ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

set

S EH1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -set-, *set*
English-Thai: Longdo Dictionary
fixed asset(n) สินทรัพย์ถาวร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
set(vt) วาง, See also: ตั้ง, จัดวาง, Syn. arrange, deposit
set(vt) ทำให้เกิดขึ้น, See also: จัดขึ้น, สร้างขึ้น, Syn. establish
set(vt) จัดเตรียม, See also: เตรียมเพื่อใช้งาน
set(vt) ตั้งเวลา, See also: ตั้งระบบ, กำหนด, Syn. install
set(n) การจัดตั้ง, See also: สิ่งที่ถูกจัดขึ้น
set(n) ฉาก, See also: ม่านหลังเวที, Syn. setting, backdrop
set(n) ท่าทาง, See also: การวางท่าทาง
set(n) ชุด, See also: กลุ่ม, พวก, หมู่, Syn. crowd, gang, set, society, Ant. individual
seta(n) คำนามพหูพจน์ของ septum
setup(n) การจัดการ, See also: การตั้งขึ้น, สิ่งก่อสร้าง, Syn. arrangement, organization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
set(เซท) {set,set,setting,sets} vt. วาง,ตั้ง,ตั้งตรง,จัด,จัดหามา,จัดการ,เตรียมการ vi. เคลื่อนลง,ตก,เหมาะกับ,เหมาะสม,ออกเดินทาง,เริ่มทำ,ลงลายเซ็น. n. การตั้ง,การจัดตั้ง,ชุด,เครื่องชุด,การเคลื่อนลงของตะวัน,ตะวันตกดิน,อนุกรมสิ่งตีพิมพ์,พวก,กลุ่มเกม,ทิศทาง,เครื่องรับ (วิทยุ,โทรทัศน์)
set upจัดเตรียมหมายถึง การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปรับโปรแกรมหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ในแบบที่ต้องการ การติดตั้งโปรแกรมแต่ละครั้ง ถือว่าเป็นการกำหนดการจัดเตรียมดังกล่าวนี้ด้วย แม้ว่าหลังจากนั้น เราอาจจะแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น คำนี้ บางทีหากเป็นชื่อโปรแกรม มักเขียนติดกันเป็น SetUp.exeดู install ประกอบ
setback(เซท'แบค) n. การหยุดยั้งการก้าวหน้า,ความล้มเหลว,การถอยหลัง,กระแสน้ำทวน, Syn. reverse, reversal, loss
setoff(เซท'ออฟ) n. สิ่งชดเชย,การชดเชย,การหักล้าง,การหักกลบลบหนี้,ของประดับ,สิ่งที่ใช้ส่งเสริมผลของสิ่งอื่น, Syn. offset, balance, trade-off
setter(เซท'เทอะ) n. ผู้ประกอบ,ผู้ติดตั้ง,ผู้จัด,ผู้ว่าง,พันธุ์สุนัขที่ถูกฝึกให้ยืนตรง และหันจมูกไปทางเหยื่อ (ที่มีกลิ่น)
settle(เซท'เทิล) vt.,vi. จัด,จัดการ,วาง,จ่ายเงิน,ชำระ,ปิดบัญชี,อพยพเข้า,ตั้งรกราก,ตั้งหลักฐาน,ทำให้สงบ,ทำให้มั่นคง,ทำให้ค่อย ๆ จมลง,ขจัดให้เสร็จสิ้น,ตัดสินใจ,จัดการ,ตกลง,พัก,นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก,ตั้งถิ่นฐาน,สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)
settlement(เซท'เทิลเมินทฺ) n. การจัดการ,การแก้ปัญหา,การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การตั้งถิ่นฐาน,การตั้งรกราก,การตั้งหลักฐาน,การตั้งกิจการ,นิคม,อาณานิคม,ชุมชน,การมอบทรัพย์สิน,ทรัพย์สิน,กองทุน,ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย,การค่อย ๆ จมลง
settler(เซท'เลอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้แก้ปัญหา,ผู้ตั้งรกราก,ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้ชำระหนี้,เครื่องกรอง,ลักษณะเด็ดขาด,ลักษณะชี้ขาด
settlings(เซท'ลิงซฺ) n.,pl. ตะกอน
settlor(เซท'เลอะ) n. ผู้มอบทรัพย์สิน

English-Thai: Nontri Dictionary
set(adj) กำหนดล่วงหน้า,จัดไว้,เจาะจง,แน่วแน่,แข็งตัว
set(n) ชุด,สำรับ,ทิศทาง,เกมเทนนิส,รูปร่าง,ฉาก,สิ่งตีพิมพ์
set(vi) เริ่มทำ,ตั้งต้น,เคลื่อนลง,ตก(พระอาทิตย์),ลงนาม
SET set back(vt) ขวางกั้น,ขัดขวาง,ทำให้สะดุด
setback(n) ความล้มเหลว,การถอยหลัง,ความพ่ายแพ้
settee(n) เก้าอี้ยาวมีพนัก
setting(n) ฉาก
settle(vi) ตั้งถิ่นฐาน,ตั้งรกราก,พักผ่อน,ตั้งครรภ์
settle(vt) ชำระเงิน,วาง,จัดการ,ระงับ,ขจัด,ตกลงกัน
settlement(n) การจัดการ,การตกลงกัน,ถิ่นฐาน,การชำระเงิน,กองทุน,ทรัพย์สิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
set๑. เซต๒. ชุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
setสำรับ, ชุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
setเซต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
setเซต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
set fireวางเพลิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
set operationการดำเนินการของเซต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
set squareไม้ฉากสามเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
set theoryทฤษฎีเซต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
set upจัดเตรียม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
set upยกขึ้นกล่าวอ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
setเซต, กลุ่มของสิ่งของ หรือจำนวนซึ่งมีข้อจำกัดความแน่นอน สามารถบอกได้ว่าสิ่งของ หรือจำนวนนั้นอยู่ในกลุ่มหรือไม่ เรียกสิ่งที่อยู่ในเซตว่าสมาชิก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
SET 100 Indexดัชนีเซท 100, ดัชนีราคาหุ้น, Example: เป็นดัชนีราคาหุ้นที่จัดทำขึ้น เพื่อสะท้อนภาพรวมการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นกิจการขนาดใหญ่ถึงขนาดกลาง จำนวน 100 หลักทรัพย์ ที่มีสภาพคล่องและการกระจายหุ้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ การคำนวณ SET100 Index ใช้วิธีเดียวกับ SET50 Index [ตลาดทุน]
SET 50 Indexดัชนีเซท 50, ดัชนีราคาหุ้น, Example: เป็นดัชนีราคาหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้นอีกตัวหนึ่ง เพื่อใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตลาดสูงและการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ สูตรและวิธีการคำนวณเป็นเช่นเดียวกับการคำนวณ SET Index แต่ใช้วันที่ 16 สิงหาคม 2538 เป็นวันฐาน [ตลาดทุน]
Set functionเซต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
SET Indexดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Example: ดัชนีราคาหุ้นประเภทที่คำนวณถัวเฉลี่ยราคาหุ้นสามัญแบบถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนหุ้นจดทะเบียน เป็นดัชนีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคำนวณขึ้น โดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ในการคำนวณสูตรการคำนวณเป็นดังนี้ SET Index
= $ \frac{ค่าเฉลี่ย (ถ่วงน้ำหนัก) ของราคาหุ้นสามัญทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันปัจจุบัน x 100}{ค่าเฉลี่ย (ถ่วงน้ำหนัก) ของราคาหุ้นสามัญทุกตัวข้างต้น ณ 30 เม.ย. 2518}$

= มูลค่าตลาดโดยรวมของหุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัว ณ วันปัจจุบัน x 100 / มูลค่าตลาดโดยรวมของหุ้นสามัญข้างต้น ณ 30 เม.ย.2518

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงมูลค่าเฉลี่ยของหุ้นสามัญทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันปัจจุบัน เทียบกับมูลค่าเฉลี่ยของหุ้นดังกล่าว ณ วันฐาน ค่าเปลี่ยนแปลงของดัชนีนี้จึงแสดงถึงระดับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหุ้นสามัญทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ด้วย
[ตลาดทุน]
Set off and counterclaimฟ้องแย้ง [TU Subject Heading]
Set theoryทฤษฎีเซต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Set theoryทฤษฎีเซต [TU Subject Heading]
setaeเดือย, อวัยวะไส้เดือน มีลักษณะคล้ายเส้นขนเล็ก ๆ อยู่ตอนกลางและรอบ ๆ ปล้องของไส้เดือนเกือบทุกปล้อง ทำหน้าที่ยึดดินขณะเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Setting and sceneryการจัดฉากและฉาก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
set - offการหักลบกลบหนี้
set out(vt) แถลง, กล่าวหา, อ้าง, บรรยายข้อเท็จจริง
set up a timeนัดหมาย
settle(vt) ตกลงกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
set4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
setAccording to the weather forecast, the rainy season will set in before long.
setAccording to the weather forecast, the rainy season will set in next week.
setA cloud of hornets set at the children.
setA committee has been set up to investigate the problem.
setA comparison of the case with white balance set to auto versus the case where white copy paper is used to preset it.
setAdjust the setting of the alarm clock.
setA fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.
setA freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.
setAfter a while, the children settled down.
setAfter having fought many hard battles we were able to bring home the bacon and set up a new government.
setAfter lunch, set out for the next destination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งเนื้อตั้งตัว(v) establish oneself, See also: set oneself up (e.g. in business), Syn. ตั้งตัว, ก่อร่างสร้างตัว, Example: เมื่อเขาออกจากคุกนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งให้ทุนรอนออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบธุรกิจ, Thai Definition: ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
ตั้งมาตรฐาน(v) set a standard, See also: establish a standard, Example: ศูนย์อำนวยการฝึกอบรมพนักงานใหม่ตั้งมาตรฐานและคุณภาพไว้สูงจนปฏิบัติตามได้ยาก, Thai Definition: กำหนดมาตรฐาน
จัดฉาก(v) set the scene, Example: สิ่งที่พวกผมทำลงไปนั้น ผมทำด้วยความจริงใจ ไม่ได้สร้างภาพหรือจัดฉากแต่อย่างใด, Thai Definition: สร้างสิ่งต่างๆ หรือสถานการณ์ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น
ให้ราคา(v) set the price, See also: offer the price, Syn. ตีราคา, Example: บริษัทให้ราคารถของผมเพียง 250,000 บาท ผมจึงยังไม่ขาย, Thai Definition: กำหนดราคา
ตั้งค่า(v) set, Example: คนขายเป็นคนตั้งค่าให้ทั้งหมด เลยไม่รู้ว่าทำอย่างไร, Thai Definition: กำหนดค่าหรือตำแหน่งในการใช้งาน
สำรับ(n) suit, See also: set, Count Unit: สำรับ
บาง(n) village, See also: settlement, Example: แต่ก่อนต้องพายเรือจากบางหนึ่งไปบางหนึ่ง ใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียว, Thai Definition: ตำบลบ้านที่อยู่หรือเคยอยู่ริมบางหรือในบริเวณที่เคยเป็นบางมาก่อน
เหยียบย่าง(v) set foot on, See also: step on, tread on, put one's foot upon, Syn. เข้าไป, ย่างเหยียบ, Example: ถ้าไม่มีผู้นำทางไปแล้ว ดิฉันคงไม่กล้าเหยียบย่างลงไปเป็นอันขาด, Thai Definition: ก้าวเท้าเข้าไป
สถาปนา(v) establish, See also: set up, found, build, Syn. แต่งตั้ง, Ant. ถอดถอน, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงใหม่, Thai Definition: ยกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สร้างถิ่นฐาน(v) settle down, Ant. ละทิ้งถิ่นฐาน, Example: ชาวกระเหรี่ยงเป็นจำนวนมากได้เข้ามาสร้างถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[ap] (n) EN: small round box ; round casket ; cassette  FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
อารมณ์ไม่ดี[ārom mai dī] (v) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy  FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
อารมณ์เสีย[ārom sīa] (v) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper  FR: être d'humeur massacrante
อาศัย[āsai] (v) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay  FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อายัดทรัพย์[āyat sap] (v, exp) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish  FR: saisir les biens
บากหน้า[bāknā] (v) EN: turn to face ; set about ; strive
บรรจุตำแหน่ง[banju tamnaeng] (v, exp) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place  FR: nommer à un poste ; occuper une position
เบ้า[bao] (n) EN: cast ; crucible  FR: creuset [m]
บิลที่ยังไม่ชำระ[bin thī yang mai chamra] (n, exp) EN: unsettled bill
บท[bot] (n) EN: [classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters]  FR: [classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets]

CMU English Pronouncing Dictionary
SET S EH1 T
SETH S EH1 TH
SETI S EH1 T IY2
SETS S EH1 T S
SETO S EH1 T OW0
SETUP S EH1 T AH2 P
SETON S IY1 T AH0 N
SETTE S EH1 T
SETTY S EH1 T IY0
SETHI S EH1 TH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
set (v) sˈɛt (s e1 t)
sets (v) sˈɛts (s e1 t s)
sett (n) sˈɛt (s e1 t)
setup (n) sɛtˈʌp (s e t uh1 p)
setts (n) sˈɛts (s e1 t s)
set-to (n) sˈɛt-tˈuː (s e1 t - t uu1)
set-up (n) sˈɛt-ʌp (s e1 t - uh p)
settee (n) sˈɛtˈiː (s e1 t ii1)
setter (n) sˈɛtər (s e1 t @ r)
settle (v) sˈɛtl (s e1 t l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, ] set up; to stand, #1,370 [Add to Longdo]
[wěn, ㄨㄣˇ, / ] settled; steady; stable, #2,848 [Add to Longdo]
挫折[cuò zhé, ㄘㄨㄛˋ ㄓㄜˊ, ] setback; reverse, #7,639 [Add to Longdo]
定于[dìng yú, ㄉㄧㄥˋ ㄩˊ, / ] set at; scheduled at, #10,333 [Add to Longdo]
限期[xiàn qī, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄧ, ] set a time limit; time limit; deadline, #10,470 [Add to Longdo]
平息[píng xī, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧ, ] settle (a dispute); quiet down; suppress, #12,263 [Add to Longdo]
涉足[shè zú, ㄕㄜˋ ㄗㄨˊ, ] set foot in; to step into; to become involved for the first time, #13,050 [Add to Longdo]
启程[qǐ chéng, ㄑㄧˇ ㄔㄥˊ, / ] set out on a journey, #14,514 [Add to Longdo]
[dèng, ㄉㄥˋ, ] settle (liquid), #14,552 [Add to Longdo]
选派[xuǎn pài, ㄒㄩㄢˇ ㄆㄞˋ, / ] set apart, #19,285 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
世帯[せたい, setai] (n) ครอบครัว, หลังคาเรือน(ลักษณนาม)
設立[せつりつ, setsuritsu] (vt) ก่อตั้ง
節約[せつやく, setsuyaku] (n) การประหยัด ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น
接続[せつぞく, setsuzoku] (n, vt) เชื่อมต่อ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
設定[せってい, settei] TH: จัดตั้ง  EN: establish
説明[せつめい, setsumei] TH: การอธิบาย  EN: explanation (vs)
接頭[せっとう, settou] TH: หน่วยคำที่เป็นอุปสรรคต่อหน้าคำ  EN: prefix
接続[せつぞく, setsuzoku] TH: การเชื่อมต่อ(เข้าเครือข่าย)  EN: connection (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
setzenตั้ง |setzte, gesetzt|
setzenนั่ง |setzte, gesetzt| เช่น Setzen Sie sich นั่งลงสิครับ
setztSee also: setzen
Gesetz(n) |das, pl. Gesetze| กฎหมาย
Gesetze(n) |pl.|, See also: das Gesetz
sich setzen(vt) |setzte sich, hat sich gesetzt| นั่งลง, กำลังนั่งลง เช่น Er setzte sich zu uns im Restaurant. เขานั่งลงกับพวกเราในร้านอาหาร
die Ellbogen einsetzen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, Syn. die Ellbogen gebrauchen
zersetzen(vt) |zersetzte, hat zersetzt| ย่อยสลาย เช่น Mikroorganismen zersetzen organisches Material. จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้
Auseinandersetzung(n) |die, pl. Auseinandersetzungen, über eine Sache| การอภิปรายถกเถียง, การโต้แย้ง, การเถียงกัน, See also: Streit, Syn. Diskussion

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Setzer {m}compositor [Add to Longdo]
Ereignismenge {f} [math.]set of events [Add to Longdo]
Gebiss {n} | Gebisse {pl}set of teeth | sets of teeth [Add to Longdo]
Geodreieck {n}set square [Add to Longdo]
Lichtzeichenanlage {f}set of lights [Add to Longdo]
Menge {f} [math.] | akzeptierbare Mengeset | acceptable set [Add to Longdo]
Mengenlehre {f} [math.]set theory [Add to Longdo]
Pensum {n} | großes Pensumset task; (alotted) task; workload | a great deal of work [Add to Longdo]
Satzball {m} [sport] | Satzbälle {pl}set point | set points [Add to Longdo]
Schellhammer {m}set hammer [Add to Longdo]
Set {n}kit [Add to Longdo]
Setzei {n}fried egg [Add to Longdo]
Setzer {m} | Setzer {pl}typesetter | typesetters [Add to Longdo]
Setzerei {f}composing-room [Add to Longdo]
Setzerei {f}case room [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
癤(oK)[せつ, setsu] (n) (See お出来) furuncle [Add to Longdo]
CDラジカセ[シーディーラジカセ, shi-dei-rajikase] (n) CD radio-cassette [Add to Longdo]
CISC[シスク, shisuku] (n) {comp} complex instruction set computer; CISC [Add to Longdo]
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS [Add to Longdo]
RISC[リスク, risuku] (n) {comp} reduced instruction set computer; RISC [Add to Longdo]
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection [Add to Longdo]
おなかを壊す;お腹を壊す;お腹をこわす[おなかをこわす, onakawokowasu] (exp,v5s) to get an upset stomach; to have a stomach ache [Add to Longdo]
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old [Add to Longdo]
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
イメージセッター[いめーじせったー, ime-jisetta-] imagesetter [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection [Add to Longdo]
エントリ順データセット[エントリじゅんデータセット, entori jun de-tasetto] ESDS, Entry-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
オフセット[おふせっと, ofusetto] offset [Add to Longdo]
カセット[かせっと, kasetto] cassette [Add to Longdo]
カセットテープ[かせっとてーぷ, kasettote-pu] tape cassette [Add to Longdo]
キー順データセット[キーじゅんデータセット, ki-jun de-tasetto] KSDS, Key-Sequenced Data Set [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せつ, setsu] UNGESCHICKT [Add to Longdo]
拙劣[せつれつ, setsuretsu] ungeschickt, unbeholfen, plump [Add to Longdo]
[せつ, setsu] BERUEHREN, ANGRENZEN AN [Add to Longdo]
接待[せったい, settai] Empfang, Aufnahme, Bewirtung [Add to Longdo]
接続[せつぞく, setsuzoku] Verbindung, Verknuepfung, Anschluss [Add to Longdo]
[せつ, setsu] (STELL)VERTRETUNG, NEHMEN [Add to Longdo]
摂理[せつり, setsuri] Vorsehung [Add to Longdo]
瀬戸内海[せとないかい, setonaikai] Setonaigai - Inlandsee [Add to Longdo]
瀬戸物[せともの, setomono] Porzellan, Steingut, Toepferware [Add to Longdo]
瀬戸際[せとぎわ, setogiwa] kritischer_Moment, entscheidender_Moment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 set
   adj 1: (usually followed by `to' or `for') on the point of or
       strongly disposed; "in no fit state to continue"; "fit to
       drop"; "laughing fit to burst"; "she was fit to scream";
       "primed for a fight"; "we are set to go at any time"
       [syn: {fit(p)}, {primed(p)}, {set(p)}]
   2: fixed and unmoving; "with eyes set in a fixed glassy stare";
     "his bearded face already has a set hollow look"- Connor
     Cruise O'Brien; "a face rigid with pain" [syn: {fixed},
     {set}, {rigid}]
   3: situated in a particular spot or position; "valuable
     centrally located urban land"; "strategically placed
     artillery"; "a house set on a hilltop"; "nicely situated on a
     quiet riverbank" [syn: {located}, {placed}, {set},
     {situated}]
   4: set down according to a plan: "a carefully laid table with
     places set for four people"; "stones laid in a pattern" [syn:
     {laid}, {set}]
   5: being below the horizon; "the moon is set"
   6: determined or decided upon as by an authority; "date and
     place are already determined"; "the dictated terms of
     surrender"; "the time set for the launching" [syn:
     {determined}, {dictated}, {set}]
   7: converted to solid form (as concrete) [syn: {hardened},
     {set}]
   n 1: a group of things of the same kind that belong together and
      are so used; "a set of books"; "a set of golf clubs"; "a
      set of teeth"
   2: (mathematics) an abstract collection of numbers or symbols;
     "the set of prime numbers is infinite"
   3: several exercises intended to be done in series; "he did four
     sets of the incline bench press" [syn: {set}, {exercise set}]
   4: representation consisting of the scenery and other properties
     used to identify the location of a dramatic production; "the
     sets were meticulously authentic" [syn: {stage set}, {set}]
   5: an unofficial association of people or groups; "the smart set
     goes there"; "they were an angry lot" [syn: {set}, {circle},
     {band}, {lot}]
   6: a relatively permanent inclination to react in a particular
     way; "the set of his mind was obvious" [syn: {bent}, {set}]
   7: the act of putting something in position; "he gave a final
     set to his hat"
   8: a unit of play in tennis or squash; "they played two sets of
     tennis after dinner"
   9: the process of becoming hard or solid by cooling or drying or
     crystallization; "the hardening of concrete"; "he tested the
     set of the glue" [syn: {hardening}, {solidifying},
     {solidification}, {set}, {curing}]
   10: evil Egyptian god with the head of a beast that has high
     square ears and a long snout; brother and murderer of Osiris
     [syn: {Set}, {Seth}]
   11: the descent of a heavenly body below the horizon; "before
     the set of sun"
   12: (psychology) being temporarily ready to respond in a
     particular way; "the subjects' set led them to solve
     problems the familiar way and to overlook the simpler
     solution"; "his instructions deliberately gave them the
     wrong set" [syn: {set}, {readiness}]
   13: any electronic equipment that receives or transmits radio or
     tv signals; "the early sets ran on storage batteries"
   v 1: put into a certain place or abstract location; "Put your
      things here"; "Set the tray down"; "Set the dogs on the
      scent of the missing children"; "Place emphasis on a
      certain point" [syn: {put}, {set}, {place}, {pose},
      {position}, {lay}]
   2: fix conclusively or authoritatively; "set the rules" [syn:
     {determine}, {set}]
   3: decide upon or fix definitely; "fix the variables"; "specify
     the parameters" [syn: {specify}, {set}, {determine},
     {define}, {fix}, {limit}]
   4: establish as the highest level or best performance; "set a
     record" [syn: {set}, {mark}]
   5: put into a certain state; cause to be in a certain state;
     "set the house afire"
   6: fix in a border; "The goldsmith set the diamond"
   7: make ready or suitable or equip in advance for a particular
     purpose or for some use, event, etc; "Get the children ready
     for school!"; "prepare for war"; "I was fixing to leave town
     after I paid the hotel bill" [syn: {fix}, {prepare}, {set
     up}, {ready}, {gear up}, {set}]
   8: set to a certain position or cause to operate correctly; "set
     clocks or instruments"
   9: locate; "The film is set in Africa" [syn: {set}, {localize},
     {localise}, {place}]
   10: disappear beyond the horizon; "the sun sets early these
     days" [syn: {set}, {go down}, {go under}] [ant: {ascend},
     {come up}, {rise}, {uprise}]
   11: adapt for performance in a different way; "set this poem to
     music" [syn: {arrange}, {set}]
   12: put or set (seeds, seedlings, or plants) into the ground;
     "Let's plant flowers in the garden" [syn: {plant}, {set}]
   13: apply or start; "set fire to a building"
   14: become gelatinous; "the liquid jelled after we added the
     enzyme" [syn: {jell}, {set}, {congeal}]
   15: set in type; "My book will be typeset nicely"; "set these
     words in italics" [syn: {typeset}, {set}]
   16: put into a position that will restore a normal state; "set a
     broken bone"
   17: insert (a nail or screw below the surface, as into a
     countersink) [syn: {set}, {countersink}]
   18: give a fine, sharp edge to a knife or razor
   19: urge to attack someone; "The owner sicked his dogs on the
     intruders"; "the shaman sics sorcerers on the evil spirits"
     [syn: {sic}, {set}]
   20: estimate; "We put the time of arrival at 8 P.M." [syn:
     {place}, {put}, {set}]
   21: equip with sails or masts; "rig a ship" [syn: {rig}, {set},
     {set up}]
   22: get ready for a particular purpose or event; "set up an
     experiment"; "set the table"; "lay out the tools for the
     surgery" [syn: {set up}, {lay out}, {set}]
   23: alter or regulate so as to achieve accuracy or conform to a
     standard; "Adjust the clock, please"; "correct the alignment
     of the front wheels" [syn: {adjust}, {set}, {correct}]
   24: bear fruit; "the apple trees fructify" [syn: {fructify},
     {set}]
   25: arrange attractively; "dress my hair for the wedding" [syn:
     {dress}, {arrange}, {set}, {do}, {coif}, {coiffe},
     {coiffure}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bund
 
 1. rıhtım, set
 2. rıhtım caddesi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dam
 
 1. (-med, -ming) baraj, set, su bendi
 2. baraj yapmak
 3. kapamak. dam in, dam up kapatmak, geri tutmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dike ,dyke
 
 1. hendek, suyolu, mecra, kanal
 2. set, toprak duvar, bent: (jeol.) duvara benzer taş damar
 3. set yaparak muhafaza etmek, etrafına set çekmek
 4. hendek vasıtasıyla suyunu boşaltmak
 5. kazmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 jetty
 
 1. dalgakıran, set, mendirek
 2. kâgir iskele.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 obstruction
 
 1. mani, mania, engel, set
 2. blokaj, bloke etme. obstructionism siyasette bloke etme. obstructionist bloke eden kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 set
 
 1. (set, ting) koymak, yerleştirmek
 2. batmak, kaybolmak
 3. kuluçkaya yatırmak, kuluçka makinasına koymak
 4. pekiştirmek
 5. dondurmak, katılaştırmak
 6. kurmak, ayarlamak
 7. hazırlamak
 8. doğrultmak, kırık veya çıkığını yerine oturtmak
 9. yön vermek
 10. kakma işi yapmak
 11. bahse girişmek
 12. (saç) sarmak, mizanpli yapmak
 13. (müz.) bestelemek
 14. tayin etmek
 15. donatmak, tanzim etmek
 16. bulup yerini göstermek (av köpeği)
 17. (matb.) dizmek, tertip etmek
 18. dikmek (fidan)
 19. pekişmek, katılaşmak, donmak
 20. yönelmek. set about başlamak, girişmek, koyulmak, teşebbüs etmek. set afloat yüzdürmek. set against mukayese etmek, tartmak
 21. kışkırtmak, aleyhine çevirmek. set apart bir kenara ayırmak, ayrı koymak
 22. ayırmak, tahsis etmek. set a price on someone' head aranılan bir kimsenin kellesine fiyat biçmek. set aside bir tarafa koymak
 23. lağvetmek, feshetmek, iptal etmek
 24. kenara bırakmak. set at ease yatıştırmak, teskin etmek, rahatlatmak, sıkıntısını gidermek. set at large serbest bırakmak. set at naught hiçe saymak. set at work işe başlatmak. set back geri bırakmak, geri almak, ilerlemesini engellemek. set back on one' heels şaşkına çevirmek. set before önüne koymak, göstermek, anlatmak, arzetmek. set bread hamura maya katmak ve dinlendirmek. set by bir kenara koymak, ilerisi için saklamak. set by the ears boğuşmak. set down indirmek, yere koymak
 25. yazmak, kaydetmek
 26. alçaltmak, kibrini kırmak. set eyes on görmek
 27. göz koymak. set fire to tutuşturmak, ateşe vermek. set foot in (bir yere) ayak basmak. set forth zikretmek, beyan etmek, meydana koymak, ileri sürmek
 28. yola koyulmak. set forward ileri koymak, ilerletmek. set free serbest bırakmak, salıvermek. set in başlamak
 29. sahile doğru esmek, sahile doğru ilerlemek (met) set in order sıraya koymak, düzeltmek. set loose başıboş bırakmak, serbest bırakmak, salıvermek. set off ayrı koymak
 30. etkilemek
 31. yola çıkmak
 32. fitillemek
 33. göstermek
 34. belirginleştirmek, süslemek. set on saldırtmak, kışkırtmak
 35. üzerine koymak. set on edge kamaştırmak (diş)
 36. sinirlendirmek. set on end dikmek, dikine koymak. set on fire tutuşturmak, ateşe vermek. set on foot başlatmak. set one' cap for (k. dili) kancasını takmak, birinin peşini bırakmamak (evlenmek maksadıyle) set one' heart on ele geçirmeye veya yapmaya azmetmek. set out yola çıkmak, koyulmak, başlamak
 37. sınırlarını belirtmek
 38. yaymak, göz önüne sermek
 39. resmetmek
 40. daldırmak (fidan) set out for yola çıkmak. set out on başlamak. set out to e kalkışmak, e koyulmak. set over mesuliyeti yüklemek. set right düzeltmek, tashih etmek. set sail yelken açmak, denize açılmak (gemi) set store by çok kıymetli saymak. set the fashion moda çıkarmak, örnek olmak. set the pace yarışta nasıl koşulacağını göstermek. set the teeth çaprazlamak (testere) set the watch nöbet dağıtmak. Set them up! İçkiler benden ! set to girişmek, başlamak. set to music bestelemek. set to rights düzeltmek, tashih etmek. set up havaya dikmek
 41. açmak
 42. kurmak, tesis etmek
 43. işe başlatmak
 44. yükseltmek (ses)
 45. ileri sürmek
 46. mevkiini yükseltmek
 47. harflerini dizmek
 48. dik durdurmak
 49. kendine getirmek
 50. gerip tam yerine getirmek (yelken) set up a loud noise yaygarayı basmak. set up housekeeping ev açmak. set upon üzerine saldırmak veya saldırtmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 terrace
 
 1. satıhtan yüksek yer, set
 2. bayır üstünde sıra evler veya sokak
 3. İspanyol veya (ark.) evlerine özgü düz ve yassı dam, teras, taraça
 4. set yapmak, bir bayır boyunca sıra sıra setler yapmak. roof terrace evin çatısı üstündeki taraça.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 upset
 
 1. (-set, -ting) devirmek
 2. altüst etmek
 3. keyfini bozmak
 4. bozguna uğratmak, beklenmedik anda yenmek
 5. sinirlendirmek
 6. midesini bozmak
 7. (mak.) demir parçasını kızdırıp çekiçle ucuna vurarak kısaltmak ve kalınlaştırmak, dövmek, şişirmek
 8. devrilmek
 9. altüst olmak
 10. hükümsuz kılmak. upsetting machine dövme makinası.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 weir
 
 1. büğet, bağlağı, set
 2. çit dalyanı.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top