ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

severance

S EH1 V ER2 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -severance-, *severance*
English-Thai: Longdo Dictionary
severance pay(n) เงินชดเชยเมื่อถูกให้ออกจากงาน เช่น Is there a law that requires employers to provide severance pay?, See also: on the basis of length, Syn. compensation for loss of job: money paid as compensation

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
severance(n) การตัดขาด, See also: การแยกออก, การแตกแยก, การตัดความสัมพันธ์, การแบ่งเป็นส่วนๆ, Syn. section, separation, split, Ant. attachment, connection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
severance(เซฟ'เวอเรินซฺ) n. การแยกออก,การตัดขาด,การตัดสัมพันธไมตรี,การถูกแยกออกจากกัน,การแตกแยก,การแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ความไม่เหมือนกัน, Syn. separation
perseverance(เพอซะเวียเรินซฺ) n. ความอุตสาหะ,ความมุมานะบากบั่น., See also: perseverant adj., Syn. tenacity, steadfastness, endurance

English-Thai: Nontri Dictionary
severance(n) การตัดขาด,การแยกจากกัน,ความแตกแยก,การตัดไมตรี
perseverance(n) ความเพียร,ความขยันหมั่นเพียร,ความบากบั่น,ความอุตสาหะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
severanceการแยกออกจากกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
severance of actionsการแยกฟ้องเป็นหลายคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
severance payค่าชดเชย (เมื่อเลิกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
severance taxค่าภาคหลวง [ดู royalty ๒ ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Severance payค่าชดเชย [เศรษฐศาสตร์]
Severance payค่าสินไหมทดแทนการเลิกจ้าง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
severance benefitค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพลัดพราก(n) separation, See also: severance, separating, detaching, leaving, Syn. การแยก, การพราก, การจาก, การลาจาก, Example: การพลัดพรากจากคนที่รักเป็นทุกข์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอึด[khwām eut] (n) FR: endurance [f] ; ténacité [f] ; persévérance [f]
ความแข็งขัน[khwām khaengkhan] (n) EN: diligence ; constant ; perseverance
มานะ[māna] (n) EN: perseverance ; persisitence ; resolution ; grit  FR: persévérance [f] ; persistance [f] ; détermination [f] ; résolution [f]
วิริยะ[wiriya] (n) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery  FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEVERANCE S EH1 V ER2 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
severance (n) sˈɛvərəns (s e1 v @ r @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfindung {f} (bei Entlassung)severance pay [Add to Longdo]
Sozialplan {m}severance scheme [Add to Longdo]
Trennungsentschädigung {f}severance benefit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) [Add to Longdo]
堪え性[こらえしょう, koraeshou] (n) endurance; perseverance; patience [Add to Longdo]
機根[きこん, kikon] (n) (1) patience; perseverance; (2) ability of the common man to understand Buddhist teachings [Add to Longdo]
堅忍[けんにん, kennin] (n,vs) perseverance [Add to Longdo]
堅忍持久[けんにんじきゅう, kenninjikyuu] (n) dogged perseverance; untiring patience [Add to Longdo]
堅忍不抜[けんにんふばつ, kenninfubatsu] (adj-na,n) indomitable perseverance; invincible fortitude [Add to Longdo]
[ね, ne] (n) (1) stick-to-itiveness; perseverance; persistence; (2) (See 基・き・1) radical (esp. one that tends to ionize easily); (3) {math} root; (4) {Buddh} indriya (faculty of the body having a specific function, i.e. the sensory organs) [Add to Longdo]
根気[こんき, konki] (n) patience; perseverance; persistence; tenacity; energy; (P) [Add to Longdo]
根気よく;根気良く[こんきよく, konkiyoku] (adv) (See 根気) patiently; with perseverance [Add to Longdo]
性根[しょうね, shoune] (n) perseverance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 severance
   n 1: a personal or social separation (as between opposing
      factions); "they hoped to avoid a break in relations" [syn:
      {rupture}, {breach}, {break}, {severance}, {rift}, {falling
      out}]
   2: the act of severing [syn: {severance}, {severing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top