ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

set off

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -set off-, *set off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
set off(phrv) เริ่มเดินทาง, Syn. go away

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Set off and counterclaimฟ้องแย้ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
set offAfter making sure she was sound asleep, he crept out of the room and set off.
set offAll the family set off on the trip.
set offAre you ready to set off?
set offHe set off for London.
set offHe set off in the wrong direction and got lost in the woods.
set offHe set off to Paris.
set offI'm just about to set off for the station.
set offIn late August, they set off on a long journey for breeding.
set offI watched the expedition as it set off.
set offLast year's pop hit was set off by a serial TV drama.
set offMy friends set off to America.
set offOne day he set off on a long walk around the town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้อหมุน(v) set off, See also: begin, Example: พรุ่งนี้ล้อหมุนตอน 6 โมงเช้า ให้ทุกคนมาพร้อมกันก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมง, Thai Definition: ออกเดินทาง, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้อหมุน[lø mun] (v, exp) EN: set off ; begin  FR: débuter

Japanese-English: EDICT Dictionary
鹿島立ち[かしまだち, kashimadachi] (n,vs) (See 旅立ち,出立) to set upon a journey; to start travelling; to set off on a trip [Add to Longdo]
発破を掛ける;発破をかける[はっぱをかける, happawokakeru] (exp,v1) (1) to set off an explosive; (2) to start a fire under someone; to motivate someone with rough words [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 set off
   v 1: put in motion or move to act; "trigger a reaction";
      "actuate the circuits" [syn: {trip}, {actuate}, {trigger},
      {activate}, {set off}, {spark off}, {spark}, {trigger off},
      {touch off}]
   2: leave; "The family took off for Florida" [syn: {depart},
     {part}, {start}, {start out}, {set forth}, {set off}, {set
     out}, {take off}]
   3: direct attention to, as if by means of contrast; "This dress
     accentuates your nice figure!"; "I set off these words by
     brackets" [syn: {bring out}, {set off}]
   4: cause to burst with a violent release of energy; "We exploded
     the nuclear bomb" [syn: {explode}, {detonate}, {blow up},
     {set off}]
   5: make up for; "His skills offset his opponent's superior
     strength" [syn: {cancel}, {offset}, {set off}]
   6: set in motion or cause to begin; "The guide set the tour off
     to a good start"
   7: provoke or stir up; "incite a riot"; "set off great unrest
     among the people" [syn: {incite}, {instigate}, {set off},
     {stir up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top