ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

severity

S IH0 V EH1 R IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -severity-, *severity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
severity(n) ความรุนแรง, See also: ความเข้มงวด, ความกวดขัน, ความเคร่ง, ความยากลำบาก, ความแม่นยำ, การลงโทษอย่างรุนแรง, Syn. asperity, sharpness, unkindness, hardheartedness, Ant. kindness, pity, softness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
severity(ซีเวีย'ริที) n. ความรุนแรง,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความเคร่ง,การเอาจริงเอาจัง,ความยากลำบาก,ความแม่นยำ,การลงโทษอย่างรุนแรง,การเหน็บแนม,การเสียดสี

English-Thai: Nontri Dictionary
severity(n) ความเคร่งครัด,ความเข้มงวด,ความรุนแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
severityHe erred on the side of severity.
severityHis running away from home is due to his father's severity.
severityThe severity of such marks can reveal whether or not any of these people were habitually engaged in hard labor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหนักหน่วง(n) seriousness, See also: severity, solemnness, Syn. การเอาจริงเอาจัง, Example: ปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายจะมีลักษณะและความรุนแรงแตกต่างไปตามความหนักหน่วงของการออกกำลัง
ความร้ายแรง(n) severity, See also: sternness, harshness, strictness, Syn. ความรุนแรง, ความร้ายกาจ, Example: ความร้ายแรงของโรคนี้ถึงขั้นผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ทันที

CMU English Pronouncing Dictionary
SEVERITY S IH0 V EH1 R IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
severity (n) sˈɪvˈɛrɪtiː (s i1 v e1 r i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Härte {f} | Härten {pl}severity | severities [Add to Longdo]
Schweregrad {m}; Schweregradangabe {f}severity code [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラーム重要度[アラームじゅうようど, ara-mu juuyoudo] (n) {comp} alarm severity [Add to Longdo]
過酷(P);苛酷[かこく, kakoku] (adj-na,n) rigour; rigor; severity; cruelty; harsh; (P) [Add to Longdo]
寛厳[かんげん, kangen] (n) leniency and severity [Add to Longdo]
感度[かんど, kando] (n) sensitivity; reception (e.g. radio and television); severity (quake); (P) [Add to Longdo]
緊急度[きんきゅうど, kinkyuudo] (n) {comp} severity [Add to Longdo]
劇烈[げきれつ, gekiretsu] (n) violence; severity; intenseness; fierceness [Add to Longdo]
激甚(P);劇甚[げきじん, gekijin] (adj-na,n) intenseness; violence; severity; vehemence; keenness; (P) [Add to Longdo]
厳しさ[きびしさ, kibishisa] (n) severity; strictness; intensity; (P) [Add to Longdo]
厳しさを増す[きびしさをます, kibishisawomasu] (exp,v5s) to grow in severity; to grow increasingly severe [Add to Longdo]
厳酷[げんこく, genkoku] (adj-na,n) severity; rigor; rigour [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity [Add to Longdo]
緊急度[きんきゅうど, kinkyuudo] severity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 severity
   n 1: used of the degree of something undesirable e.g. pain or
      weather [syn: {badness}, {severity}, {severeness}]
   2: something hard to endure; "the asperity of northern winters"
     [syn: {asperity}, {grimness}, {hardship}, {rigor}, {rigour},
     {severity}, {severeness}, {rigorousness}, {rigourousness}]
   3: extreme plainness [syn: {austereness}, {severity},
     {severeness}]
   4: excessive sternness; "severity of character"; "the harshness
     of his punishment was inhuman"; "the rigors of boot camp"
     [syn: {severity}, {severeness}, {harshness}, {rigor},
     {rigour}, {rigorousness}, {rigourousness}, {inclemency},
     {hardness}, {stiffness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top