ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

several

S EH1 V ER0 AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -several-, *several*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
several(adj) หลาย, See also: เยอะแยะ, มากกว่าสอง, Syn. some, any, Ant. many, none
severally(adv) หลากหลาย, See also: ต่างๆ นานา, ตามลำดับ, Syn. exclusively, separately
severalty(n) การมีเจ้าของหลายคน, See also: การมีหลากหลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
several(เซฟ'เวอเริล) adj. หลาย,แยะ,มากกว่าสอง,นานา n. หลายคน,หลายสิ่ง,นานา, See also: severally adv.
severalty(เซฟ'เวอรัลที) n. ความหลาย, (หลักทรัพย์) การมีผู้ครอบครองหรือเจ้าของหลายคน

English-Thai: Nontri Dictionary
several(adj) หลาย,ต่างๆนานา,รายตัว,เฉพาะตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
several actionsการฟ้องแยกคดีกัน [ดู joint action ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
several fisheryสิทธิจับปลาได้แต่ผู้เดียว (ในที่ของตน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
several inheritanceมรดกที่ตกทอดเป็นส่วนๆ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
several liabilityความรับผิดแยกกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
several residenceถิ่นที่อยู่หลายแห่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
several tenancyการยึดถือที่ดินแยกกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
severaltyการแยกครอบครองเป็นส่วนสัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
severallyแทนกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
severalA combination of several mistakes led to the accident.
severalAfter several delays, the plane finally left.
severalAir is a mixture of several gases.
severalApart from several windowpanes, there was no major damage.
severalAs a result of a traffic accident, several persons were killed.
severalAs a result of the accident, several passengers were killed.
severalCEO's of American corporations are paid several times their Japanese counterparts.
severalDuring the past several years, many Japanese have been either killed or injured while traveling overseas.
severalEnglish has now become the common language of several nations in the world.
severalHaving failed several times, he succeeded at last.
severalHaving failed several times, he tried to do it again.
severalHe asked his teacher several questions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นานัปการ(adj) various, See also: several, a lot of, many, diversified, miscellaneous, numerous, Syn. มากมาย, หลากหลาย, นานาประการ, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Example: ประโยชน์นานัปการของแสงอาทิตย์มีคุณค่าต่อมนุษย์มาก, Thai Definition: ที่มีมากมายหลายอย่าง
มากมาย(adj) various, See also: several, a lot of, many, diversified, miscellaneous, numerous, Syn. นานัปการ, หลากหลาย, นานาประการ, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Thai Definition: ที่มีหลายอย่าง
หลากหลาย(adj) various, See also: several, a lot of, many, diversified, miscellaneous, numerous, Syn. มากมาย, นานัปการ, นานาประการ, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Example: ผลงานของเขาผสมผสานศิลปะหลากหลาย จึงทำให้ผลงานออกมาเด่นกว่าคนอื่น, Thai Definition: ที่มีหลายอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกาะติดกันหลายหน้า[kǿ tit kan lāi nā] (xp) EN: several pages have stuck together
หลาย[lāi] (x) EN: several ; varied ; various ; a variety of  FR: plusieurs ; divers ; différents ; varié
หลากหลาย[lāklāi] (adj) EN: various ; several ; a lot of ; a multitude of ; many ; diversified ; miscellaneous ; numerous ; diverse  FR: divers
ลงแขก[longkhaēk] (v) EN: rape (by several persons) ; ravish (a woman) one after another ; inflict multiple intercourse on (a woman)  FR: violer collectivement ; abuser tour à tour
มากมาย[mākmāi] (adj) EN: many ; numerous ; several ; various  FR: nombreux ; considérable ; abondant
เมฆพัด[mēkphat] (n) EN: Buddha image made of several metal
นานา[nānā] (adv) EN: several ; of all types  FR: plusieurs ; en tout genre
ต่าง[tāng] (x) EN: other ; different ; diverse ; various ; several ; unlike ; dissimilar ; external ; foreign  FR: autre ; différent ; distinct
ต่าง ๆ[tāng-tāng] (x) EN: various ; different ; diverse ; many ; sundry ; mixed ; varied ; several ; more  FR: divers ; varié ; multiple ; nombreux ; différents ; autres
ติ้ว[tiu] (n) EN: one of several sticks in a bamboo cylinder,used in consulting an oracle  FR: baguettes de prédiction [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEVERAL S EH1 V ER0 AH0 L
SEVERALLY S EH1 V R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
several (j) sˈɛvrəl (s e1 v r @ l)
severally (a) sˈɛvrəliː (s e1 v r @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好几[hǎo jǐ, ㄏㄠˇ ㄐㄧˇ, / ] several; quite a few, #3,716 [Add to Longdo]
几百[jǐ bǎi, ㄐㄧˇ ㄅㄞˇ, / ] several hundred, #5,700 [Add to Longdo]
数百[shù bǎi, ㄕㄨˋ ㄅㄞˇ, / ] several hundred, #6,653 [Add to Longdo]
几千[jǐ qiān, ㄐㄧˇ ㄑㄧㄢ, / ] several thousand, #7,346 [Add to Longdo]
数百万[shù bǎi wàn, ㄕㄨˋ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, / ] several million, #17,681 [Add to Longdo]
数十亿[shù shí yì, ㄕㄨˋ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] several billion, #30,455 [Add to Longdo]
几十亿[jǐ shí yì, ㄐㄧˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] several billion, #34,325 [Add to Longdo]
好几年[hǎo jǐ nián, ㄏㄠˇ ㄐㄧˇ ㄋㄧㄢˊ, / ] several years [Add to Longdo]
几个小时[jǐ ge xiǎo shí, ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ, / ] several hours [Add to Longdo]
几个月[jǐ ge yuè, ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄩㄝˋ, / ] several months; the last few months [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ein paarmal; mehrmalsseveral times [Add to Longdo]
mehrmalsseveral time [Add to Longdo]
mehrmals; verschiedentlich; verschiedene Malseveral times [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いく日か;幾日か[いくにちか, ikunichika] (exp) some days; several days [Add to Longdo]
[shi] (prt,conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P) [Add to Longdo]
オリゴ糖[オリゴとう, origo tou] (n) {chem} oligosaccharide (sugar polymer containing several but not many component simple sugars) [Add to Longdo]
ネストテーブル[nesutote-buru] (n) nest table; several tables inside each other [Add to Longdo]
一子[いっし, isshi] (n) (1) a child; one child; (2) one of several children, especially the son and heir; (3) (See 一目・いちもく) one stone (in Go) [Add to Longdo]
何冊か[なんさつか, nansatsuka] (exp) several flat objects (e.g. books, sheets of paper, etc.) [Add to Longdo]
何十[なんじゅう, nanjuu] (n) several tens; (P) [Add to Longdo]
何度か[なんどか, nandoka] (adv) several times; one or twice [Add to Longdo]
何日か[なんにちか, nannichika] (exp) (See 幾日か) some days; several days [Add to Longdo]
何日も[なんにちも, nannichimo] (adv) (See 何日) for many days; for several days [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 several
   adj 1: (used with count nouns) of an indefinite number more than
       2 or 3 but not many; "several letters came in the mail";
       "several people were injured in the accident"
   2: considered individually; "the respective club members";
     "specialists in their several fields"; "the various reports
     all agreed" [syn: {respective(a)}, {several(a)},
     {various(a)}]
   3: distinct and individual; "three several times"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top