ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

set down

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -set down-, *set down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
set down(phrv) วางลง
set down as(phrv) ตัดสินว่าเป็น, Syn. put down as
set down to(phrv) เห็นว่า (บางสิ่ง) เป็นผลจาก, Syn. attribute to
set down for(phrv) กำหนดสำหรับ, See also: กำหนดเพื่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
set downHe brought our TV set down to the cellar.
set downHe has set down everything that happened.
set downHe set down the telephone number.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พาด[phāt] (v) EN: lay ; put ; rest ; set down
ตี[tī] (v) EN: record ; register ; set down
วาง[wāng] (v) EN: lay down ; set down ; put down ; remain ; rest ; put ; place ; set ; dispose ; lay ; deposit ; paste ; leave ; formulate  FR: mettre ; poser ; déposer ; disposer ; placer

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 set down
   v 1: put down in writing; of texts, musical compositions, etc.
      [syn: {write down}, {set down}, {get down}, {put down}]
   2: reach or come to rest; "The bird landed on the highest
     branch"; "The plane landed in Istanbul" [syn: {land}, {set
     down}]
   3: put or settle into a position; "The hotel was set down at the
     bottom of the valley"
   4: cause to sit or seat or be in a settled position or place;
     "set down your bags here" [syn: {set down}, {put down},
     {place down}]
   5: go ashore; "The passengers disembarked at Southampton" [syn:
     {disembark}, {debark}, {set down}] [ant: {embark}, {ship}]
   6: leave or unload; "unload the cargo"; "drop off the passengers
     at the hotel" [syn: {drop}, {drop off}, {set down}, {put
     down}, {unload}, {discharge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top