}, {work}, {mold}, {mould}, {forge}]
   3: give shape or form to; "shape the dough"; "form the young
     child's character" [syn: {shape}, {form}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top