ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shameful

SH EY1 M F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shameful-, *shameful*
English-Thai: Nontri Dictionary
shameful(adj) น่าขายหน้า,น่าละอายใจ,น่าอับอาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shamefulDon't do such a shameful thing in public.
shamefulHe got a shameful title.
shamefulIt's shameful, the way he wastes money.
shamefulIt's shameful to treat a child so cruelly.
shamefulThe invasion of other countries is a shameful action.
shamefulThere is nothing more shameful than to say what one cannot say for certain.
shamefulYou conduct is absolutely shameful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าอัปยศอดสู(adv) shamefully, See also: embarrassingly, Syn. น่าอับอาย, น่าอับอายขายหน้า, Example: โจรสลัดทำทารุณโหดร้ายต่อคนญวณอพยพทางเรืออย่างน่าอัปยศอดสู
ความอาย(n) shyness, See also: shamefulness, bashfulness, coyness, demureness, Syn. ความขวยเขิน, Example: อาบอบนวดเป็นสถานที่ที่ผู้ชายสามารถเดินเข้าเดินออกหน้าตาเฉยโดยไม่มีความอาย, Thai Definition: การรู้สึกกระดาก, การรู้สึกขายหน้า
ความอับอายขายหน้า(n) shamefulness, See also: discredit, dishonour, disgrace, infamy, ignominy, Example: เขาได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง, Thai Definition: การอายไม่กล้าสู้หน้า
อัปยศ(adj) defamed, See also: shameful, disgraceful, ignominious, Syn. อับอาย, ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู, Example: องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเกือบได้ลงนามในสัญญาอัปยศหมื่นกว่าล้านบาท เพื่อขยายเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง, Thai Definition: เสื่อมเสียชื่อเสียง, น่าอับอาย
น่าอับอาย(adj) disgraceful, See also: shameful, dishonorable, Syn. น่าอดสู, น่าขายหน้า, น่าอาย, Ant. น่าชื่นชม, น่ายินดี, Example: วัยรุ่นคิดว่า การเปลี่ยนแปลงในร่างกายเป็นเรื่องน่าอับอาย
น่าอาย(adj) shameful, See also: disgraceful, Syn. น่าอดสู, น่าอับอาย, น่าขายหน้า, Ant. น่าชื่นชม, น่ายินดี, Example: เขาให้เหตุผลว่า สิ่งน่าอายเหล่านี้เป็นผลงานของคนในชุมชนแออัด
ร่มผ้า(n) shameful part of the body which should remain covered, Thai Definition: ส่วนร่างกายที่ไม่ควรเปิดเผย
ทุเรศ(adj) pitiable, See also: shameful, awful, dreadful, God-awful, pitiful, obscene, Syn. น่าสมเพช, น่าสังเวช, Example: หยุดพฤติกรรมเห็นแก่ได้อย่างน่าทุเรศนี่เสียที, Notes: (ปาก)
อดสู(adj) ashamed, See also: shameful, disgraceful, Syn. อัปยศ, อัปยศอดสู, Example: แผนการไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ทำกินเป็นเรื่องอดสูที่สุดในการแก้ปัญหา
ประเจิดประเจ้อ(adv) unduly exposed to the public eye, See also: shamefully, disgracefully, Syn. เปิดเผย, ไม่มิดชิด, Ant. มิดชิด, Example: ในการจัดงานบุญไม่น่าให้พระภิกษุสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างประเจิดประเจ้อหรือออกหน้าออกตาเกินไป, Thai Definition: อาการกระทำที่ถือกันว่าน่าละอายหรือไม่บังควรให้คนอื่นเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[anājān] (n) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency  FR: obscénité [f]
อับอายขายหน้า[ap-āi khāinā] (v, exp) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed  FR: être déshonoré
อัปยศ[appayot] (adj) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious  FR: ignoble ; honteux
บัดสี[batsī] (adj) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed  FR: honteux ; ignoble
ความอาย[khwām āi] (n) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness  FR: timidité [f] ; embarras [m]
ความอับอายขายหน้า[khwām ap-āi khāinā] (n, exp) EN: shamefulness
น่าละอาย[nā la-āi] (x) EN: shameful  FR: scandaleux ; honteux
งามหน้า[ngāmnā] (v) EN: be disgraceful ; be shameful ; be inglorious ; be dishonorable; be ignominious
อดสู[otsū] (adj) EN: ashamed ; shameful ; disgraceful
ทำงามหน้า[tham ngāmnā] (v, exp) EN: behave shamefully

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAMEFUL SH EY1 M F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shameful (j) ʃˈɛɪmfəl (sh ei1 m f @ l)
shamefully (a) ʃˈɛɪmfəliː (sh ei1 m f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǒu, ㄔㄡˇ, / ] shameful; ugly; disgraceful, #5,012 [Add to Longdo]
可耻[kě chǐ, ㄎㄜˇ ㄔˇ, / ] shameful; disgraceful; ignominious, #13,518 [Add to Longdo]
出丑[chū chǒu, ㄔㄨ ㄔㄡˇ, / ] shameful; scandalous; to be humiliated; to make a fool of sb or oneself; to lose face, #40,941 [Add to Longdo]
不体面[bù tǐ miàn, ㄅㄨˋ ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] shameful [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schändlich; beschämend {adj} | schändlicher | am schändlichstenshameful | more shameful | most shameful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おぞい[ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
苦々しい;苦苦しい[にがにがしい, niganigashii] (adj-i) unpleasant; disgusting; loathsome; shameful; scandalous [Add to Longdo]
見っともない[みっともない, mittomonai] (adj-i) (uk) shameful; disgraceful; indecent; unseemly; unbecoming; improper; (P) [Add to Longdo]
死に恥[しにはじ, shinihaji] (n) shameful death [Add to Longdo]
醜行[しゅうこう, shuukou] (n) disgraceful (scandalous) conduct; shameful behavior; shameful behaviour [Add to Longdo]
醜態[しゅうたい, shuutai] (n) shameful sight; disgraceful behavior; disgraceful behaviour; (P) [Add to Longdo]
小っ恥ずかしい;小恥ずかしい[こっぱずかしい(小っ恥ずかしい);こはずかしい(小恥ずかしい), koppazukashii ( chiitsu zukashii ); kohazukashii ( shou hazukashi i )] (adj-i) (See 恥ずかしい) feeling a little (i.e. very) embarrassed; (a little) shameful [Add to Longdo]
情けない(P);情け無い;情無い;情ない[なさけない(P);なっさけない(情無い;情ない), nasakenai (P); nassakenai ( nasakenai ; jou nai )] (adj-i) miserable; pitiable; shameful; deplorable; (P) [Add to Longdo]
浅ましい;浅間しい(iK)[あさましい, asamashii] (adj-i) wretched; miserable; shameful; mean; despicable; abject [Add to Longdo]
端たない(ateji)(P);端ない(ateji)[はしたない, hashitanai] (adj-i) improper; immodest; disgraceful; shameful; vulgar; low; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shameful
   adj 1: (used of conduct or character) deserving or bringing
       disgrace or shame; "Man...has written one of his blackest
       records as a destroyer on the oceanic islands"- Rachel
       Carson; "an ignominious retreat"; "inglorious defeat";
       "an opprobrious monument to human greed"; "a shameful
       display of cowardice" [syn: {black}, {disgraceful},
       {ignominious}, {inglorious}, {opprobrious}, {shameful}]
   2: giving offense to moral sensibilities and injurious to
     reputation; "scandalous behavior"; "the wicked rascally
     shameful conduct of the bankrupt"- Thackeray; "the most
     shocking book of its time" [syn: {disgraceful}, {scandalous},
     {shameful}, {shocking}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top