ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shade

SH EY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shade-, *shade*
Possible hiragana form: しゃで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shade(n) ร่ม, See also: ที่ร่ม, ที่บังแดด, ที่กำบัง, สิ่งที่ใช้บัง, Syn. blind, covering, screen, Ant. expose
shade(n) ปริมาณสีที่แตกต่างกันเล็กน้อย, Syn. variation, proposal
shade(vt) ทำให้เกิดร่มเงา, See also: ทำให้มืดมัว, บังแดด, Syn. darken, blacken, obscure, shadow
shade(vi) ค่อยๆ มืดมัว, Syn. grow dark, become dark, overcloud
shades(n) ความมืดของกลางคืนหรือตอนเย็น, See also: แว่นตากันแดด, Syn. glasses
shade in(phrv) แรเงา
shade from(phrv) ได้ร่มเงาจาก, See also: บดบังจาก, Syn. protect against
shade into(phrv) ค่อยๆ เปลี่ยนเป็น
shade with(phrv) บดบังด้วย, See also: ให้ร่มเงาด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shade(เชด) n. ร่ม,ที่ร่ม,เงามืด,ความมืด,บังร่ม,โป๊ะโคม,ที่บังแดด,ที่กำบัง,กะบัง,บังตา,เงามืดในภาพ,เครื่องเตือนความจำ,ความคลุมเครือ,ผี,ปีศาจ,ลำดับแลเงา,จำนวนเล็กน้อย,การสัมผัส vt. ทำให้เกิดร่มเงา,ทำให้มืดมัว,ทำให้สลัว,บังเงา,บังร่ม,บังแดด,ระบายเงา,วาดเงามืด vi.
eyeshaden. ที่บังตาของหมวก,ที่บังตา
lampshade(แลมพฺ'เชด) n. ที่บังตะเกียง
sunshade(ซัน'เชด) n. ที่บังแดด

English-Thai: Nontri Dictionary
shade(n) ลำดับชั้นของสี,เฉด,มู่ลี่,ร่มเงา,ที่บังแดด,ผี,ปีศาจ
shade(vi) ค่อยๆเปลี่ยน
shade(vt) ทำให้เกิดร่มเงา,บังแสง,บังแดด,ทำให้สลัว
sunshade(n) ที่บังแดด,ร่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shade๑. ระดับคล้ำสี๒. สีคล้ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shade guideชุดเทียบสี (ฟันปลอม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shade (Computer file)เชด (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Shades and shadowsการบังแสงและเงา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shadeAnd when he was tired, he would sleep in her shade. [Story, Silverstein]
shadeA parasol is used during the summertime to shade the face.
shadeBro? You've got a terrible temperature! Never mind the bags, rest in the shade of those trees!
shadeChristine stayed in the shade all day, because she didn't want to get a sunburn.
shadeHe is a shade better today.
shadeHe likes green in a lighter shade.
shadeHer skirt was a cheerful shade of bright green.
shadeI feel cooler standing in the shade, rather than out in the sun.
shadeI'm standing in the shade.
shadeI sat down in the shade of a tree and read the book.
shadeIt was cool in the shade of the trees.
shadeIt was so hot that I got into the shade and took a rest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่มเงา(n) shade, Example: ต้นก้ามปูเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงา, Thai Definition: ส่วนที่มืดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะมีวัตถุบังแสง
กระบัง(n) shield, See also: shade, Syn. กะบัง, เครื่องบัง, เครื่องกั้น, Thai Definition: แผ่นกลมหรือสี่เหลี่ยมสอดที่ดาบ หอก ง้าว ฯลฯ สำหรับบังมือ
แรเงา(v) shade, Example: เขาส่งภาพเข้าประกวดสามภาพ โดยใช้ทั้งสีน้ำ หมึกแห้ง และแรเงาด้วยเส้นดินสอ, Thai Definition: เขียนเส้นเพื่อให้เห็นเป็นเงา
บัง(v) shade, See also: shelter, screen, cover, hide from view, Syn. กำบัง, กัน, กั้ง, Ant. เปิดเผย, แสดง, Example: ต้นไม้จะช่วยบังแดดให้ไม่ค่อยร้อน, Thai Definition: กัน กั้น หรือปิดไม่ให้เห็น ไม่ให้ผ่าน ไม่ให้โดน
ร่มไม้(n) tree shade, See also: shade, Example: เด็กๆ นั่งเล่นด้วยกันที่ร่มไม้ใกล้ๆ ท่าน้ำข้างวัด
กะบัง(n) shield, See also: shade, Syn. บัง, กระบัง, Thai Definition: เครื่องบัง, เครื่องกั้น เช่น กะบังหมวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัง[bang] (v) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct  FR: abriter ; s'abriter ; protéger
กะบัง[kabang] (n) EN: peak ; visor ; brim ; shade  FR: visière [f]
มะเขือเหลือง[makheūa leūang] (n, exp) EN: Soda-appla Nightshade
มะแว้ง[mawaēng] (n) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade
มะแว้งเครือ[mawaēng khreūa] (n) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade
มู่ลี่[mūlī] (n) EN: bamboo blind ; bamboo curtain ; chick ; venetian blind ; sun-blind ; view breaker ; eyeshade ; blinder  FR: store [m] ; persienne [f]
ในร่ม[nai rom] (n, exp) EN: in the shade  FR: à l'ombre
นั่งอยู่ในร่ม[nang yū nai rom] (v, exp) EN: sit in the shade  FR: s'asseoir à l'ombre ; être assis à l'ombre
เงา[ngao] (n) EN: shade ; shadow ; image ; reflection  FR: ombre [f] ; reflet [m] ; silhouette [f]
เงามืด[ngao meūt] (n) EN: shadow ; dark shadow ; shade ; umbra  FR: ombre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHADE SH EY1 D
SHADED SH EY1 D IH0 D
SHADEL SH AE1 D AH0 L
SHADER SH EY1 D ER0
SHADES SH EY1 D Z
SHADEGG SH AE1 D EH0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shade (v) ʃˈɛɪd (sh ei1 d)
shaded (v) ʃˈɛɪdɪd (sh ei1 d i d)
shades (v) ʃˈɛɪdz (sh ei1 d z)
shade-tree (n) ʃˈɛɪd-triː (sh ei1 d - t r ii)
shade-trees (n) ʃˈɛɪd-triːz (sh ei1 d - t r ii z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yìn, ㄧㄣˋ, / ] shade, #17,572 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, ] shade of trees, #43,691 [Add to Longdo]
浓淡[nóng dàn, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄢˋ, / ] shade (of a color, i.e. light or dark), #61,808 [Add to Longdo]
[yìn, ㄧㄣˋ, ] shade, #822,573 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schatten {m}; Schattierung {f} | Schatten {pl} | Schatten spenden; Schatten gebenshade | shades | to give shade; to provide shade [Add to Longdo]
San-Cristobal-Buschsänger {m} [ornith.]Shade Warbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイシェード[aishie-do] (n) eyeshade [Add to Longdo]
サンシェード[sanshie-do] (n) sunshade [Add to Longdo]
シェード;シェイド[shie-do ; shieido] (n) shade [Add to Longdo]
ナス科;茄子科[ナスか(ナス科);なすか(茄子科), nasu ka ( nasu ka ); nasuka ( nasu ka )] (n) Solanaceae (nightshade family of plants) [Add to Longdo]
ナス属;茄子属[ナスぞく(ナス属);なすぞく(茄子属), nasu zoku ( nasu zoku ); nasuzoku ( nasu zoku )] (n) Solanum (nightshade genus of plants) [Add to Longdo]
バーテックスシェーダ[ba-tekkusushie-da] (n) {comp} vertex shader [Add to Longdo]
ピクセルシェーダ[pikuserushie-da] (n) {comp} pixel shader [Add to Longdo]
ランプシェード[ranpushie-do] (n) lampshade [Add to Longdo]
陰(P);蔭;翳[かげ, kage] (n) (1) shade; shadow; (2) other side; back; background; (P) [Add to Longdo]
陰り(P);翳り[かげり, kageri] (n) shadow or cloud (e.g. on someone's happiness); shade; gloom; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実効輻射電力[じっこうふくしゃでんりょく, jikkoufukushadenryoku] ERP, effective radiated power [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shade
   n 1: relative darkness caused by light rays being intercepted by
      an opaque body; "it is much cooler in the shade"; "there's
      too much shadiness to take good photographs" [syn: {shade},
      {shadiness}, {shadowiness}]
   2: a quality of a given color that differs slightly from another
     color; "after several trials he mixed the shade of pink that
     she wanted" [syn: {shade}, {tint}, {tincture}, {tone}]
   3: protective covering that protects something from direct
     sunlight; "they used umbrellas as shades"; "as the sun moved
     he readjusted the shade"
   4: a subtle difference in meaning or opinion or attitude;
     "without understanding the finer nuances you can't enjoy the
     humor"; "don't argue about shades of meaning" [syn: {nuance},
     {nicety}, {shade}, {subtlety}, {refinement}]
   5: a position of relative inferiority; "an achievement that puts
     everything else in the shade"; "his brother's success left
     him in the shade"
   6: a slight amount or degree of difference; "a tad too
     expensive"; "not a tad of difference"; "the new model is a
     shade better than the old one" [syn: {tad}, {shade}]
   7: a mental representation of some haunting experience; "he
     looked like he had seen a ghost"; "it aroused specters from
     his past" [syn: {ghost}, {shade}, {spook}, {wraith},
     {specter}, {spectre}]
   8: a representation of the effect of shadows in a picture or
     drawing (as by shading or darker pigment)
   v 1: cast a shadow over [syn: {shadow}, {shade}, {shade off}]
   2: represent the effect of shade or shadow on [syn: {shade},
     {fill in}]
   3: protect from light, heat, or view; "Shade your eyes when you
     step out into the bright sunlight"
   4: vary slightly; "shade the meaning"
   5: pass from one quality such as color to another by a slight
     degree; "the butterfly wings shade to yellow"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top